1408. 4. maj. Lucca


Pave Gregor 12. bevilger dronning Margrete, at hun og to personer ved tre bestemte dage at besøge de ærværdige kirker i Danmark kan opnå samme fuldstændige syndsforladelse som ved hvert 33. år at besøge de kirker i Rom, som pave Urban 6. havde fastsat.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] carissime in Christo filie Margarete regine Dacie illustri salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Exigit tue preclare deuocionis integritas/ qua apud deum et apostolicam sedem laudabili claritate perfulges ut inter cetera que uotiua nobis occurrunt ea tibi fauorabiliter concedamus per que in diuino timore ferueas/ et salutem anime tue sicut pie desiderare uideris/ cum multiplicato fructu de propicio consequi merearis/ ♦ Hinc est quod nos statui tuo prouidere salubriter cupientes tuis in hac parte supplicacionibus inclinati/ ut tu et due persone sub nostra et eiusdem sedis obediencia persistentes quos ad id duxeris eligendas uere penitentes et confesse loco basilicarum et ecclesiarum alme urbis/ quas felicis recordacionis Urbanus papa VI predecessor noster statuerat per Christi fideles uere penitentes et confessos infra certos dies tunc expressos anno domini millesimotrecentesimononagesimo tunc proxime futuro et deinde perpetuis futuris temporibus de trigintatribus annis in trigintatres annos uisitandas ad hoc quod tunc plenissimam omnium peccatorum suorum ueniam consequerentur/ tres uenerabiles ecclesias regni tui Dacie de quibus tibi uidebitur tribus distinctis diebus uisitando assequi ualeatis/ indulgentiam antedictam serenitati tue ac eisdem personis auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus/ ita tamen quod tu et dicte persone tribus continue et immediate antequam dictam uisitacionem inchoabitis et etiam ipsis tribus diebus quisbus eandem uisitacionem feceritis ieiunare/ ac erogare interim Christi pauperibus prout uobis uestra dictabit consciencia/ elemosinas et grata caritatis subsidia debeatis/ ♦ Alioquin ipsa indulgencia uobis aut illi ex uobis/ que in hoc quod absit forsan negligens fuerit/ nullatenus suffragetur/ ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[3] ♦ Datum Luce quarto nonas maii anno secundo.

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre concessionis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, hilsen og apostolisk velsignelse. Din berømte hengivenheds sluttethed, hvorved Du stråler i prisværdig klarhed hos Gud og det apostoliske sæde, kræver, at vi blandt det øvrige, som kommer til os som ønsker, nådigt tilstår Dig det, hvorved Du kan gløde i Gudsfrygt og med mangedoblet frugt ved Guds nåde fortjene at opnå Din sjæls frelse, således som Du synes at ønske. Idet vi derfor ønsker på frelsebringende måde at drage omsorg for Din tilstand, bøjer vi os for Dine bønner i denne sag og bevilger med apostolisk myndighed ved dette brevs ordlyd Dig, høje dronning, og to personer, der lever under vor og samme sædes lydighedsområde, hvem Du måtte vælge dertil, at Du og samme personer, der oprigtigt angrer og bekender deres synder, i stedet for de basilikaer og kirker i den vederkvægede by, som vor forgænger pave Urban 6. - salig ihukommelse - havde fastsat skulle besøges af de troende kristne, der oprigtigt angrede og bekendte deres synder, i løbet af visse dengang omtalte dage i det dengang kommende Herrens år 1390 og dernæst i fremtidige evige tider hvert 33. år, for at de da kunne opnå fuldstændig forladelse for alle deres synder, kan opnå fornævnte benådning ved at besøge tre ærværdige kirker i Dit rige Danmark, som Du synes, på tre adskilte dage, dog således at Du og nævnte personer skal faste tre dage i sammenhæng og umiddelbart, førend I begynder nævnte besøg, og ligeledes selve de tre dage, på hvilke I foretager samme besøg, og i mellemtiden udrede almisser og kærkommen kærlighedshjælp til Kristi fattige, således som Eders samvittighed foreskriver. I modsat fald vil denne benådning på ingen måde være til støtte for Eder eller den af Eder, som muligvis måtte være forsømmelig angående dette - det ske ikke. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet i Lucca den 4. maj i vort (pontifikats) andet år.