1408. 20. juli.


Jon Jonsson, væbner, erkender ved skiftet efter afdøde hr. Erland Knutsson, ridder, at have overladt ridderen hr. Abraham Brodersen alt den afdødes gods med undtagelse af Vederslöv og to gårde i Ungnanäs, som tilfalder andre arvinger.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jak Joon Joonson awapn kænnis mædh thæsso mino oppno brewe ath iæk hawer giørth æth laghlikit iordhaskippte mædh hædherlikom ok wælbornom herra. herra Abram Brodherson riddare hwilkit skipte os saman fiøll æpter herra Erlend Knutson riddare gudh hans siæl hawe. i swa danæ mato. ath fornæmpde herra Abram Brodherson skal hawa ok behalda for thæn dælin han køpthæ i arwith alth thet gotz som herra Erlend Knutzson atthæ badhe køpe gotz ok pantha gotz hwar thæt hælzth ligger æller finnæs kan til æwerdhelica egho vtan Wædhersleeff swa mykith som herra Erlend Knutzson ther wth i atthæ badhe køpe gotz ok panthæ gotz mædh all rættighæth som han thæt atthæ skal frw Mærithæ som forda herra Erlends Knutzsons ælskelikin hustrw war hawa ok behaldæ til æwerdhelika egho ok Knutz Miælarydz børn all vtan the hustrun Cristinæ som Nisse Magnusson aff Tandaker hawer skulæ hawa ok behaldhæ ii ghardhæ i Onghnanæs i Wærændæ til æwerdhelika egho.

Til mere wisso ok bæthræ forwarningh ath thætthæ forscripnæ skal stadhukth ok fast bliwæ i alle matho tha hawer iæk forde Joon Joonson hænkth mith insigle for thætthæ mith oppnæ breff mædh winskapp ok kærlek ok bidher iak hædherlika mæn som ær herra Mathis canunc i Lyncøpung Pæther Niclisson hærezhøffdhinge ower Sunderbo frw Meritæ ok Pæther Boson ath the hænghæn thæra insigle fore thætta breff mædh mino æghno til witnisbyrdh

Datum anno domini m°cd° octauo die beate Margarete virginis.

Oversættelse

Jeg Jon Jonsson, væbner, vedkender med disse mine åbne breve at jeg har gjort et lovligt jordskifte med den ansete og velbårne herre, hr. Abraham Brodersen, ridder. Hvilket skifte fandt sted efter hr. Erland Knutsson, ridder – Gud have hans sjæl! – på sådan måde at nævnte hr. Abraham Brodersen skal have og beholde for den del han købte i arven alt det gods som hr. Erland Knutsson ejede, både købegods og pantegods, hvor som helst det ligger eller kan findes, til evindeligt eje, undtagen Vederslöv; så meget som hr. Erland Knutsson ejede af både købegods og pantegods deri med alle rettigheder, således som han ejede det skal fru Märta, som var den nævnte hr. Erland Knutssons elskede hustru, have og beholde [det] til evindeligt eje. Og alle Knud Miälaryds børn (bortset fra dem [hos] hustruen Christine som Nisse Magnusson af Tandaker har) skulle have og beholde 2 gårde i Ungnanäs i Värend til evindeligt eje.

Til mere vished og bedre forvaring at dette foreskrevne skal blive stadigt og fast i alle måder, da har jeg, fornævnte Jon Jonsson, hængt mit segl under dette mit åbne brev, og med venskab og kærlighed beder jeg ansete mænd, som er hr. Matthias, kannik i Linkøping, Peter Niclasson, heredshøvding over Sunderbo, fru Märta og Peter Bosson om at hænge deres segl under dette brev med mit eget til vidnesbyrd.

Givet i det Herrens år 1408 på den hellige Jomfru Margrethes dag [20. juli].