1408. 22. september. Kalmar


Johan van der Dolle, kommendator i Rehden, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer, at de på vegne af den tyske orden og dens højmester har modtaget 9000 nobler af kong Erik 7. af Pommern og derefter agter at drage til Gotland for at overgive øen med Visby til kongen, og at kongen har givet højmesteren brev om evig fred, som højmesteren senere skal give genbrev på

Tekst efter A:

Tekst

Wy Iohan\ van der Dolle cumpthor to dem Reddyn Albert Rode borgermeister to Thorun. vnde Cord Letzekowe borgermeister to Dantzike bekennen vnde betugen openbare in dessem breue dat vns. de dorchluchtege here. vnde vorste/ koning Erik. van godes gnaden. koning to Denemarken Sweden vnde Norwegen der Wende vnde der Goten vnde hertoghe to Pomeren/ vns beret vnde betalet heft to vnser vullenkomener noghe. vnde wol to dank\ de neghendusent engelsche nobelen/ de to Helsincborch gedegedinget worden/ van vnses homeisters vnde des orden wegen to Pruszen vnde wi willen van stunden an van hiir varen to Gotlande/ vnde deme heren koninge/ edder den synen wedder antworden van stunden an/ dat land Gotlande vnde de stad Wisbu/ vnde dat buwent dar sulues ghans vrig vnde qwyt vnde vmbeworen in aller mate also wi vnde de marschalk van Pruszen. eme to Helsincborch loueden/ ♦ Ok heft de vorbenompde here koning Erik vnseme homeistere synen openen bref ghegheuen. vp ene ewighe zone vnde vrede. vnde vmme alle gheschichte vnde schelinge wegen de gewesen sin bet an dessen dach twusschen deme vorbenompden koning Erik vnde synen dren ryken/ Denemarken Sweden vnde Norweghen vnde Gotlande vnde Wisbu. vnde sinen landen steden vnde luden up ene siit vnde twusschen vnseme homeistere. vnde dem orden van Pruszen vnde sinen landen steden vnde luden up de andere syt also van des landes vnde der stad wegene Gotlande vnde Wisbu. welke bref nv tor tyt beseghelt ys myt des suluen heren koninges secrete/ vnde wanner de here koning. des suluen breues gelyk vnde synen grotesten ingesegele deme homeistere schicket/ so schal de homeister den suluen bref myt dem secrete besegelt dem heren koninge wedder schicken. ♦ Vnde weret dat de sulue bref myt deme secrete besegelt/ nv voruore edder vorghinge to lande edder to watere so schal de here koning vnseme homeistere des breues gelyk wedder schicken vnde hiir mede is geflegen gesonet vnde vruntliken geendet alle twedracht vnde alle schelinge vnde alle maninge de gewesen sin twusschen deme vorbenompden heren koning Erik vnde synen dren ryken Denemarken Sweden vnde Norwegen vnde Gotlande vnde Wisbu. vnde sinen landen steden vnde luden up ene syt vnde twusschen vnsem homeistere vnde dem orden van Pruszen vnde sinen landen steden vnde luden up de andere syt vmme Gotlande vnde Wisbu ♦ Ok schal vnse homeister synen openen besegelden bref deme uorbenompden heren koning Erik schicken vnde antworden den deme boden den he nv to vnseme homeistere myt vns ouer senden wil bynnen verteyndagen dar na also de bode nv ouerkomende wert van worde to worden ludende. also hir nagescreuen steyt/ Wy Vlrich van Iungingen homeister des ordens der brodere des hospitals sunte Marien des dudesschen huses van Iherusalem bekennen vnde betugen openbare in dessem breue/ dat wi van vnser vnde vnses orden wegen to Pruszen to vullenkomener noghe vnde wol to danke entfangen hebbe van deme hochgeborn heren vnde vorsten koning Erik to Denemarken Sweden Norwegen\ der Wende vnde der Goten koninge vnde hertogen to Pomeren de neghendusent engelsche nobelen de to Helsincborch gedegedinget worden van vnser vnde vnses orden wegen to Pruszen\ vnde wi hebben dem suluen heren koninge wedder geantwordet