1408. 16. juli. Sæby


Peder Grubbe og hans stedfar hr. Erik Bydelsbak oplader og afhænder alle deres arvede rettigheder i en del strøgods i Tuse herred.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iæk Pæther Grubbæ aff wapn kennes meth thettæ mit opnæ breff at iæc mæth gothen berad wilghæ i minæ frenders oc weners nærwærilsæ oc æfter theræs rath hauer gifuet skøøt vpladit oc affhænt myn nathughæ fruæ drotning Margretæ meth guths nathæ Waldemars Danæ konungs dotter all thæn rætichet arff oc eghendom som myn father for mich atæ æller fek oc iæk æfter hanom i nokræ matæ arfthæ oc fek æfter fru Gertrudh æller æfter hwem som wi hælst thet ærft eller fongit hauæ i thettæ gots. som her æfter screuit stander ♦ Sua som ær een halff mark iorth scyld i Kundby item thry pund korn scyld i Bennebothæ item firæ garthæ i Smethorp[1] item firæ garthæ i Iudorp oc Syøgarth meth thes tilliggelsæ i Heembek i Tutzeheret meth allæ thissæ forde gotzes tilliggelsæ sua som ær agher æng skowgh wat oc thywrt høgt oc lacht engtæ vnden taghet e hwat thet helst heder eller ær som til thet forde gots hører fran mich oc minæ arfuinge til forde myn nathughe fruæ drotning Margretæ myn herræ konung Erik theræs arfuingæ oc æfterkommeræ oc til konungedømit i Danmarc til ewerdelicæ æyæ ♦ Oc kennes iæc meth thettæ mit opnæ breff at forde myn nathughæ fruæ drotning Margretæ hauer mich allæ rethæ foræ alt thettæ forde gots oc foræ hwart with sich sua fwlt oc alt giort æfter myn wilghæ oc nøghæ at mich i allæ matæ fulkommelicæ wæl at nøgher ♦ Oc kennes iæc forde Pæther Grubbæ at iæc eller minæ arfuingæ her æfter engtæ til tall eller rætichet hauæ eller hauæ sculæ i alt eller nokot thettæ forscreffnæ e hwat som thet helst ær ♦ Oc tilbinder iæc mich oc minæ arfuingæ forde myn fruæ drotning myn herræ konungen oc theræs arfuingæ oc æfterkommere all thæn forde ræthichet deel arff och eghendom i alt thettæ forde gots oc thes tilliggelsæ som fore ær sacht at frii oc hemlæ for allæ som ther kunnæ meth rætæ vpa tala æfter thy som landzlagh til sigher ♦ Item ær thet sua at iæc nokræ breff eller bewisning hauer som pa thet forde gots alt eller nokot ther aff lude tha scal iæc eller minæ arfuingæ thøm antworthæ myn nathughæ fruæ æller myn herra konungin eller theræs arfuinge oc æfterkommeræ ♦ Fynnes oc nokræ breff som arørendæ æræ pa thet forde gots tha sculæ the kommæ forde myn fruæ drotningen myn her konungin oc theræs arfuingæ oc æfterkommere til gothæ oc til fromæ oc æy til hinder i nokræ matæ ♦ Oc iæc Eric Bydelsbagh ridder kennes thet at sua megin arff oc ræthichet som iæc hauer i alt thettæ forde gots e hwat som thet hælst ær enthic pa minæ eghnæ weghnæ eller iæc hauer ærft æfter myn husfruæ som forde Pæther Grubbes mother war eller æfter myn dotter som hans søster war æller hwat som thet hælst ær enthic pa minæ eghnæ weghnæ eller e hwat thet waræ kan i alt thettæ forscrefnæ gots eller nokot ther aff ♦ Thet alt sammen vplater iac aff hænder scøder oc gifuer forde myn nathughe fruæ drotning Margretæ fran mich oc minæ arfuingæ til forde myn nathughe fruæ oc her konung oc theræs arfuinge oc æfterkommere meth allæ artikle meth allæ grenæ oc i allæ matæ hwat som thet helst ær som fore ær sacht ♦ Oc wil iæc oc scal oc tilbinder mich oc minæ arfuingæ vm thettæ forde at frii oc vm breff oc vm all stucke atgøræ oc at holdæ i allæ matæ som forescreuit star ♦ Oc kennes iæc mich oc minæ arfuingæ her æfter engin ræthichet eller til tall athauæ i alt thettæ forscrefnæ gots æller i nokot ther aff for thy mich ær foræ alt thettæ forde allæ rethæ sua fwlt giort at mich wæl at nøgher æfter myn wilghæ oc minæ weners oc frænders atnøghæ oc i theræs nærwærilsæ ♦ Oc til mere wissen oc ydermeræ forwaring allæ thissæ forscreffnæ stückes tha hauæ wi forde Pæther Grubbe aff wapn oc Eric Bydelsbagh ridder waræ inciglæ meth wilgha oc witscap ladit henges foræ thettæ breff ♦ Oc bethæ wi her Laurentz deghen i Roskilde frw Cristine her Gewerdz æfterleue her Hans oc her Pritbern van Podbusk her Ficke Smegher riddere Iens Swenssøn Bryms Iens Gørstingæ Bæyænd Billæ Claus Skinkel Hans Krøpelin Ewert Møltike aff Helsinge Marten Ienssøn oc Niels Bossøn aff Slawelsæ at the ladæ theræs inciglæ fore hænges til witnisbyrth ♦ Datum Sæby anno domini mcd octauo feria secunda proxima ante festum beate Marie Magdalene.

