1408. 11. august.


Brødrene Peder Sommer, Peder og Thomas Gedsted sælger og skøder til dronning Margrete det gods i Gedsted sogn i Rinds herred, som de havde arvet efter deres fader.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l

Tekst

Allæ men som thettæ breff see eller høræ kungøræ wy Per Sommer Pæther Gestædh oc Thomas Gestædh ther brødhræ æræ at wy widherkennæ oss meth thettæ wort opnæ breff at wy meth ia oc wiliæ oc meth woræ frenders samwiliæ. raat. oc minnæ. at hauæ saalt affhent/ oc skøøt. oc seliæ affhendæ oc skødæ til ewinnelich eye fran oss oc woræ aruinge meth thettæ nerwærendæ wort opnæ breff. een høgboren oc mechtich førstinnæ drotning Margretæ meth gudz nadhæ Woldemars Danæ konungs doter oc hennæ effterkommmæræ oc aruingæ. eller hwem hennæ nadhæ thessæ forinnen scriffnæ gooz vnne wyl. ther wy hauæ i Rindzhæreth. oc i Gestædh sokn som wy erffdæ effter wor kæræ father Thruels Gestædh hwes siæl gudh hauæ. al oc hwar besunderlich wor gooz. som ær først en bygd gordh i Gestædh i hwilken Nyssæ Ieyopsøn nw i boor. ♦ Item en bygd gord i thet samæ stædh hwilken Nyssæ Æwenssøn nw iboor ♦ Item en bygd gordh samæstadh som Mattes Pæthersøn nw wti boor ♦ Item en bygd gordh samæstadh som Iens Fant nw iboor. ♦ Item Gestædh gardh som Bratsæ bodhæ wti. ♦ Item en ødhæ gardh i then samæ stad som man kaller Brandægard ♦ Item en ødhæ gardh i then samæstædh som Michel Sudheræ bodhe wti. ♦ Item et ødhæ bol samæstadh som Kæl bodhæ pa. meth allæ thessæ forscriffnæ godhses tilliggelsæ oc tilhørelsæ. agher. eng. skogh. fægang. oc fiskæwatn. woot oc thyurt rørendæ. oc wrørendæ. eyntæ vndentaghet. ehwat thet helst kan wæræ eller hedæ som thessæ forscriffnæ til ligger. oc tilhører. eller tilhauer hørt aff alder. ♦ Item wedherkennæ wy oss openbarlike meth thessæ wor breff at wy hauæ fæ oc fult wærdh vpboret. aff thennæ fornempdæ frwe oc forstinnæ drotning Margretæ for allæ thessæ fordæ gooz. swo at oss fulleleghe oc wel atnøgher. ♦ Oc tacke wy hennæ for goodh berethning oc kennes wy oss engen rææt ydermeræ athauæ i thessæ forscriffnæ gooz eller hauæ skulæ amoot thessæ wor opnæ breff. ♦ Item bindæ wy oss til oc woræ aruingæ at hiemlæ. frii oc frelsæ then fordæ høghbornæ forstinnæ oc frwe drotning Margrete. hennes effterkommæræ eller hwem hvn thom vnnæ wyl al oc hwar besunderlikæ thessæ fordæ gooz meth al theres tilliggelsæ. oc tilbehoringæ eyntæ vndentaghet for hwarsmans tiltal. ♦ Til ydermer forwarelsæ oc stadhfestelsæ allæ thessæ fornæ styckes tha hauæ wy Pæther Sommer Pæther Gestædh. oc Thomes Gestædh. brødhræ. meth ia oc wiliæ hengt woræ inciglæ for thettæ opnæ breff. meth welbornæ mens inciglæ som ær her Swen Wtsøn her Kristiern Nielsøn ridderæ. Ieppæ Kirt. Iessæ Nielsøn. Mattes Nielsøn. aff Beg. Henrik Prip. Iessæ Yuersøn oc Iessæ Griis awabn ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo octauo die sabbati proxima ante festum assumpcionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Vi Peder Sommer, Peder Gedsted og Thomas Gedsted, der er brødre, bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at vi med dette vort åbne brev anerkender, at vi med vort jaord og vor vilje og med vore frænders samtykke råd og billigelse har solgt, afhændet og skødet bort fra os og vore arvinger alt vort gods, hvert for sig, som vi har i Gedsted sogn i Rinds herred, og som vi arvede efter vor kære fader Troels Gedsted, hvis sjæl Gud have, og med dette vort åbne brev sælger, afhænder og skøder vi til den højbårne og mægtige fyrstinde, dronning Margrete, af Guds nåde kong Valdemar Danekonges datter, samt til hendes efterkommere og arvinger eller hvem, hendes nåde vil indrømme dette ovenfor omtalte gods, til evig besiddelse alt vort gods, nemlig for det første en bebygget gård i Gedsted, hvor Niels Jakobsen nu bor, fremdeles en bebygget gård sammesteds, hvor Niels Evensen nu bor, en bebygget gård sammesteds, som Mads Pedersen nu bor på, en bebygget gård sammesteds, som Jens Fænd nu bor på, fremdeles Gedstedgård, som Bratse boede på, en ødegård sammesteds, der kaldes Brændegård, en ødegård sammesteds, som Mikkel Suder boede på, og et ødebol sammesteds, som Keld boede på med alle det fornævnte gods' tilliggender og alt hvad, der hører dertil af ager, eng, skov, græsgang og fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kan være eller hvad det end kaldes, når blot det ligger til dette føromtalte og hører dertil eller har gjort det fra gammel tid. Fremdeles anerkender vi offentligt med dette vort brev, at vi af denne fornævnte frue og fyrstinde, dronning Margrete, har oppebåret betaling og fuld værdi for alt dette fornævnte gods, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Vi takker hende for god betaling og erkender, at vi ikke herudover ingen rettighed har i dette føromtalte gods og ikke vil kunne få det mod dette vort åbne brev. Vi forpligter os og vore arvinger til at hjemle, fri og frigøre den fornævnte højbårne fyrstinde og frue, dronning Margrete, samt hendes efterkommere eller hvem, hun nu vil overlade det, alt dette gods hver især med alle tilliggender og alt hvad, der hører dertil uden undtagelse, for tiltale fra hvemsomhelst. Til yderligere forsikring om og stadfæstelse af alle disse føromtalte punkter har vi Peder Sommer, Peder Gedsted og Thomas Gedsted, brødre, med vort jaord og vor vilje hængt vore segl under dette åbne brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Svend Udsen, hr. Kristian Nielsen riddere, Jakob Kirt, Jens Nielsen, Mads Nielsen af Beg, Henrik Prip, Jens Iverrsen og Jens Gris, væbnere. Givet i det Herrens år 1408 lørdagen inden den hellige jomfru Marias himmelfart.