1408. 8. juni. Lucca


Pave Gregor 12. imødekommer ærkebiskop Jens af Uppsalas anmodning om, at biskopperne af Västerås og Skara må overgive ham palliet, som var blevet sendt til ham med hans udsending Niels Jensen, sognepræst i Toreby.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] . uenerabili fratri Iohanni archiepiscopo Vpsalensi salutem (et apostolicam benedictionem)[2] . ♦ Cum palleum insigne uidelicet plenitudinis pontificalis officii ex parte tua fuisset a nobis per dilectum filium Nicolaum Iohannis rectorem parrochialis ecclesie in Thoraby Ottoniensis diocesis nuncium tuum/ cum ea qua decuit instancia postulatum nos tuis supplicacionibus annuentes/ palleum ipsum de corpore beati Petri sumptum per uenerabiles fratres nostros ....[3] Arosiensem et ....[4] Scarensem episcopos tibi assignandum/ per prefatum Nicolaum duxerimus destinandum/ ut iidem episcopi uel eorum alter illud tibi assignent sub forma quam eis sub bulla nostra mittimus interclusum/ et a te nostro et Romane ecclesie nomine sub forma quam sub eadem bulla dirigimus fidelitatis debite solitum recipiant iuramentum. ♦ Tu autem illo intra ecclesiam tuam illis diebus duntaxat utaris/ qui expressi in ipsius ecclesie priuilegiis continentur/ ♦ Ut igitur signum non discrepet a signato/ sed quod geris exterius interius serues in mente/ fraternitatem tuam monemus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus humilitatem et iusticiam dante domino/ qui dat premia et munera elargitur obseruare studeas/ que suum seruant et promouent seruatorum/ et Vpsalensem ecclesiam sponsam tuam cures solicite auctore domino spiritualiter et temporaliter augmentare/ ♦ Datum Luce sexto idus iunii anno secundo/

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. ..] = Petrum . 4. ..] = Brinulphum .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Jens, ærkebiskop af Uppsala, hilsen og apostolisk velsignelse. Da vor elskede søn Niels Jensen, præst ved sognekirken i Toreby, Odense stift, Din udsending, med den indstændighed, hvormed det sømmede sig, på Dine vegne havde anmodet om palliet, nemlig tegnet på bispeembedets magtfuldkommenhed, og vi imødekommer Dine bønner, har vi ladet dette pallium, der er taget fra sankt Peters legeme, sende, at overgive Dig gennem vore ærværdige brødre (Peter), biskop af Västerås, og (Brynjulf), biskop af Skara, for at samme biskopper eller den ene af dem skal overgive Dig det under den ordlyd, som vi sender dem indelukket under vor bulle og modtage sædvanlig tilbørlig troskabsed af Dig i vort og den romerske kirkes navn under den ordlyd, som vi sender under samme bulle. Men Du skal blot bruge det inden for Din kirke på de dage, som findes opregnet i denne kirkes privilegier. For at tegnet altså ikke skal stå i modstrid med den, der har fået tegnet, men for at Du og Dit indre kan bevare i Din tanke, hvad Du bærer i det ydre, påminder og opfordrer vi Dig, broder, indtrængende, idet vi pålægger Dig ved apostolisk brev at bestræbe Dig for med den Guds hjælp, som giver belønninger og tildeler nådegaver, at iagttage den ydmyghed og retfærdighed, som bevarer og befordrer den, der tjener dem, og med Guds hjælp omhyggeligt sørge for at øge kirken i Uppsala, Din brud, i åndelig og timelig henseende. Givet i Lucca den 8. juni i vort (pontifikats) andet år.