1408. 18. juli. Sjællands landsting


Landstingsvidne, at hr. Hans Podebusk solgte sin arv efter sin hustru Johanne Barnimsdatter til dronning Margrete.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Iens Gørstingæ landz domeræ i Syæland abbot Laurentz aff Ringstathæ Iens Brwn prest i Brængstorp Niels Bossøn aff Slawælsæ Iens Scøttæ aff Sandby Thorbern Ienssøn aff Ørsløff Lassæ Fænd aff Syerstæthæ Iens Mattessøn aff wapn Pawel Ienssøn burgemestere i Ringstæthæ Iens Nielssøn Iens Glarmestere Iens Iacøpsøn oc Pæther Iæiopssøn bymen i samme stath kungøræ allæ mæn thettæ breff høre eller see at foræ oss oc fleræ gothæ mæn vpa Syælandzfaræ landzthing war schicket een wælboren man her Hans van Podbusk riddere aar æfter wars herræs føthelsæ timæ thusendæ aar firæhundrith aar vpa thet attændæ aar then odhensdagh næst foræ sancte Marie Magdalene dach hwilken som soldæ scøtæ affhændæ vplot oc gaff fran sich oc sinæ arfuingæ oc til war nathughæ frues drotning Margretes oc hennes arfuinges oc æfterkommeres hand all then ræt rætichet arff oc deell som hanom nokon tiidh til faall eller til fallæ kunnæ æfter hans husfruæ fruæ Iohanne Barnumdotter i Scarsholm eller the gots ther til liggæ i alle matæ æfter thy som hans opnæ breff ther vm vtwiser sua ludendæ orth fran ordh som her æfter følgher ♦ Iæk Hans van Podbusk kungør oc kænnes for alle etc. = nr. 356. ♦ Oc til meræ bewaring allæ thissæ forscreffna stuckes hauæ wi allæ forde waræ inciglæ meth wilghæ oc witscap hengt foræ thettæ breff ♦ Giuet aar dach oc stæth som fore ær sacht.

Oversættelse

Vi Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, abbed Lars af Ringsted, Jens Brun, præst i Bringstrup, Niels Bosen af Slagelse, Jens Skytte af Sandby, Torben Jensen af Ørslev, Lars Fjend af Sigersted og Jens Madsen, væbnere, Povl Jensen, borgmester i Ringsted, Jens Nielsen, Jens Glarmester, Jens Jakobsen og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds, bekendtgør for alle, der hører eller ser dette brev, at for os og flere gode mænd, der var tilstede på Sjællands landsting, fremmødte den velbyrdige mand hr. Hans Podebusk år 1408 efter vor Herres fødsel onsdagen inden sankt Maria Magdalenas dag og solgte, skødede, afhændede, oplod og overgav bort fra sig og sine arvinger al den ret, rettighed, arv og lod, der på noget tidspunkt var tilfaldet ham eller kunne tilfalde ham i Skarsholm eller det gods, der ligger dertil, efter hans hustru fru Johanne Barnimsdatter, og til vor nådige frues, dronning Margretes hånd og til hendes arvinger og efterkommere i enhver henseende således som det fremgår af hans åbne brev, der ord til andet lyder således som følger herefter: Jeg Hans Podebusk bekendtgør og bekender over for alle o.s.v = nr. 350 Til yderligere bekræftelse på alt dette foranskrevne har alle vi fornævnte med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Givet år, dag og sted som foran skrevet.