laten dat land Gotlande vnde de stad Wisbu vnde dat buwend dar sulues myt aller vorbenompden des landes stades vnde buwendes tobehoringe ghans vrig qwyt vnde vmbeworen in aller mate also eme dat van den vnsen to Helsincborch gelouet wart/ ok heft de uorbenompde here koning Erik vnsern vnde des orden sendeboden geantwordet alle de breue de he geuen scholde deme lande Gotlande vnde der stad Wisbu in aller mate also dat to Helsingborch gedeghedinget wart vnde de suluen breue hebben de suluen vnse vnde des orden sendeboden vortan geantwordet deme lande Gotlande vnde der stad Wisbu/ ♦ Ok hebben de suluen vnse vnde des orden sendeboden deme heren koninge wedder geantwordet de breue de de van Gotlande vndn Wisbu deme heren koninge gegeuen vnde beseghelt hebben also dat ok to Helsincborch gedegedinget wart\ ♦ Vnde hyr mede is gesonet geendet vnde vruntliken enwech gelecht to ewighen tyden alle schelinge vnde twedracht vnde maninge de twusschen dem suluen heren koninge vnde synen dren ryken Denemarken Sweden vnde Norwegen vnde Gotlande vnde Wisbu. vnde synen landen vnde luden up de ene syt. vnde twusschen vns vnde vnsem orden landen steden vnde luden up de anderen syt bet an dessen dach gewesen sin van des landes weghen Gotlande vnde der stad Wisbu ♦ Also dat nemant van vnsem orden landen steden edder luden edder van vnser wegen vorder maninge edder schuldeghinge to den heren koninge edder sinen ryken. Denemarken Sweden vnde Norwegen vnde to Godlande vnde Wisbu. edder to sinen landen steden edder luden den schal van dessen vorscreuen saken also vmme Gotlande vnde Wisbu also vorscreuen steit/ vnde ok also/ dat noch wi noch vnse nakomelinge. noch vnse orden edder vnse lande stede edder lude nenerleye rechticheit edder ansprake to deme vorbenompden lande Gotlande vnde Wisbu vnde to deme buwete. vnde erer tobehoringhe hebben scholen. ♦ Alle desse vorscreuenen stucke vnde articele\ loue wi Vlrich homeister vorbenompt vor vns/ vnde vor vnse orden vnde nakomelinge vnde vor vnse lande stede vnde lude. deme uorbenompden heren koninge vnde sinen nakomelingen vnde synen dren ryken Denemarken Sweden vnde Norwegen vnde Gotlande vnde Wisbu vnde sinen landen. steden vnde luden stede vnde vast to holdende sunder alle argelist vnde hulperede vnde hiir hebben an vnde ouergewesen myt vns de grote kumpthor/ de marschalk de kumpthor van Elbinge de kumpthor van Kertzeborch/ de trezeler de kumpthor van Thorun de kumpthor van der Balge/ de kumpthor van Dantzike/ her Iohan van der Dolle kumpthor to dem Reddyn/ her Albert Rode borgermeister to Thorun/ vnde her Cord Letzekowe borgermeister to Dantzike. vnde to merer bewaringe alle desser vorscreuenen stucke so hebbe wi vnse vnde des orden ingeseghel an dessen bref hangen laten. de gegeuen vnde gescreuen is to Marienborch etcetera ♦ Vnde weret sake/ dat desse vorscreuen bref vorvore edder vorghinge to lande edder to watere in wat wise dat scheghe/ so schal vnse homeister deme vorbenompden heren koning Erike/ des breues gelyk wedder schicken/ ♦ Wanner de uorbenompde here koning des van vnseme homeistere vorbenompt begherende is vnde sinen bode\ myt synem breue dar vmme to em sendet. vnde wanner dat alle dingk vullenbracht sin vmme Gotlande vnde Wisbu vnde dat buwend also uorscreuen is vnde de here koning des homeisters bref heft also de hiir uorscreuen steit so schal desse vnse bref dot vnde machtlos wesen ♦ Alle desse uorscreuenen stucke vnde article\ loue wi vorbenompden Iohan van der Dolle Albert Rode vnde Cord Letzekowe vor vnsen homeister vnde den orden vnde vor syne lande vnde stede vor vns vnde vor vnse nakomelinge mit ener zameden hand dem vorbenompden heren