1408. 11. marts. Lucca


Pave Gregor 12. giver efter ansøgning af dronning Margrete hendes udsending Herman Rynkeby, sognepræst ved Vor Frue kirke i Helsingborg, dispensation til at modtage og i fem år at beholde kantordømmet ved kirken i København sammen med sin sognekirke.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio Hermanno Rynkeby rectori parrochialis ecclesie beate Marie uirginis in Helsingborgh Lundensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut te fauoribus et graciis apostolicis prosequamur ♦ Uolentes itaque te qui presbiter es premissorum meritorum tuorum intuitu/ necnon consideracione carissime in Christo filie nostre Margarete regine Dacie illustris pro te dilecto nuncio suo in quibusdam ipsius regine negociis ad nos destinato super hoc nobis humiliter supplicantis fauoribus prosequi graciosis eiusdem regine/ ac tuis in hac parte supplicacionibus inclinati/ tecum qui ut asseritur unam in Malmoghe et aliam in Calmarn ecclesiis perpetuas uicarias sine cura quarum duodecim et parrochialem ecclesiam beate Marie uirginis in Helsinborgh obtines et cui nuper cantoria ecclesie Hafnensis Lundensis Lincopensis et Roschildensis diocesium nouiter canonice fundata/ et cuius necnon dicte parrochialis ecclesie sedecim marcharum argenti fructus redditus et prouentus secundum communem extimacionem ualorem annuum non excedunt auctoritate ordinaria collata extitit/ ut eandem cantoriam que dignitas seu officium incompatibile ab aliquibus reputatur et cuius possessionem nondum habes si eam te canonice assequi contingat recipere et una cum dicta parrochiali ecclesia usque ad quinquennium retinere libere et licite ualeas/ generalis concilii et quibuscunque aliis constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus dicte ecclesie Hafnensis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis et aliis contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presencium de speciali gracia dispensamus ♦ Uolumus autem quod interim eandem parrochialem ecclesiam quam ut prefertur obtines et quam extunc uacare decernimus omnino dimittere tenearis/ prouiso quod parrochialis ecclesia ac cantoria predicte debitis interim non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis nullatenus negligatur ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre dispensacionis et uoluntatis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[3] ♦ Datum Luce quinto idus marcii anno secundo.

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre dispensacionis et uoluntatis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre dispensacionis et uoluntatis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Herman Rynkeby, sognepræst ved Vor Frue kirke i Helsingborg, Lunds stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige prisværdige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med apostoliske gunst- og nådesbevisninger. Idet vi derfor ønsker at omfatte Dig - Du, som er præst, - med nådig gunst i betragtning af Dine fornævnte fortjenester samt under hensyntagen til vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, der ydmygt har rettet en bøn herom til os på Dine vegne, hendes elskede udsending, der er sendt til os angående visse af denne dronnings sager, og idet vi bøjer os for samme dronnings og Dine bønner i denne henseende, giver vi Dig, der, som det forsikres, besidder eet evigt vikardømme ved kirken i Malmø og et andet ved kirken i Kalmar uden sjælesorg, hvis frugter, indtægter og indkomster ifølge den almindelige indtægtsangivelse ikke overstiger 12 mark sølv i årlig værdi, og sognekirken Vor Frue i Helsingborg, og hvem kantordømmet ved kirken i København, der på kanonisk vis af nyt er blevet indstiftet, for nylig med stiftsbiskoppelig myndighed er blevet overdraget, og hvis frugter, indtægter og indkomster sammen med nævnte sognekirke ikke overstiger en årlig værdi af 16 mark sølv ifølge den almindelige indtægtsangivelse - Lunds, Linköping og Roskilde stifter - med apostolisk myndighed ved dette brevs ordlyd af særlig nåde dispensation til, at Du frit og uhindret kan modtage samme kantordømme, som af nogle regnes for en uforenelig dignitet eller officium, og som Du endnu ikke er i besiddelse af, hvis Du måtte opnå det på kanonisk vis, og i indtil fem år beholde det sammen med nævnte sognekirke, uanset det almindelige konciliums og alle andre apostoliske bestemmelser samt nævnte kirke i Københavns bestemmelser og sædvaner og andre, der strider herimod, selv om de er bekræftet ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse. Men det er vor vilje, at Du i mellemtiden overhovedet skal afstå samme sognekirke, som Du som fornævnt besidder, og som vi fra da af erklærer er ledig, forudsat at fornævnte sognekirke og kantordømme ikke i mellemtiden bedrages for tilbørlig tjeneste, og sjælesorgen ved dem på ingen måde forsømmes. Intet menneske må bryde dette vort dispensations og viljesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet i Lucca den 11. marts i vort (pontifikats) andet år.