1408. 18. juli. Sjællands landsting


Landstingsvidne af landsdommeren Jens Gyrstinge og 17 andre, at Peder Grubbe og hr. Erik Bydelsbak skødede og oplod dronning Margrete deres rettigheder i forskelligt gods i Tuse herred.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Iens Gørstingæ landzdomeræ i Syæland brother Laurents abbot i Ringstathæ Iens Rwt Tyghæ Bassæ Iens Skafuæ ridderæ Hartwik Tralow Beynt Billæ Iens Scytte aff Sandby Thorbern Ienssøn aff Ørsløf Niels Bosøn aff Slawelsæ Lassæ Fænd Henrik Gammel oc Iens Mattesøn awapn Pawæl Ienssøn burghemestere i Ringstathæ Iens Nielsøn Iens Glarmestere Iens Iæiopsøn oc Pæther Iæiopsøn bymen i samme stæth kungøræ allæ mæn thettæ breff høræ eller see at foræ oss oc fleræ gothæ mæn vpa Siælandzfarælandzthing ware skickethæ wælborne mæn sua som ær Pæther Grubbæ aff wapn oc her Eric Bydelsbach ridder aar æfter war herræ føthelsæ timæ thusendæ aar firæhundrithæ aar vpa thet attændæ aar thæn othensdach næst fore sancte Marie Magdalene dach hwilkæ som soldæ scøtæ aff hændæ vplodæ oc gafuæ fran sich oc theræs arfuingæ oc til war nathughæ frues drotning Margretes oc hennes arfuinges oc æfterkommeres hand all thæn arff ræthichet ræt oc deel som thøm nokon tiidh til fall eller til fallæ kunnæ i the gots her æfter screffnæ standæ sua som ær Kunby Bennebothæ Smethorp Iudorp Siøgarth oc Heembek i allæ matæ æfter thy som theræs opnæ breff ther vm vtwiser orth fran orth sua ludendæ som her æfter følgher ♦ Iæk Pæther Grubbæ aff wapn kennes meth thettæ mit opnæ breff etc. = nr. 363. ♦ Oc til mere forwaring allæ thissæ forscrefne stuckes hauæ wi allæ forde waræ inciglæ meth wilghæ oc witscap hengt fore thettæ breff ♦ Datum anno die et loco ut supra.

Oversættelse

Vi Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i Ringsted, Jens Rud, Tyge Basse, Jens Skave, riddere, Hartvig Tralow, Bent Bille, Jens Skytte af Sandby, Torben Jensen af Ørslev, Niels Bosen af Slagelse, Lars Fjend, Henrik Gammel og Jens Madsen, væbnere, Povl Jensen, borgmester i Ringsted, Jens Nielsen, Jens Glarmester, Jens Jakobsen og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds kundgør for alle, som hører eller ser dette brev, at for os og flere gode mænd på Sjællands landsting fremstod de velbyrdige mænd Peder Grubbe, væbner og hr. Erik Bydelsbak, ridder, i året 1408 efter vor Herres fødsel onsdagen inden sankt Marie Magdalenes dag og solgte, skødede, oplod og afhændede fra dem selv og deres arvinger til vor nådige frues, dronning Margretes, hendes arvingers og efterkommeres hånd, al arv, rettighed, ret eller part, som nogensinde var tilfaldet dem eller ville kunne tilfalde dem i det herefter nævnte gods: Kundby, Bennebo, Snuderup, Jyderup, Søgård og Hjembæk i alle henseender, således som deres åbne brev derom viser, der fra ord til andet lyder, som herefter følger: Til større sikkerhed for alt det foran skrevne har alle vi fornævnte med vor vilje og vort vidende hængt vort segl under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.