1408. 16. juli. Sæby


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe på rettertinget har skødet al deres arveret til gods i Kundby, Bennebo, Snuderup, Jyderup og Hjembæk til dronning Margrete.

Tekst efter Aa:

Tekst

[Er]icus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii crastino diuisionis apostolorum Sæby in placito nostro iusticiario constitutus dominus Ericus [B]ydel[sbach] miles et Petrus Grubbæ armiger coram nobilibus uiris et discretis dominis Laurencio Iensson [de]cano Roskildensi Nicolao Byllæ canonico ibidem Iohanne et Pridberno de Pudbusch Fyckone Smegher Nicolao Plathe Kanuto Bondæ militibus Iohanne [Gørstingæ C]ernyn Fyckone de Fytzen Gud[slauo Wlfson] Iohanne Krøpelin Ottone Dorna Stygoto Porsæ Hennekino Bekman Martino Iensson Boecio Karsæ Gørgishaghen armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa [latrici presencium illu]strissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque etcetera regine domine et matri nostre carissime omnes hereditatem proprietatem possessionem ius et dominium que et quod in subscriptis bonis motis acquisierant uidelicet dimi]diam marcham terrarum in censu in Kwnby tria pund annone in Bennebodhæ quatuor curias in Smedorp[1] quatuor curias in Iudorp et Syøgardh in Hembek in Tutzeheret cum omnibus et singulis predictorum bonorum adiacenciis uidelicet [agris pratis pascuis siluis] piscaturis stagnis molendinis molendinorum locis dam et damsband humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis demptis quocumque nomine censeantur pro plene et sufficienti precio et pecunia ad uoluntatem [suam actu iam perceptis] nil inde restanti scotauerunt ingremiauerunt et ad manus tradiderunt iure perpetuo possidenda transferentes in eandem dominam nostram reginam Margaretam suos heredes et successores omnem proprietatem [possessionem ius et dominium que sibi ue]l heredibus suis hactenus competunt uel uncquam competere poterunt in premissis asserentes et affirmantes quod si alique littere super predictis bonis tangentes aliquando reperte fuerint uel inuente in predicte domine nostre regine Margarete suorum heredum [et s]u[c]cessorum commodum et utilitatem proueniant et profectum ♦ Ceterum obligauerunt se predicti dominus Ericus Bydelsbach et Petrus Grubbæ suosque heredes dicte domine nostre regine Margarete suis heredibus [et] successoribus dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis apropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo/ teste Iohanne Swensson Bryms iustitiario nostro.

1. Smedorp] Lokaliteten må identificeres med Snuderup, cf. nr. 360.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1408 dagen efter apostlenes delingsdag fremstod i Sæby på vort retterting hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe, væbner, for de velbyrdige mænd og gode herrer Lars Jensen, dekan i Roskilde, Niels Bille, kannik sammesteds, Hans og Predbjørn Podebusk, Fikke Smeker, Niels Plata, Knud Bonde, riddere, Jens Gyrstinge, Cernin, Fikke von Vitzen, Gustav Ulfsson, Hans Krøpelin, Otto Dorne, Stig Pors, Henneke Bekman, Morten Jensen, Bo Karse, Gørgishagen[A] og flere andre troværdige mænd i talrig mængde og skødede og skødede i skød på nærværende brevviser den berømmelige fyrstinde og fru Margrete, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters o.s.v. dronning, vor kære frue og moder, al arv, ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som de havde erhvervet angående nedenforanførte gods , nemlig en halv mark skyldjord i Kundby, tre pund korn i Bennebo, fire gårde i Snuderup, fire gårde i Jyderup og Søgård i Hjembæk i Tuse herred tillige med alle tilliggender til nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, søer, møller, møllesteder, dam og damsbånd, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, med hvilket navn det end benævnes for fuld og fyldestgørende pris og penge, der efter hendes vilje allerede er oppebåret ved handlingen, idet der intet resterer deraf, og overgav hende det i hænde, at besidde med rette evindeligt, idet de til samme vor fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere overfører al ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som hidtil har vedrørt eller nogensinde vil kunne vedkomme dem eller deres arvinger angående det fornævnte, idet de forsikrer og bekræfter, at hvis der engang findes nogle breve, der berører fornævnte gods, skal de blive til fordel og nytte og gavn for vor fornævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere. Men fornævnte hr. Erik Bydelsbak og Peder Grubbe forpligtede sig og deres arvinger til at hjemle og fri vor nævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere alt det nævnte gods med alle dets tilliggender fra alles påkrav. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.

A. Muligvis Græshave (Lolland).