1408. 21. maj. Lucca


Pave Gregor 12. stadfæster biskop Peder af Roskildes brev af 1408 12. marts.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] ad futuram rei memoriam/ ♦ Ad ea per que ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum/ in ipsis diuinis laudibus insistencium commoditatibus consulitur et que diuini cultus augmentum respiciunt libenter intendimus/ illisque quantum cum deo possumus fauorem apostolicam impertimur/ ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte uenerabilis fratris nostri Petri episcopi Roskildensis peticio continebat/ quod olim ipse prouide attendens quod dei beneficio episcopalis mensa Roskildensis bonis sufficientibus habundaret/ quodque in collegiata ecclesia beate Marie uirginis opidi Hafnis sue diocesis propter incompetenciam seu exilitatem facultatum ad quotidianas distribuciones in ipsa ecclesia pro tempore faciendas spectantium/ diuinus cultus adeo non uigeret prout fieri expediebat ac uolens prout ad eius spectabat officium dictum cultum in predicta ecclesia conuenienter augere/ sed perpendens/ quod illud commode fieri non posset/ nisi conuenienter facultates huiusmodi augerentur/ super hoc maturo deliberatoque consilio cum dilectis filiis capitulo Roskildensi prehabito/ ac ipsorum capituli accedente consensu/ ad gloriam et honorem dei et beate Marie uirginis predictorum/ necnon pro sue suorumque predecessorum episcoporum Roskildensium/ qui fuerunt pro tempore animarum salute ipsas quotidianas distribuciones prout pro tempore fieri deberent in ecclesia predicta inter illos/ ad quos hoc pertinet faciendas qui duntaxat missis et horis canonicis in choro ipsius ecclesie et in habitu consueto sine fraude personaliter interessent secundum statuta et consuetudinem sue ecclesie Roskildensis de quibusdam possessionibus proprietatibus iuribus et bonis ad eandem mensam spectantibus et quorum fructus redditus et prouentus ultra decem marchas argenti puri secundum communem extimacionem non ascendunt annuatim de nouo fundauit instituit et ordinauit/ ac alia uoluit et statuit prout in quibusdam litteris autenticis inde confectis episcopi et capituli predictorum sigillis munitis in quibus possessiones proprietates iura et bona huiusmodi seriatim describuntur et quarumquidem litterarum tenor de uerbo ad uerbum presentibus est insertus plenius continetur/ ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat prefatus episcopus dubitet fundacionem et institucionem predictas/ ac alia in ipsis litteris contenta ex eo quod metropolitani loci auctoritas non interuenit in eisdem seu alias uiribus non subsistere/ pro parte dicti episcopi nobis fuit humiliter supplicatum/ ut pro firmiori subsistencia premissorum predictis fundacioni institucioni et ordinacioni ac aliis in ipsis litteris contentis robur apostolice confirmacionis adiicere de gracia speciali dignaremur/ ♦ Nos igitur qui huiusmodi cultum augeri nostris temporibus intensis desideriis affectamus huiusmodi supplicacionibus inclinati fundacionem institucionem et ordinacionem predictas/ et omnia in ipsis litteris contenta/ ac inde secuta rata habentes et grata/ ea auctoritate apostolica ex certa sciencia confirmamus/ et presentis scripti patrocinio communimus supplentes predictum scilicet quod ipsa auctoritas dicti metropolitani in eis non interuenit ut prefertur/ et omnes alios defectus si qui forsitan interuenerint in eisdem constitucionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque/ ♦ Tenor uero dictarum litterarum talis est\ ♦ In nomine domini amen/ ♦ Ad perpetuam rei memoriam/ etc. = nr. 284 ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre confirmacionis communicionis et supplecionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[2] ♦ Datum Luce duodecimo kalendas iunii anno secundo\