koning Erik vnde synen dren ryken. Denemarken. Sweden vnde Norwegen Gotlande vnde Wisbu vnde synen landen steden vnde luden stede vnde vast to holdene sunder alle argelist vnde hulperede. ♦ Vnde to vorder bewaringe alle desser vorscreuenen stucke so hebben wi Iohan van der dolle Albert Rode vnde Cord Letzekowe dickegenompt vnse ingeseghele an dessen bref gehangen laten. de ghegeuen vnde gescreuen is to Kalmaren. na godes bort veerteynhundert iar dar na in deme achteden iare/ in deme daghe sunte Mauritius vnde syner selschop der hilghen merteler\

Oversættelse

Vi Johan van der Dolle, kommendator i Rehden, Albrecht Rode, borgmester i Thorn og Konrad Leskow, borgmester i Danzig erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi kvitterer for, at den højbårne herre og fyrste, kong Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern til os har udredet og betalt til vor fuldkomne tilfredshed og med tak de 9000 engelske nobler, som er aftalt i Helsingborg på vores højmesters og ordenens vegne i Preussen, og vi vil straks rejse herfra til Gotland og straks igen overdrage til den herre konge eller hans (folk) landet Gotland og staden Visby og byggeriet der, helt kvit og frit og frit for retskrav på alle måder, som vi og marskallen af Preussen lovede ham i Helsingborg. Endvidere har den førnævnte herre kong Erik givet vor højmester sit åbne brev på en evig forsoning og fred angående alle historier og stridigheder, som har været indtil denne dag mellem den førnævnte kong Erik og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge og Gotland og Visby og hans lande stæder og folk på den ene side og mellem vor højmester og ordenen i Preussen og hans lande stæder og folk på den anden side, nemlig angående landet Gotland og staden Visby, hvilket brev nu er blevet beseglet med den samme herre konges sekret, og når som helst den herre kongen sender en kopi af samme brev og sit største segl til højmesteren, så skal højmesteren sende det samme brev forseglet med sekretet tilbage til kongen. Og skulle det ske, at det samme brev, forseglet med sekretet, nu forsvandt eller gik tabt, til lands eller til vands, så skal den herre kongen igen sende kopi af brevet til vor højmester, og hermed er bilagt, forsonet og venskabeligt endt al tvedragt og al strid og al rykning, der har været mellem den førnævnte herre kong Erik og hans tre riger Danmark Sverige og Norge og Gotland og Visby og hans lande stæder og folk på den ene side og mellem vor højmester og ordenen i Preussen og hans lande, stæder og folk på den anden side angående Gotland og Visby. Fremdeles skal vor højmester sende sit åbne brev med segl til den førnævnte herre kong Erik og overdrage det til budet, som han nu vil sende over med os til vor højmester inden for 14 dage derefter, som budet nu vil få det overdraget med ordlyden, som det fra ord til andet står skrevet herefter. Vi Ulrich von Jungingen, højmester for ordenen for hospitalet Sankt Marias brødre, i det tyske hus i Jerusalem, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi på vores og vor ordens vegne i Preussen til fuldkommen tilfredshed kvitterer for at have modtaget af den højbårne herre og fyrste kong Erik af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, de 9000 engelske nobler, som var blevet aftalt i Helsingborg på vores og vores orden i Preussens vegne, og vi har igen til den samme herre konge ladet overdrage landet Gotland og staden Visby og byggeriet der med med alt det førnævnte lands, stadens og byggeriets tilbehør helt frit, kvit og uden retskrav på alle måder, som det var lovet ham af vore i Helsingborg; endvidere har den førnævnte herre, kong