1408. 25. april . Vendelbo bygdeting, Hjørring


Biskop Peder i Børglum m.fl. bevidner, at Jens Eriksen og Brune Eriksen (Banner) fik et tingsvidne om, at det gods, som de kræver som arv efter deres broder Niels Gotskalksen (Gyldenstjerne), ikke var forbrudt efter loven, men med vold frataget deres fader Godskalk Nielsen af hr. Vendelbo.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thette breff see helder høre løse hielse wy Pæther meth guthz nathe biscop j Børlum Jens Nielsøn prowest j thet samested Jens Algitsøn prowest j Wendesysel . Niels Owesøn priær j Øø Joon Jensøn priær j Wregløff Laurenz priær j Hwndzlwnd Hans Bekker aff Saltum ther præster ære Woldemaar Albretsøn ridder Matis Thorstensøn Nisse Thomesøn Thomas Thomesøn ther wæbner ære / Pedher Lokkesøn . oc Thomes Mowensøn ewinnelich meth guth / ♦

Thet scal alle men wethelicht wære so wel the . nw ære . som komme sculle / os vnder wors herre børdz aar thvsend firehundærd pa thet attande . aar / pa then othensdach nest efter then syndach ther men syvnge thette officium quasi modo geneti pa Wendelbo bøghthething / j Høringe . nærwarinde och hawe wærith / seeth oc sandelich at hawe høørd / at skykket for os oc for andre flere gothe men thesse breffwiser Jens Erichsøn oc Brwn Erik then same tidh oc thet same stedh / fynge oc hauthe otte skellich mendz winde sosom ære Woghen Jeepsøn Nis Joonsøn ther webner ære Pether Jensøn Thusendhierte Pether Tidhichsøn Thorbern Smid Marquard Maghe Nis Wigilsøn j Boghested . oc Jesse Hwidh j thet samested . ♦

Hwilke forsawthe otte men pa then same tidh oc thet same sted swo wynde pa there sannen at thet goz som the same Jens Eriksøn oc Brwn Erik kiærthe vppa oc them til arff falder meth rætte efter there brother Nisse Gazxsøn war engen mathe forbrøt meth rætte at komme j hærskabis wære / men her Wendelbo togh thet same goz meth wælde fra Gaazx Nielsøn then forscrewen Nisse Gazxesøns father oc hawthe engen rææth j the same goz anten pa hærskabes weyne helder oc pa sin eghen weyne / ♦

Hwilket wy hørthe oc sowe thet wynde w[iy][1] meth wore jnseghel til heingd thette nærwærinde breff / ♦

Thette breff ær screwet aar oc dach oc sted som for ær screwet

1. w[iy]] Muligvis w[y], A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.