1408. 16. september.


Hartvig Bryske, ridder, pantsætter sit gods i Næsby til biskop Peder af Roskilde for 600 mark lybsk.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Hartwicus Bruseke miles salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me reuerendo in Christo patri ac domino domino Petro dei gracia episcopo Roskildensi suisque heredibus racione ueri mutui michi per ipsum amicabiliter facti in sexcentis marcis Lubycensibus monete Lubycensis teneri et esse ueraciter obligatum. pro quibus sibi omnia et singula bona mea in Næsby in Thywthæbergsheret sita que pro pensione annua xviiito pund annone dare consueuerant cum singulis ipsorum bonorum pertinenciis. uidelicet. agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis exceptis penitus in xv annorum spacio immediate sequencium minime redimenda impignero per presentes tali condicione quod idem dominus Petrus episcopus uel sui heredes predicta bona sub sua libera ordinacione a die data presencium habeat seu habeant fructusque redditus et obuenciones quascumque de eisdem prouenientes interim percipiat seu percipiant in sortem principalis debiti minime computandos donec elapsis dictis xv annis ab ipso uel ipsis pro sepedictis sexcentis marcis Lubycensibus proximo die placiti Thywthebergsheret ante festum sancti Martini episcopi qui terminus solucionis seu redempcionis erit integre redimantur ♦ Insuper obligo me meosque heredes sepedicto domino Petro episcopo suisque heredibus seu illi uel illis cui uel quibus ipse dominus Petrus episcopus prenominata bona annuerit seu dimiserit interim totaliter disbrigare et apropriare ab impeticione cuiuscumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum\ dominorum Pritberni de Podbusch. Elaui Elefson. Iacobi Kalff. Zabel Kerkendorp Iohannis Lykke et Andree Pætz militum. Andree Stangæbergh et Nicolai. Wognson armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo octauo die sancte Eufemie uirginis et martiris gloriose.

Oversættelse

Hartvig Bryske, ridder, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, og hans arvinger på grund af et virkeligt lån, som på venlig vis er ydet mig af ham, i sandhed står i skyld og gæld for 600 lybske mark i lybske penge, for hvilke jeg ved dette brev pantsætter til ham alle og ethvert af mine godser i Næsby i Tybjerg herred, som i årlig afgift plejede at give 18 pund korn, tillige med hvert enkelt af samme godsers tilliggender, nemlig marker, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, uden nogen som helst undtagelse, således at de ikke skal indløses i det tidsrum af 15 år, som følger nærmest herefter, på den betingelse, at samme hr. biskop Peder eller hans arvinger skal have fornævnte godser til deres frie disposition fra den dag, da dette brev udstedes, og at de i mellemtiden skal oppebære alle afgrøder, indkomster og indtægter, som de samme godser afkaster, uden at de på nogen måde skal fradrages i hovedstolen, indtil de efter udløbet af de nævnte 15 år ubeskåret genindløses fra ham eller dem for de oftnævnte 600 mark lybsk på den tingdag i Tybjerg herred, der kommer nærmest før den hellige biskop Martins dag, og som vil være betalings- eller genindløsningstermin. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til helt at fritage og hjemle oftnævnte hr. biskop Peder og hans arvinger eller den eller dem, til hvem selve hr. biskop Peder i mellemtiden overdrager eller overlader førnævnte godser, fri for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Predbjørn Podebusk, Elav Elavsen, Jakob Kalf, Zabel Kerkendorp, Jens Lykke og Anders Petz, riddere, Anders Stangeberg og Niels Vognsen, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 på den berømmelige jomfru og martyr sankt Eufemias dag.