[1408. 8.-22. september]. Kalmar


Kong Erik 7. af Pommern bekræfter forliget med Den tyske Orden i Helsingborg d. 15. juni 1407, og garanterer, at han vil holde sig til dettes bestemmelser, idet de seneste stridigheder angående Gotland og Visby bilægges.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wir Ericus/ von gots genoden/ czu Denemarken/ Swedehn/ vnd Norweyn/ der W{ee}nd{ee}n/ vnd der Gothe/ konyng/ vnd herczog/ czu Pomern/ etcetera/ th{ue}n k{ue}nth vnd offinbar allen den/ d{ye} desen brieff sehen ader horen lesen / das wir e{ye}nen tag/ der czusampnekomunge\ gehalden haben in vnser stat Calmaren[1] czu Sweden/ natiuitatis Marie n{ue} nehsth vorgangen/ mit willen. wissen vnd volbort/ der allirdurchluchsten forst{ye}nne\ vnd grosmechtigen frauwen/ frauwen Margarethen konyngynne czu De<ne>marken[2] etcetera/ vnser allirlipsten m{ue}ter mit d{ee}m ersamen geistlichen brudere. vnd sendebothen des Deutschen ordins als Iohan. van der Dolle. kompthur czum Redyn/ vnd ouch mit den vorsichtigen mannen Albrecht Rothen cz{ue} Thor{ue}n vnd Conrad Letzkow czu Danczk.\ borgermeisteren/ d{ye} von des erwirdigen geistlichen. mannes wegen/ bruder Vlrichs. von Iungingen/ homeister/ des ordins der brudere des hospitalis senthe Marien/ des Deutschen/ huses von Ierusalem/ vnd synes ganczen ordens vnd syner lande wegen. / nv mit vns haben gestanden/ in teydingen vmb. das landt / Gotlant. vnd d{ye} stat W{ie}sb{ue} umb welche stat vnd landt schelinge vnd czwe{ye}tracht/ czwisschen vns. beyden teylen v{oe}rbenumpth. etczliche cziet entstanden woren/ Sunder von den genoden gotes do entscheiden vnd entslicht sein/ czu genuge beyder teyle/ als der brieff der vorsigilt ist von den berichtsl{ue}ten/ hirnoch geschreben/ als von bruder Fredrich Wallenrode obrester marschalk czu der cziet kompthur czur M{ee}we/ bruder Iohan von der Dolle kompthur czum Redyn czu der cziet voith czu Rognhusen/ Albrechte Rothe czu Thorun/ vnd Conrad Letczkow/ czu Danczk/ b{ue}rgermeistere/ von des vorbenumpthen ordins wegen/ Wolff Wolfflam burgermeister czum S{ue}nde/ her Hennyng Konyngsmark her Axel Petirssøn. her Tr{ue}t Hasse/ vnd her Erik Budelsbach/ rittere/ von. vnser wegen. Gegeben czu. Helsenburg/ am tage der heiligen mertirern Uiti vnd Modesti\ noch Christi gebort xiiiic und in dem sebinden iore klerlich vsw{ie}set/ also das s{ye} vns/ von des egenanten ordens wegen. haben abegetreten/ d{ye} stat. W{ye}sb{ue} vnd das lant Gotlandt/ do kegen wir ouch getan haben ey{ne} genuge/ doch also das wir vnvorczogen/ be{ye} guten truwen sullen volf{ue}ren den frede/ der in den teydingen vorschreben ist/ in solcher w{ye}se/ vnd solchem l{ue}te als hir noch folgit/ ♦ So sal geendet geflegen vnd gesunet sein/ allerley czwe{ye}tracht/ wedirwille/ crikg/ vnd vngunst/ dy gewest seyn bis her. czwisschen vns vnd vnsen dr{ee}n reychen. off dy eyne s{ye}te. vnd d{ee}m herren homeister vnd s{ye}nem ganczen orden. vnd den {ee}ren off dy ander seyte von des landes Gotlandt vnd der stat W{ye}sb{ue} etcetera ♦ Vnd synt der herre homeister vnd seyn orden vorgenant vmb grosser s{ie}cherheyt/ begernde ist einer hogher vorgewisheit/ der fruntschaft/ vnd des fredes/ denne sy noch vorbriefft s{ye}n/ so gelouben wir Ericus koning czu Denemarken etcetera[3] mit craft desis brieffes/ bey guten truwen/ vor vns. vnd vor dy allirdurchluchste forstynne/ konyngynne Margareth{ae}. vnser allirlipste m{ue}ter vnd alle d{ye} vnsern/ das wir den selben artikil. geteydinget gleyches ouch den andern artikeln. gancz vnd gar vnvorrokt feste/ vnd stete halden wellen vnd sullen ouch vmb alle czweytracht/ genczl{ie}ch vorsunet vnd gefredet seyn/ dy sich von des selbigen landis Gotlandt vnd der stat W{ye}sb{ue} wegen/ georsacht hatte von beyden teylen vnd keyne ruochunge ewichlich do vor czuth{ue}n/ sunder in liebe vnd fruntschaft/ lutirlich vns allewege bew{ye}sen wellen/ ♦ Des czu ewigem gedechtnis/ vnd beuestunge/ haben wir konyng Ericus vnser konyglich mayestat/ ingesigil. an desen brieff/ mit rechter wissenschaft lossen hengen/ der gegeben ist etcetera/ noch der gebort Cristi etcetera des synt getzug etcetera\

