1408. 11. juli. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting, at fru Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, solgte og skødede dronning Margrete sin arveret i Skarsholm, samt vidisse af skødebrevet.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Iens Gørstingæ landzdomeræ i. Siæland abbot Laurentz aff. Ringstathæ prowest Cristiern aff Roskildæ Ewerd Møltike aff Wixø Eric Tomessøn Iens Scafuæ. riddere. Iens Brwn prest i. Brængstorp/ Thorstan Winsterman Steen Bassæ. aff Thythebergh Thorbern Ienssøn aff Ørsløff Iens Scyttæ aff Sandby Iens Mattessøn awapn Pawel Ienssøn burghemesteræ i Ringstæthæ. Iens Nielssøn oc Pæther Iacøpssøn bymen i. sammæ stæth/ kungøræ allæ mæn. thettæ nærwærinde breff høræ eller see. at aar æfter war herræ føthelsæ timæ thusendæ aar firæhundrithæ aar wppa thet attændæ aar annen daghen æfter sancti Knwtz dagh som konung war oc martir. war foræ oss. skicketh oc for fleræ gothæ mæn een wælboren qwinnæ frw Æthlæ Iæiops dotter her Barnyms æfterleue wpa Syælandzfaræ landzthing/ hwilkæn som. soldæ scøtæ oc affhændæ oc vplot. i waræ oc fleræ gothæ mæntz nærwærilsæ/ mæth kærlegh. ia oc gothwilghæ fran sich oc sinæ arfuingæ/ til war nathughæ frues drotning Margretes oc hennæs arfuinges oc æfterkommeres hand. all thæn arff. ræt oc ræthichet. som hennæ oc hennes arfuingæ nokor tiidh tilfaller eller tilfallæ kunnæ. i Scharsholm mæth the. gots ther til liggæ .i. allæ matæ. æfter thy som hennes opnæ breff ther vm vtwiser. hwilkit hwn. æfter hennes frenders oc weners rath forde war nathughæ fruæ drotning Margretæ ther wpa gifuet hauer ordh fran ordh sua ludendæ .i. allæ matæ/ æfter thy. som her efter følgher. Iæk Æthlæ Iæiops dotter her Barnum Ericsøns æfterleue kennes meth thettæ mit opnæ breff etc. = nr. 353. ♦ Oc til meræ bewaring allæ thissæ forscreffnæ stuckes tha hauæ wi forde Iens Gørstingæ landzdomeræ .i. Syæland. abbot Laurentz aff Ringstæthæ prowest Cristiern aff Roskildæ. Ewert. Møltike aff Wixø Eric Thomessøn aff Winstorp. Iens Scauæ riddere. Iens Brwn prest .i. <Bræ>ngstorp[1] Thorstan Winsterman Steen Basse aff Thythebergh Thorbern Ienssøn aff Ørsløff Iens Scyttæ aff Sandby oc Iens Mattessøn awapn. Pawel Ienssøn burghemesteræ .i. Ringstathæ Iæns. Nielssøn oc. Pæther Iæiop<søn>[2] bymen .i. sammæ stæth waræ inciglæ meth wilghæ oc witscap hængt foræ thettæ breff/ aff thy at wi allæ nær waræ i fleræ gothæ mæntz. nærwærilsæ oc hørthæ oc sawæ at all thing sua schethæ oc giorthes .i. allæ matæ æfter thy som her foræ screuit star. ♦ Gifuit aar. dach oc stæth som foræ ær sacht\

1. <Bræ>ngstorp] Wrangstorp A, rettet i Aa. 2. Iæiop<søn>] Iæiop A. .

Oversættelse

Vi Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, abbed Lars af Ringsted, provst Kristian af Roskilde, Evert Moltke af Veksø, Erik Thomsen, Jens Skave, riddere, Jens Brun, præst i Bringstrup, Torsten Venstermand, Sten Basse af Tybjerg, Torben Jensen af Ørslev, Jens Skytte af Sandby, Jens Madsen, væbnere, Povl Jensen, borgmester i Ringsted, Jens Nielsen og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds bekendtgør for alle, der hører eller ser dette brev, at år 1408 efter vor Herres fødsel dagen efter sankt Knud konge og martyrs dag fremstod for os og flere gode mænd den velbyrdige kvinde, fru Edel Jakobsdatter, hr. Barnims enke, her på Sjællands landsting, og i vor og flere gode mænds nærværelse solgte skødede, afhændede og oplod med kærlighed, jaord og sin gode vilje bort fra sig og sine arvinger til vor nådige frue, dronning Margretes, hendes arvingers og efterkommeres hånd al den arv, ret og rettighed i Skarsholm med tilliggende gods, som på noget tidspunkt var tilfaldet eller kunne tilfalde hende og hendes arvinger på nogen måde, således som hendes åbne brev derom viser, hvilket hun med sine venners og frænders råd har givet vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete derpå, og som fra ord til andet lyder i alle henseender, således som her efter følger: Jeg Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, erkender med dette mit åbne brev (o.s.v. = nr. 352). Til større bekræftelse på alt dette foranskrevne har vi fornævnte Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, abbed Lars af Ringsted, provst Kristian af Roskilde, Evert Moltke af Veksø, Erik Thomsen af Vindstrup, Jens Skave, riddere, Jens Brun, præst i Bringstrup, Torsten Venstermand, Sten Basse af Tybjerg, Torben Jensen af Ørslev, Jens Skytte af Sandby og Jens Madsen, væbnere, Povl Jensen, borgmester i Ringsted, Jens Nielsen og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds har med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev, eftersom vi alle var nærværende sammen med flere gode mænd og hørte og så, at alting skete og foregik således i alle henseender, som står skrevet her foran. Givet år, dag og sted som ovenfor nævnt.