1408. 25. juli. Kalundborg


Biskop Peder af Roskilde bekender, at Skarsholm og Bjergsted, som fru Kristine Eriksdatter, hr. Gevert Bydelsbaks enke, havde pantsat til ham, er blevet indløst på lovlig vis.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Wy Pæther meth gudz nadhæ biscop i Roskildæ kennes meth thettæ wort opnæ breff vm Scarsholm oc Byerstweth oc alt thet gooz som ther til ligger som oss til pant stodh. aff frw Kerstinæ Erics doter her Gæuertz æffterleuæ at thet ær oss lagleghe aff løst effter wor wiliæ oc nøghe meth all breeff oc ræticheyt som for frw Kerstinæ oss thet tilpant settæ ♦ Oc ær oss ther foræ swo fulleleghe fult oc alt skeet oc giort effter wor wiliæ oc nøghe swo at oss fulleleghe oc wel at nøgher oc synderleghe for thet breff som frw Gerthrudh haffdæ giuet abbaten af Soor som luder vppa trædyughe lødich mark vppa Byerstweth ♦ For thettæ breff oc for alt thettæ forscreffnæ oc for all breff oc ræticheyt som ludæ vppa thettæ forscreffnæ meth thes tilliggelsæ eyntæ vnden taghet ther ær oss swo fulleleghe fult oc alt foræ skeet oc giort effter wor wiliæ oc nøghe swo at oss fulleleghe oc wel at nøgher/ ♦ Oc thy kennes wy oss eller woræ aruingæ eller effterkommæræ engin rææt eller tiltalen til alt eller noghet aff thettæ forscreffnæ entich gooz breeff arff eller ræticheyt eller thes tilliggelsæ eller til noghet thet som frw Ethlæ Iæcopsdoter her Barnums effterleue her Hans van Putbusch frw Kerstinæ Ericsdoter her Gæuertz effterleuæ her Eric Bydelsbach oc Pæther Grubbæ skøtæ oc soldæ wor nadhighe frwe drotning Margretæ bothe vppa landzthing og ræterthing hauæ eller hauæ skulæ i noghræ modæ ♦ Thy at oss ær for alt thettæ forscreffnæ swo fullæleghe fult oc alt scheet oc giort effter wor wiliæ oc nøghe swo at oss fullæleghe oc wel at nøgher som foræ ær sacht/ ♦ Oc til meræ bewaring allæ thessæ forscreffnæ styckes tha hauæ wy biscopp Pæther for meth wiliæ oc witskapp wort incigle ladet henges for thettæ breff ♦ Oc til witnisbyrdh her Laurentis dæghens aff Roskilde her Anders Offæsøns her Awæ Hases her Clawus Grupendales ridderæ Iens Gørstinges Iens Swensøns Bryms Clawus Skinkels oc Hans Krøpelins awapns incigle ♦ Datum Calinborch anno domini millesimo quadringentesimo octauo die beati Iacobi apostoli.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, bekender med dette vort åbne brev, at Skarsholm og Bjergsted og alt det gods, som ligger dertil, som var pantsat os af fru Kristine Eriksdatter, hr. Geverts enke, på lovlig vis er blevet indløst fra os med vor vilje og til vor tilfredshed sammen med alle de breve og rettigheder, hvormed fornævnte fru Kristine havde pantsat os det. Og der er sket os fuld fyldest derfor, og vi er blevet fuldstændigt fyldestgjort derfor efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse og i særdeleshed for det brev, som lyder på 30 lødige mark på Bjergsted, og som fru Gertrud havde skænket abbeden af Sorø. For dette brev og for alt det føromtalte og for alle breve og rettigheder, som lyder på dette føromtalte med deres tilliggender uden undtagelse er der fuldt ud sket os fyldest efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldstændigt og vel tilfredse. Og vi erkender, at vi, vore arvinger eller vore efterkommere ikke har nogen ret til eller på alt dette foran skrevne eller noget deraf, hverken gods, breve, arv eller rettighed eller dets tilliggender eller til noget af det, som fru Edel Jakobsdatter, hr. Barnims enke, hr. Hans Podebusk, fru Kristine Eriksdatter, hr. Geverts enke, hr. Erik Bydelsbak og Peder Grubbe skødede og solgte til vor nådige frue, dronning Margrete, både på landsting og på retterting, eller i nogen henseende skulle kunne få det, eftersom vi for alt det foran skrevne er blevet fuldstændigt fyldestgjorte efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldt ud og helt tilfredse som før nævnt. Til større bekræftelse af alt dette foran skrevne har vi fornævnte biskop Peder med vor vilje og vort vidende ladet vort segl hænge under dette brev. Til vidnesbryd har hr. Lars, degn i Roskilde, hr. Anders Uffesen, hr. Ove Hase, hr. Klaus Grubendal, riddere, Jens Gyrstinge, Jens Svendsen Brims, Klaus Skinkel og Hans Krøpelin, væbnere, hængt deres segl herunder. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1408 på apostlen sankt Jakobs dag.