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre confirmacionis communicionis et supplecionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre confirmacionis communicionis et supplecionis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til evig erindring om sagen. Vi giver gerne agt på det, hvorved der drages omsorg for kirkernes og de gejstlige personers tarv, som tager sig af Guds pris i disse, og det, som tager sigte på forøgelsen af Gudsdyrkelsen, og vi yder dem apostolisk gunst, så vidt vi kan med Gud. En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på vor ærværdige broder Peder, biskop af Roskildes vegne indeholdt, at denne fordum, der fremsynet betænkte, at bispebordet i Roskilde havde overflod på fyldestgørende gods, og at gudsdyrkelsen i den hellige jomfru Marias kollegiatkirke i byen København i hans stift på grund af utilstrækkelige eller ubetydelige midler med henblik på de daglige uddelinger, der for tiden skal foretages i denne kirke, i den grad ikke er ved magt, således som det var til gavn, at den var, og som ønskede på passende måde at forøge nævnte dyrkelse i fornævnte kirke, således som det hørte til hans pligt, men som nøje overvejede, at det ikke bekvemt kunne ske, medmindre disse midler forøgedes på passende måde, efter forud at have holdt modent og velovervejet råd herom med vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og efter at have indhentet dette kapitels samtykke til ære og hæder for Gud og fornævnte hellige jomfru Maria samt til frelse for sin og sine forgængere de til enhver tid værende biskopper af Roskildes sjæle af nyt har grundlagt, indstiftet og forordnet disse daglige uddelinger, således som de for tiden skulle ske i fornævnte kirke, at foretage blandt dem, til hvem dette tilhører, og som blot personligt skulle deltage i messer og kanoniske tider i denne kirkes kor og i sædvanlig påklædning uden svig i overensstemmelse med bestemmelser og sædvaner i hans kirke i Roskilde, at visse besiddelser, ejendomme, afgifter og gods, der hører til samme bord, og hvis frugter, indtægter og indkomster årligt ikke overstiger 10 mark sølv i overensstemmelse med den almindelige indtægtsangivelse, og han ønskede og bestemte andet, således som det fuldstændigt indeholdes i et herom affattet autentisk brev, bestyrket med fornævnte biskop og kapitels segl, i hvilken disse besiddelser, ejendomme, afgifter og gods beskrives i rækkefølge, og ordlyden af dette brev er ord til andet optaget i dette brev. Men da fornævnte biskop, således som samme ansøgning tilføjede, tvivler om, at fornævnte grundlæggelse og indstiftelse og det andet, der indeholdes i dette brev ikke står ved magt, fordi stedets ærkebiskoppelige myndighed ikke er kommet til orde angående samme eller iøvrigt, har man på nævnte biskops vegne ydmygt ansøgt os om, at af en særlig nåde ville værdiges til urokkelig understøttelse af det fornævnte at tilføje apostolisk bestyrkende stadfæstelse til fornævnte grundlæggelse, indstiftelse og forordning og det andet, der er indeholdt i dette brev. Idet vi altså, som med målbevidste ønsker stræber efter, at denne dyrkelse forøges i vor tid, bøjer os for disse bønner og anerkender og godkender fornævnte grundlæggelse, indstiftelse og forordning og alt, hvad der indeholdes i dette brev, og hvad der er fulgt derefter, stadfæster vi det med apostolisk myndighed i følge sikker viden og bestyrker det med dette brevs værn, idet vi udfylder fornævnte, nemlig at denne nævnte ærkebiskoppelige myndighed ikke er kommet til orde angående dem som fornævnt, og alle andre mangler, hvis sådanne muligvis er kommet til orde angående samme, uanset alle apostoliske bestemmelser og andre, der strider derimod. Men ordlyden af nævnte brev er denne. I Guds navn, amen. Til evig erindring om sagen (o.s.v. = nr.284). Intet menneske må bryde dette vort stadfæstelses-, bestyrkelses- og udfyldningsbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet i Lucca den 21. maj i vort (pontifikats) andet år.