1408. 10. marts. Hjørring


Hr. Elav Elavsen oplader og skøder byen Harritslev ved Åstrup i Vendsyssel med alle tilliggender til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iak Eleff Elefsøn riddere kennes meth thettæ myt opnæ breff at hwat ræt iac eller mynæ arwingæ nogon tiith hafwæ haft eller hafwæ til then by Haretzløff hoos Asedorp. i Norræ Iutland. i Wændesysel liggende/ then forscrefne by hafwer iac vpladet. solt scøt oc afhænt. fran mic oc mynæ arwingæ oc til fornempdæ myn nadhighæ frwæ. drotning Margretæ och hennes arwingæ oc æfterkommere. meth ager æng skow fischæ watn fægang møller møllestædher wat oc thywrt ødhe oc bygt. rørende oc vrørende engte vnden taget. e hwat thet helst heder eller ær til ewerdhelich eyæ meth thettæ myt opnæ breff. meth al breff oc rættichet. som iac eller mynæ arwingæ thertil nogon tiith hafwæ haft eller hafwæ. æntich aff arfs wæghnæ eller pant./ ♦ Ok kennes at fornempde myn nadhighæ frwæ hafwer mic for thettæ forscrefne swo fullelicæ fult oc alt giort swo at mic æfter. myn wiliæ fullelicæ oc wæl. at nøgher ♦ Oc fynnes nogræ breff som røræ. eller ludæ vppa then fornempdæ by the sculæ fornempde myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æfterkommere. til gagn oc til godhe komme oc engen stæth til hinder eller scadhæ i nogræ madæ ♦ Ok kennes mic oc mynæ arfwingæ engen ræt eller til talen til then fornempdæ by Haretzløff nogon tiith hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦ Ok til mere bewaring alle thisse forscrefne styckes tha hafwer iac fornempde Eleff Elefsøn riddere myt. incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh erlech fadhers meth gudh. oc wælborne mæntz swosom ær biscop Pæthers aff Wændesysel her Lyder Cabels. her Pedher Magnussøns ridderes. Iens Swenssøns Bryms. Claws Skinkels. Hanes Krøpelyns oc Marten Ienssøns awapns incigle ♦ Datum Høringe anno domini millesimo cd° viii° sabbato ante dominicam reminiscere\

Oversættelse

Jeg Elav Elavsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev angående den ret, som jeg eller mine arvinger på noget tidspunkt enten har haft eller nu har til byen Harritslev beliggende ved Åstrup i Vendsyssel i Nørrejylland, at jeg med dette mit åbne brev har opladt, solgt, skødet og afhændet den føromtalte by bort fra mig og mine arvinger til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere til evig besiddelse tillige med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, og med alle breve og rettigheder, som jeg eller mine arvinger på noget tidspunkt har haft eller nu har derpå og deri enten på grund af arv eller som pant. Jeg erkender, at min fornævnte nådige frue har fuldkomment fyldestgjort mig og givet mig fuld betaling for dette foranskrevne efter min vilje, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Hvis der findes nogle breve, som angår eller lyder på den nævnte by, så skal de komme min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere til gavn og til gode og ingenlunde til hindring på nogen måde. Jeg erkender, at jeg og mine arvinger ikke har nogen ret til eller krav på den fornævnte by Harritslev og ikke på noget tidspunkt vil kunne få det på nogensomhelst måde. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg fornævnte Elav Elavsen, ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd har den ærlige fader i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Peder af Vendsyssel, hr. Lyder Kabel, hr. Peder Mogensen, ridder, Jens Svendsen Brims, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin og Morten Jensen, væbnere, hængt deres segl herunder. Givet i Hjørring i det Herrens år 1408 lørdag inden 2. søndag i fasten.