1408. 8. maj. Randers


Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge oplader til dronning Margrete de breve på gods i Hindsted, Gislum og Års herreder, som de eller deres hustruer havde arvet efter hr. Gunnar Jakobsen, og som var udstedt af hr. Peder Larsen, hans bror og sønner.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Iæyp Nielssøn. Ion Nielssøn Iæyp Heggedall. oc Litle Aghe som brøther æræ kennæs meth thette wort opne breff at the breff som wy æller wore husfrwer eller wore børn hafue ærft æfter her Gunnar Iæypssøn riddera. hwat helder the røre eller ludæ vpa goths i Iutland. suo som ær Rold i Hedhenstæthæhæreth ♦ Item Medhelby i Brothersthorp. sogn ♦ Item two garthæ i Hwansthorp i Gisemhæreth i Faarsøø sogn ♦ Item en gardh i Stothorp. ♦ Item en gardh i Arendorp i Arshæreth oc andræ breff vpa gæld/ huilke breff her Pæther Laurenssøn riddere Iens Laurenssøn Anders Pætherssøn oc Laurens Pætherssøn fornemfde her Pæther Laurenssøns søner haue wtgifuet. huilke forscrefne breff wy haue antwordhet oc vpladet oc vplade meth thette breff. meth all ræt oc ræticheet fran oss oc wore børn oc wore arfwinghe. wor nadhighe frwæ drotnyngh Margretæ oc hennes arfwinghe oc æfterkommære. ♦ Ware thet oc suo at nogræ flere breff funnes the som fornemfde her Pæther Laurenssøn riddere Iens Lauenssøn Anders Pætherssøn Iens Pætherssøn oc Laurens Pætherssøn fornemfde her Pæther Laurenssøns søner haue wtgifuet the som fornemfde her Gunner Iæypssøn riddere ær vpa[1] rørende eller oss eller wore børn eller wore arfwinghe. the breff scule fornemfde war nadighe frwæ drotningh Margretæ oc hennes arfwinghe och æfterkommære antwordhes. oc til gaghn oc til gothe kommæ. oc ængen stath til scadhe eller hinder i nogre mode ♦ Oc kennes wy fornemfde firæ Iæyp Niellssøn Ion Nielssøn Iæyp Heggedall oc Litle Aghe at fornefnde wor nadhighe frwæ drotnyng Margretæ hauer oss oc ware børn oc wore arfwinghe fore alt thettæ forscrefne suo fullelige fult oc alt giort. suo at oss oc wore børn oc wore arfwinghe fullelighe oc wel at nøgher. ♦ Oc binde wy oss firæ fornemfde suo som ær Iæyp Nielssøn Ion Nielssøn Iæyp Heggedall oc Litle Aghe oc wore børn oc wore arfwinghe meth thette breff til. at fry oc hemble fornemfde wor nadhighe frwæ drotningh Margretæ oc hennes arfwinghe oc æfterkommere thisse forscrefne breff fore oss oc wore børn oc ware arfwinghe. oc fore alle her Gunnær Iæypssøns ridderes arfwinghe. vden alt hinder oc hyelperæthe oc vden alt arght. ♦ Och til mere bewaring at alle thisse forscrefne stycke scule statheghe faste oc vbrødelighe bliue oc holdes i alle mode som her forescreuet star. tha haue wy firæ fornemfde suo som ær Iæyp Nielssøn Ion Nielssøn Iæyp Heggedall oc Litle Aghe wore incighle meth wilghe oc witscap hænght fore thette breff. ♦ Oc til witnisbyrdh her Iæyp Thrwelssøns her Eric Nielssøns her Magnus Laghessøns her Pæther Mardenssøns her Cristiern Nielssøns ridderæs. Iens Nielssøns aff Wesborch Hans Krøpelins oc Iens Swenssøns Bryms awapns incighle ♦ Datum Randrusie anno domini m°cd°viii° tercia feria proxima post festum beati Iohannis ante portam latinam.

1. vpa] v rettet fra p A. .

Oversættelse

Vi Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge, der er brødre, erkender med dette vort åbne brev, at de breve, som vi eller vore hustruer eller vore børn har arvet efter hr. Gunnar Jakobsen, ridder, hvad enten de angår eller lyder på gods i Jylland, nemlig Rold i Hindsted herred, Melby i Brorstrop sogn, to gårde i Hvanstrup i Farsø sogn i Gislum herred, en gård i Støttrup, en gård i Ørndrup i Års herred, eller de er breve på gæld, hvilke breve hr. Peder Larsen, ridder, Jens Larsen, Anders Pedersen og Lars Pedersen, fornævnte hr. Peder Larsens sønner, har udstedt, dem har vi overdraget og opladt bort fra os, vore børn og vore arvinger samt oplader med dette brev med al ret og rettighed til vor nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere. Skulle det ske, at der fandtes nogle flere breve, som fornævnte hr. Peder Larsen, ridder, Jens Larsen Anders Pedersen, Jens Pedersen og Lars Pedersen, fornævnte hr. Peder Larsens sønner, har udstedt, og som vedkommer fornævnte hr. Gunnar Jakobsen, ridder, eller os, vore børn og vore arvinger, så skal de breve overdrages til vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere, og komme dem til gavn og til gode og ingenlunde til skade eller hindring på nogen måde. Vi fornævnte fire, Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge, erkender, at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, har fuldt ud fyldestgjort og helt betalt os vore børn og vore arvinger, for alt dette føromtalte, så at vi, vore børn og vore arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Vi fire fornævnte, som er Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal, og lille Åge, forpligter med dette brev os, vore børn og vore arvinger til at fri og hjemle vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere disse føromtalte breve over for os, vore børn og vore arvinger og over for alle hr. Gunnar Jakobsens, ridders, arvinger uden enhver hindring eller skade og uden nogetsomhelst svig. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes i alle henseender, således som står skrevet ovenfor har vi fire fornævnte, nemlig Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Og til vidnesbyrd er hr. Jakob Troelsens, hr. Erik Nielsens, hr. Mogens Lavesens, hr. Peder Mortensens, hr. Kristian Nielsens, ridderes, Jens Nielsen af Visborgs, Hans Krøpelins og Jens Svendsen Brims' segl hængt herunder. Givet i Randers i det Herrens år 1408 tirsdag inden sankt Johannes dag foran den latinske port.