1408. 21. maj. Lucca


Pave Gregor 12. giver biskop Peder af Roskilde lov til at gøre testamente.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabili fratri Petro episcopo Roskildensi salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Quia presentis uite condicio statum habet instabilem/ et ea que uisibilem habent essenciam tendunt uisibiliter ad non esse/ tu hoc salubri meditacione premeditans diem tue peregrinacionis extremum disposicione testamentaria desideras preuenire ♦ Nos itaque tuis in hac parte supplicacionibus inclinati/ ut de bonis tuis undecunque non per ecclesiam seu ecclesias tibi commissas alias tamen licite acquisitis que ad te pertinere omnimode dinoscuntur libere testari ualeas/ ac de bonis mobilibus ecclesiasticis tue disposicioni seu administrationi commissis/ que tamen non fuerint altaris seu altarium ecclesiarum tibi commissarum ministerio seu alicui speciali earundem ecclesiarum diuino cultui seu usui deputata necnon etiam a<c>[3] quibuscunque bonis mobilibus/ a te per ecclesiam seu ecclesias licite acquisitis pro decentibus et honestis expensis tui funeris/ et pro remuneracione illorum qui tibi uiuenti seruiuerint/ siue sint consanguinei siue alii iuxta seruitii meritum moderate tamen disponere et erogare/ et alias in pios ac licitos usus conuertere possis/ prius tamen de omnibus predictis bonis ere alieno/ et hiis que pro reparandis domibus seu edificiis consistentibus in locis ecclesiarum uel beneficiorum tuorum/ culpa uel negligentia tua seu tuorum procuratorum destructis seu deterioratis/ necnon restaurandis aliis iuribus earundem ecclesiarum uel beneficiorum deperditis ex culpa uel negligencia supradictis fuerint oportuna deductis/ plenam et liberam fraternitati tue auctoritate presentium concedimus facultatem/ ♦ Uolumus autem ut in eorundem ecclesiasticorum disposicione bonorum iuxta quantitatem residui erga ecclesias a quibus eadem percepisti te liberalem exhibeas/ prout conscientia tibi dictauerit et anime tue saluti uideris expedire ♦ Datum Luce duodecimo kalendas iunii anno secundo.

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. a<c>] ad Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, hilsen og apostolisk velsignelse. Eftersom jordelivets kår er usikre, og hvad der har synlig væren, nærmer sig synligt til ikke-væren, ønsker Du, idet du på frelsebringende måde tager dette i gavnlig betragtning, at foregribe Din jordiske vandrings sidste stund med en testamentarisk bestemmelse. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner i denne sag, giver vi Dig, broder, i kraft af dette brev fuldstændig og fri adgang til frit ved testamente at træffe bestemmelse angående Dit gods, hvorfra Du end iøvrigt lovligt har erhvervet det, dog med undtagelse af det, der er betroet Dig gennem Din kirke eller andre kirker, og som i alle måder vides at tilhøre Dig, og til - omend inden for rimelige grænser - at råde over rørligt kirkegods, der er betroet til Din rådighed og forvaltning, dog ikke, hvad der er henlagt til tjenesten ved eet eller flere altre i de kirker, der er betroet Dig, eller til en særlig gudstjeneste eller brug i samme kirker, samt ligeledes alt muligt rørligt gods, som Du lovligt har erhvervet gennem een eller flere kirker, og til deraf at udrede sømmelige og rimelige udgifter ved Din begravelse og til at yde dem vederlag, som har tjent Dig i Dit livs dage, hvad enten de er Dine slægtninge eller andre, alt efter fortjeneste, og til iøvrigt at anvende til fromme og lovlige formål, dog først efter at der fra alt det fornævnte gods er fradraget gæld og dette, som måtte være gavnligt til at istandsætte huse eller bygninger, der befinder sig ved kirkerne eller i Dine beneficier, og som er ødelagte eller forringet ved Din eller Dine befuldmægtigedes skyld eller forsømmelighed, samt til at genoprette andre af samme kirkers eller beneficiers rettigheder, som er gået tabt ved ovennævnte skyld eller forsømmelighed. Men det er vor vilje, at Du ved fordelingen af samme kirkegods skal vise Dig gavmild over for de kirker, hvorfra Du har fået det, i forhold til, hvad der bliver tilbage, således som Din samvittighed tilsiger Dig, og Du finder det til gavn for Din sjæls frelse. Givet i Lucca den 21. maj i vort (pontifikats) andet år.