1408. 24. juni. Århus


Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at dronning Margrete har fyldestgjort dem for de 4.000 lybske mark, som de det foregående år havde lånt kong Erik til gotlandssagen.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Bo meth gutz nathæ biscop. i Aars oc alt capitel i then sammæ stæth. kennes meth thettæ wart opnæ breff vm the firæ thusænde lubiscæ mark som wy lænte war nathighæ herræ konung Erik i fiordh vppa Gorwæ/ til Gotlandz ærende. ♦ For the fornempdæ firæ thusænde lubiscæ march hafwer wor nathighæ frwæ drotning Margretæ oss vppa sancta Clæmitz kirkes wæghnæ nw swo fullelicæ fult oc alt fore giort. swo at oss oc waræ æfterkommeræ fullelicæ oc wæl at nøgher. ♦ Ok thy ladæ wy fornempde war nathighæ herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margrete. oc theræ arfwingæ/ och. æfterkommeræ. qwittæ ledhighæ oc gantzæ orsakæ. for oss. oc waræ æfterkommæræ/ for thisse forscrifnæ firæ thusændæ lubischæ march thy at fornempdæ war nathighæ frwæ hafwer oss. oc war kirke for the firæ thusænde lubiscæ march swo fullelicæ fult oc alt giort. æfter war wilghe swo at oss oc fornempdæ war kirke fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Ok wy thackæ fornempdæ war nathighæ herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ for goth betaling ♦ Ok kennes wy at fornempdæ war nathighæ herræ eller frwæ konung Erik eller drotning Margretæ/ eller theræ arfwingæ eller æfterkommeræ/ æræ oss æller woræ æfterkommeræ/ eller war domkirke i Aars. engte meer schyldughe aff theres eller theres forældræs. wæghnæ/ i nogræ madæ/ ♦ Ok thy ladæ wy oc woræ æfterkommæræ/ fornempdæ war nathighæ herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ oc theres arfwingæ oc æfterkommere qwittæ ledhighæ oc gantzæ orsakæ for allæ stycke meth thettæ wart opnæ breff ♦ Ok til mere bewaring at alle thisse forscrifnæ stycke sculæ stadhighe faste oc vbrødeliche blifwæ ewerdhelicæ vtan alt archt. oc hiælpærædhe tha hafwæ wy fornempde biscop Bo oc capitel i Ars ware incigle meth wiliæ oc witscap ladet henges for thettæ breff. ♦ Ok til witnesbyrdh. the hær. æfter sta scrifnæ/ swo som ær først. biscop Iens aff Othens. biscop Iæyp aff Oslo. her Iohan. Olafsøn her Iohan Skarpenbergh her Eric Nielssøn her Berneche Skinkel. her Iæyp Throwelssøn her Magnus Laghessøn her Claws Krumpen oc her Fyn Aghessøn riddæræ hafwæ ladet theres incigle henges for thettæ breff ♦ Datum Arusie anno domini millesimo cd° viii° ipso die beati Iohannis baptiste.

Oversættelse

Vi Bo med Guds nåde biskop i Århus og hele kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev, at for de 4.000 lybske mark, som vi i fjor på Gurre lånte vor nådige herre, kong Erik, til Gotlandssagen, har vor nådige frue, dronning Margrete nu fuldstændigt fyldestgjort og helt betalt os på sankt Klemens kirkes vegne, så at vi og vore efterkommere er fuldt ud og vel tilfredse. Derfor lader vi på vore egne og vore efterkommeres vegne vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere være kvit og fri og ganske uden ansvar for disse føromtalte 4.000 lybske mark. Thi vor fornævnte nådige frue, har fuldkomment fyldestgjort og helt betalt os og vor kirke efter vor vilje for de 4.000 lybske mark, så at vi og vor fornævnte kirke er fuldt ud og vel tilfredse. Vi takker for fornævnte herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, for god betaling. Vi erkender, at hverken vor fornævnte nådige herre eller frue, kong Erik eller dronning Margrete, eller deres arvinger og efterkommere på nogensomhelst måde er os eller vore efterkommere eller vor domkirke i Århus mere skyldig på deres egne eller deres forfædres vegne. Derfor lader vi og vore efterkommere vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere være kvit, fri og ganske uden ansvar for alle sager. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige til evig tid uden nogensomhelst svig eller skade har vi fornævnte biskop Bo og kapitlet i Århus med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de efterskrevne, nemlig først biskop Jens af Odense, biskop Jakob af Oslo, hr. Johan Olufsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Bernike Skinkel, hr. Jakob Troelsen, hr. Mogens Lavesen, hr. Klaus Krumpen og hr. Fin Ågesen, riddere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Århus i det Herrens år 1408 på selve sankt Hans dag.