1. Smethorp] lokaliteten må identificeres med Snuderup, cf. nr. 360.

Oversættelse

Jeg Peder Grubbe, væbner, bekender med dette mit åbne brev, at jeg med god og velovervejet vilje i nærværelse af mine frænder og venner og med deres råd har givet, skødet, opladt og afhændet til min nådige frue, dronning Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, al rettighed, arv og ejendom, som min fader før mig ejede eller fik, og som jeg på nogen måde efter ham arvede og fik efter fru Gertrud eller efter hvemsomhelst, som vi kunne have arvet eller fået det i det her efternævnte gods, som er en halv mark skyldjord i Kundby, tre pund kornskyld i Bennebo, fire gårde i Snuderup, fire gårde i Jyderup og Søgård med dens tilliggende i Hjembæk i Tuse herred tillige med alt det fornævnte gods' tilliggender af ager, eng, skov, vådt og tørt, højt og lavt uden undtagelse, hvordan det end benævnes, eller hvad det end er, bort fra mig og mine arvinger til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, min herre, kong Erik, deres arvinger og efterkommere og til evig besiddelse for Danmarks krone. Og med dette mit åbne brev erkender jeg, at min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, allerede har hel og fuldt fyldestgjort mig efter min vilje for alt dette fornævnte gods hver især og til min tilfredshed, så at jeg i alle henseender er fuldstændig og vel tilfreds. Og jeg fornævnte Peder Grubbe erkender, at hverken jeg eller mine arvinger herefter skal have eller kunne få noget krav på eller ret til alt dette eller noget af det foran skrevne, hvad det end er. Og jeg forpligter mig selv og mine arvinger til at fri og hjemle min frue dronningen, min herre kongen samt deres arvinger og efterkommere alle de fornævnte rettigheder dele, arv og ejendom i alt det nævnte gods og dets tilliggender som før nævnt over for alle, som med rette kunne rejse krav derpå, sådan som landskabsloven foreskriver. Skulle det være således, at jeg har nogle breve eller beviser på det nævnte gods, som lyder enten på det hele eller del deraf, så skal jeg eller mine arvinger overdrage dem til min nådige frue eller min herre kongen eller til deres arvinger og efterkommere. Skulle der endvidere findes nogle breve, som angår det nævnte gods, så skal de komme min fornævnte frue, dronningen, min herre kongen og deres arvinger og efterkommere til gavn og glæde og ikke på nogen måde til hinder. Og jeg Erik Bydelsbak, ridder, bekender, at al den arv og rettighed, jeg har i det nævnte gods, hvad det end er, enten på mine egne vegne eller som jeg har arvet efter min hustru, som var nævnte Peder Grubbes moder, eller efter min datter, som var hans søster, hvad det end er, eller på mine egne vegne, hvad det end kan være i alt dette nævnte gods eller noget deraf, alt dette oplader, afhænder, skøder og giver jeg min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, bort fra mig og mine arvinger og til min nævnte nådige frue og hr. kongen og deres arvinger og efterkommere med alle artikler, alle bestemmelser og i alle henseender, sådan som foran er sagt. Jeg vil og skal og forpligter mig selv og mine arvinger til på enhver måde, sådan som foran står skrevet, at fuldbyrde og overholde alle punkter vedrørende frigørelsen og brevene. Jeg anerkender, at jeg og mine arvinger for fremtiden ikke har nogen ret til eller krav på alt det nævnte gods eller noget deraf, eftersom jeg for alt dette allerede er blevet fyldestgjort efter min vilje, så at jeg er vel tilfreds i nærværelse af mine venner og frænder og til deres tilfredshed. Til større sikkerhed for og yderligere bekræftelse på alt det foran skrevne har vi fornævnte Peder Grubbe, væbner, og Erik Bydelsbak, ridder, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Og vi beder hr. Lars, dekan i Roskilde, fru Kristine, hr. Geverts enke, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk, hr. Fikke Smeger, riddere, Jens Svendsen Brims, Jens Gyrstinge, Bent Bille, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin, Evert Moltke af Helsinge, Morten Jensen og Niels Bosen, af Slagelse, om til vidnesbyrd at lade deres segl hænge herunder. Givet i Sæby i det Herrens år 1408 mandagen inden sankt Maria Magdalenes dag.