1408. 13. juli. Vedbygård


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Kristine, enke efter hr. Gevert Bydelsbak, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang og andet gods på Sjælland til dronning Margrete.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii sexta feria proxima post diem beati Kanuti regis et martiris Wythby in placito nostro iusticiario constituta domina Cristina relicta domini Gewardi Bydelsbach coram nobilibus uiris et discretis dominis Benedicto abbate in Ebholt Iohanne de Pudbusch Erico Bydelsbach Fyckone Smegher Andrea Petz militibus Iohanne Gørstingæ Gerardo de Lancken Nicolao Schinkel Iohanne Krøpelin Martino Iensson Iohanne Mattesson Paulo Stygoti Sølfuæ armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa latrici presencium illustrissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque etcetera regine domine et matri nostre carissime omnem hereditatem iusticiam proprietatem et dominium in bonis infrascriptis primo in Scharsholm et Scharsholms fang in Grydhe møllæ in Stockebergh et Stockebers fang cum subscriptis bonis uidelicet Bierstweth Asthorp Flinthorp item Ørsløff item omne ius suum in Klaby et Rethersløff item in Smidorp[1] et Iudorp item in Bænnebodhe et Kunby item unam curiam in Hemmesøwæ quam dominus Bero Olaui in pignore habet item omne ius suum in Ællingæ et Ællingemøllæ que eciam dominus Bero Olaui pro triginta marcis argenti in pignore habet item duas curias in Swethningæ unam constructam et alteram desolatam item omne ius suum in curia. in Hembæk in qua Gudhmundus item omne ius suum in duabus curiis in Sassorp in quibus Martinus et Kanutus item omne ius suum in duabus curiis in Høingæ in quibus Willeth et Petrus Ortæ item in Dramstorp omne ius suum in curia in qua Petrus Michaelis resident item omnem hereditatem et ius sibi post mortem matris sue domine Gerthrudis et mariti sui domini Gewardi Bydelsbach militis aduolutas cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis agris pratis pascuis siluis piscaturis stagnis molendinis molendinorum locis dam et damsband humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis demptis quocumque nomine censeantur pro pleno et sufficienci precio et pecunia ad uoluntatem suam actu iam perceptis nil inde restanti scotauit ingreminauit et ad manus tradidit iure perpetuo possidenda transferens in eandem dominam reginam Margaretam suos heredes et successores omnem proprietatem possessionem ius et dominium que sibi uel heredibus suis hactenus competunt uel uncquam competere poterunt in premissis asserens et affirmans quod si alique littere super antedictis bonis tangentes aliquando reperte fuerint uel inuente in predicte domine nostre regine Margarete suorum heredum et successorum commodum et utilitatem proueniant et profectum ♦ Ceterum obligauit se predicta domina Cristina suosque heredes dicte domine nostre regine Margarete suis heredibus et successoribus dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis appropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohannes Swensson Bryms iusticiario nostro//

1. Smidorp] formen er en forkert gengivelse af Snuthorp, cf. DD 3 IX nr. 19 og 4 II nr. 238.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1408 fredagen næst efter sankt Knud konges og martyrs dag fremmødte fru Kristine, enke efter hr. Gevert Bydelsbach, på vort retterting i Vedbygård for de velbyrdige mænd og gode herrer, Bent, abbed i Æbelholt, Hans Podebusk, Erik Bydelsbak, Fikke Smeger, Anders Petz, riddere, Jens Gyrstinge, Gert von Lancken, Niels Skinkel, Hans Krøpelin, Morten Jensen, Jens Madsen, Povl Stigsen og Sølve, væbnere, samt adskillige flere troværdige mænd, som var forsamlet der i mængde, og skødede til nærværende brevfører, den berømmelige fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning over rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters etc. vor allerkæreste frue og moder, al arv, ret, besiddelse og herredømme i det nedennævnte gods: Først i Skarsholm og Skarsholm fang, i Gryde mølle, i Stokkebjerg og Stokkebjerg fang tillige med følgende gods, nemlig Bjergsted, Astrup, Flinterup, Ørslev, fremdeles al sin ret i Klovby og Reerslev, fremdeles i Snuderup og Jyderup, i Bennebo og Kundby, fremdeles en gård i Hammershøj, som hr. Bjørn Olufsen har i pant, ligeledes al sin ret i Elling og Ellinge mølle, som hr. Bjørn Olufsen også har i pant for 30 mark sølv, fremdeles to gårde i Svinninge, den ene bebygget, den anden øde, al sin ret i den gård i Hjembæk, som Gudmund bor i, al sin ret i to gårde i Sasserup, hvor Morten og Knud bor, al sin ret i to gårde i Høng, hvor Villads og Peder Orte bor, al sin ret i en gård i Dramstrup, hvor Peder Mikkelsen bor, fremdeles al arv og ret, som tilfaldt hende efter hendes moders fru Gertruds død og efter hendes ægtemands, hr. Gevert Bydelsbaks, ridders død, tillige med det nævnte gods' tilliggender alle og enhver, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vande, møller og møllesteder, dam og dæmning, vådt og tørt uden nogen undtagelse med hvad navn det end nævnes, for fuldstændig og tilfredsstillende betaling og penge, som hun allerede havde modtaget efter sin vilje, og idet der intet resterede deraf, skødede hun det til hende og overgav det i hendes hånd at besidde evigt. Hun overdrog til samme fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere al ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som indtil nu tilkommer hende eller hendes arvinger eller som nogensinde kan tilkomme dem i det forudgående, og forsikrede og bedyrede, at hvis der på noget tidspunkt skulle blive fundet eller fremkomme noget brev, der vedrører det føromtalte gods, så skal det komme vort fornævnte frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere til gode og blive til nytte og gavn for dem. Iøvrigt forpligtede fornævnte fru Kristine sig og sine arvinger til at hjemle og frigøre nævnte vor frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere det nævnte gods, hvert især med alle dets tilliggender for krav fra hvemsomhelst. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med vor justitiar Jens Svendsen Brims som vidne.