1. Calmaren] med e tilf. o. l. Aa. 2. De<ne>marken] Demarken Aa. 3. etcetera] tilf. o. l. Aa.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern etc. gør bekendt og åbenbart for alle, som ser dette brev eller hører det læst, at vi med den aller mest strålende fyrstindes og stormægtige frues, dronning Margrete af Danmark, vor allerkæreste moders gode vilje, vidende og samtykke har holdt møde i vores stad Kalmar i Sverige den just forgangne fest for Marias fødsel 1) med den ærede gejstlige broder og sendebud for Den tyske Orden, nemlig Johan von der Dolle, kommendator i Rehden og ligeledes med de fremsynede mænd, Albrecht Rode og Konrad Leskow, borgmestre i Thorn og Danzig. De har på vegne af den ærværdige, gejstlige mand, broder Ulrich von Jungingen, højmester for brødreordenen fra sankt Maria, det tyske hus i Jerusalem og hans hele orden og hans lande nu været sammen med os i forhandlinger om landet Gotland og staden Visby, om hvilket land og hvilken by der gennem et stykke tid har været strid og tvedragt mellem os, begge førnævnte parter; men ved Guds synderlige nåde blev de da bilagt og forligt til begge parters tilfredshed, som det brev klart udviser, der er beseglet af vidnerne til forliget, nemlig broder Friedrich Wallenrode, øverste marskal, på den tid kommendator i Mewe, Johan von der Dolle, kommendator i Rehden, på den tid foged i Roggenhausen, Albrecht Rode og Konrad Leskow, borgmestre i Thorn og Danzig, på vegne af førnævnte orden og Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, hr. Henning Königsmark, hr. Aksel Pedersen, hr. Trued Hase og hr. Erik Bydelsbak, riddere, på vegne af os. Givet i Helsingborg på de hellige martyrers Vitus' og Modestus' dag i det 1400. år efter Kristi fødsel og derefter i det 7. Således har de på vegne af førnævnte orden afstået staden Visby og landet Gotland til os, for hvilket vi også har udredt kompensation, dog således at vi omgående ved god tro skal fuldføre den fred, som er foreskrevet i førnævnte aftale, på en sådan måde og efter sådan ordlyd, som herefter følger: således skal al tvedragt, uvilje, krig og ugunst, som indtil nu har været imellem os og vore tre riger på den ene side og hr. højmesteren og hans hele orden og folk på den anden side på grund af landet Gotland og staden Visby etc. være afsluttet, bragt på plads og udsonet. Og siden hr. højmesteren og hans førnævnte orden til større sikkerhed ønsker en desto højere vished for det venskab og den fred, som de nu har fået skriftligt bevis på, så lover vi Erik, konge af Danmark etc., at vi i kraft af dette brev i god tro for os og for den aller mest strålende fyrstinde, dronning Margrete, vor allerkæreste moder, og alle vore skal og vil overholde denne indgåede aftale lige så vel som de andre, helt og holdent, urokkeligt fast til stadighed, og vi skal også være helt forsonet og al strid bilagt med hensyn til al tvedragt forårsaget af begge parter med hensyn til landet Gotland og staden Visby. Og vi vil i evighed lade være med at forsøge stridigheder; derimod vil vi i alle henseender klart bevise ublandet kærlighed og venskab. Til evig ihukommelse og sikkerhed har vi, kong Erik, med ret vished ladet vores kongelige majestæts segl hænge for dette brev, der er givet etc. efter Kristi fødsel etc., til vidne er etc.