1408. 19. juni.


Klaus Knudsen af Kastrup afhænder sit gods i Lille Rind i Framlev sogn til hr. Jakob Troelsen af Stensballe.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iak Claws Knutzsøn aff Karstorp helser allæ mæn som thættæ breff høræ æller se ewinnelik qwedhi meth guth ♦ Thet scal allæ mæn witerlikt wæræ so wæl the æfter sculæ komæ som the nw hoss æræ ath iak widherkænnæs mik meth thettæ mit oben breff athhafwæ skøt ok sald ok affhend fra mik ok minæ arffwingæ en hedherlik man ok wælborn her Iæip Thruwelsøn aff Stenzbalugh ridder ok hans arfwingæ mit gotz Framleffheret liggendæ i Framløfsokn som ær min gard i Litlæ Rind i hwilk en gard som Henrik nw wthi boor ok eet ødhæ bool i thet samæ steth til ewinnelik æghæ meth allæ thessæ forscrepnæ gotze ok bols tilleggilsæ ok tilhørilsæ som ær meth ager ok ængh fægang skogh ok fiskwatn wat thyrt rørendæ ok vrørende bygd ok vbygd ænktæ vnden taghet ♦ Item widherkænnes iak mik Claws Knuthzsøn fæ ok fwlt werd hafwe wpborith aff then forskrefwen her Iæip Thruwelsøn aff Stenzbalugh ridder for then fordæ gard ok ødhæbool til min nøghæ wæl betaleth ♦ Item tilbinder iak mik Claws Knuthzsøn ok minæ arfwingæ then forskrefwen her Iæ[ip] Thruwelsøn aff Stensbalugh ok hans arfwinge then forscrefwen g[a]rd ok ødhebol meth allæ theræ tillegilsæ athfri ok frelsæ for hwers manz tiltalæ ♦ Til ydermeræ forwarilse ok stathfestilse hafwer iak Claws Knuthsøn aff Karstorp meth ia ok godhæ wiliæ hengeth mit incigel for thettæ bref meth ander beskedhen mens inciglæ som Iæss Knutzsøn min brodher ther klerc ær Knuth Slæt Ebbi Henniksøn Iæss Nielsøn ok Iæss Paulsøn til winnesbyrd ♦ Datum anno domini mcdviii feria tercia infra octauam corporis Christi.

Oversættelse

Jeg Klaus Knudsen af Kastrup hilser alle, som hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel dem, som skal komme efter som de nulevende, at jeg erkender, at jeg med dette mit åbne brev for mig og mine arvinger har skødet, solgt og afhændet mit gods i Framlev sogn i Framlev herred til hæderlig mand og velbårne herre Jakob Troelsen af Stensballe, ridder, og hans arvinger, hvilket er min gård i Lille Rind, hvilken gård Henrik nu bor i, og et ødebol sammesteds med alt det fornævnte gods tilliggende og hvad der hører dertil af ager, eng, græsgang, skov og fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt, bebygget og øde uden undtagelse til evig eje. Endvidere erkender jeg Klaus Knudsen at have oppebåret gods og fuld værdi af fornævnte hr. Jakob Troelsen af Stensballe, ridder, for fornævnte gård og ødebol og at være blevet betalt til min tilfredsstillelse. Jeg Klaus Knudsen forpligter mig og mine arvinger til at fri og frigøre forskrevne hr. Jakob Troelsen af Stensballe og hans arvinger forskrevne gård og ødebol med alle deres tilliggender for tiltale fra alle og enhver. Til yderligere forsikring og stadfæstelse har jeg Klaus Knudsen af Kastrup med mit jaord og min gode vilje hængt mit segl under dette brev sammen med andre beskedne mænds segl som vidnesbyrd, nemlig min broder Jens Knudsen, som er klerk, Knud Slet, Ebbe Henneksen, Jens Nielsen og Jens Povlsen. Givet i det Herrens år 1408 tirsdag efter Kristi legemsfest.