Erik, overdraget vores og ordenens sendebude alle de breve, som han skulle give til landet Gotland og staden Visby, på alle måder, som det blev aftalt i Helsingborg, og de samme breve har samme vore og ordenens sendebude videre overdraget landet Gotland og staden Visby. Endvidere har samme vore og ordenens sendebude igen overdraget herre kongen de breve, som de fra Gotland og Visby har givet og forseglet til kongen, som det også blev aftalt i Helsingborg. Og dermed er forsonet, afsluttet og venskabeligt bilagt til evige tider alle stridigheder og tvedragt og rykning, som har været mellem den samme herre konge og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge og Gotland og Visby og hans lande, stæder og folk på den ene side og mellem os og vores ordens lande, stæder og folk på den anden side, indtil denne dag angående landet Gotland og staden Visby; således at ingen på vegne af vores ordens lande, stæder eller folk eller os skal fremføre yderligere rykning eller anklager mod den herre kongen eller hans riger Danmark, Sverige og Norge, og mod Gotland og Visby eller mod hans lande, stæder eller folk angående disse ovenfor nævnte sager, nemlig angående Gotland og Visby, som står skrevet ovenfor, og også således, at hverken vi eller vore efterkommere, eller vores orden eller vore lande, stæder eller folk skal have nogen slags rettigheder eller krav mod det førnævnte land Gotland og Visby og mod byggeriet og deres tilliggende. Alle disse førnævnte punkter og artikler lover vi, førnævnte Ulrich, højmester for os og vores orden og efterkommere og for vore lande, stæder og folk den førnævnte herre konge og hans efterkommere og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge, Gotland og Visby og hans lande, stæder og folk at holde stadigt og fast, uden al svig og udflugter, Her har været til stede med os storkommendatoren, marskallen, kommendatoren fra Elbing, kommendatoren fra Christburg, skatmesteren, kommendatoren fra Thorn, kommendatoren fra Balga, kommendatoren fra Danzig, hr. Johan von der Dolle, kommendator i Rehden, hr. Albrecht Rode borgmester i Thorn og hr. Konrad Leskow borgmester i Danzig og til yderligere sikkerhed for alle disse førnævnte punkter, så har vi ladet vores og ordenens segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet i Marienburg etc. Og skulle det ske, at dette førnævnte brev forsvandt eller gik til grunde til lands eller til vands, på hvilken måde det end måtte ske, så skal vores højmester igen sende en kopi af brevet til den førnævnte kong Erik, når som helst den førnævnte herre konge begærer det af vor førnævnte højmester og sende sit bud med sit brev desangående til ham, og når alle disse ting er afsluttet vedrørende Gotland og Visby og byggeriet som nævnt ovenfor, og kongen har højmesterens brev, som det står skrevet her ovenfor, så skal dette vort brev være annulleret og uden gyldighed. Alle disse førnævnte punkter og artikler lover vi, førnævnte Johan van der Dolle, Albrecht Rode og Konrad Leskow for vor højmester og ordenen og for hans lande og stæder for os og vore efterkommere med en samlet hånd den førnævnte herre kong Erik og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge Gotland og Visby og hans lande, stæder og folk at holde stadigt og fast uden nogen svig og udflugter. Og til yderligere sikkerhed for alle disse førnævnte punkter, så har vi, Johan van der Dolle, Albrecht Rode og Konrad Leskow, der er nævnt flere gange, ladet vore segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet i Kalmar efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 8. år på sankt Mauritius og hans ledsagere de hellige martyreres dag.