1408. 27. september. Borgen i Kalmar


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, efter at have modtaget 9000 engelske nobler har overgivet ham Gotland med Visby, hvorved al strid mellem ordenen og Danmark, Norge og Sverige er blevet bilagt.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Erich myt godes gnade Denemarchen. Sweden. Norwegen der Wenden vnd der Goten konung vnde hertoch to Pomeren. bekennen vnde betugen offynbare in dessem breff das en erwerdiger geystlicher here. here Vlrich van Iungingen homeyster des dutschen ordens tzu Prutzen van syner wegen vnde synes ordens van vns tzu vulkomen gnoghe vnde wol tzu danke entphangen heft de negen dusend engilsche nobeln de here to Helsingborgh geteydinget worden van vns vnde vnser rades wegen. vnde de sulue erwerdige geystlicher here here Vlrich vns wedder antwerden gelatzen heft das land Gotland vnde de stat Wysbu vnde den bow dere selbest myt aller vorbenomeden landes stat vnde bowens tobehoringe gantz fry qwit vnde vmbeworen in aller mate als vns vnde vnser rat van synen sendeboden here tzu Helsingborch geteydinget wart vnde gelouet oc hebbe wy de vorbenomeden here Vlrich vnde des ordens sendeboden geantwerdet alle de brefe de wy geben solde deme lande Gotland vnde der stat Wysbu in aller mate als here to Helsingborch gedeydinget wart vnde de sulue brefe hebben de sulue ordens sendeboden vort an geantwerdet deme lande Gotland vnde der stat Wysbu. ♦ Oc hebbe de sulue ordens sendeboden vns wedder geantwerdet de brefe de. de van Gotland vnde Wysbu vns gegeuen vnde besegelt hebben. als och here to Helsingborch gedeydinget wart. ♦ Vnd here mede is gezonet geendeget vnde vruntlike wech gelecht to ewyghe tyden alle schelinge twydracht vnde maninge de tuschen de suluen here Vlrich vnde des ordens landen steten vnde luten vff eyne syte. vnde tuschen vns vnde vnser dren richen Denemarchen Sweden vnde Norwegen vnde Gotland vnde Wysbu. landen steden vnde luden vff de ander syde. bet an dessen dach gewesen syn. van des landes weghen Gotland vnde der stat Wysbu also das nymand van vnser richen landen steden adder luden van vnser wegen vorder maninge adder schuldinge to deme here Vlrich adder des vorbenomeden ordens landen steden adder luten doen sal. van desseme vorbeschreuene sachen als vm Gotland vnde Wysbu als vorgeschreuen stet vnd och also das noch de vorbenomede here Vlrich noch synen nachkumlinge adder des vorgeschreuen ordens lande stete adder lute keynerley rechticheyt adder ansproke to deme vorbenomeden lande Gotland vnde Wysbu vnde to deme bow vnde erer tubehoringe hebben sollen. ♦ Alle desse vorgeschreuen stukke vnde artikel geloue wy konung Erich vorbenomed vore vns vnde vnse nachkumlinge vnd vnser riche landen steden vnde luden den vorbenomeden here Vlrich vnde synen nachkumlingen vnde des ordens landen steden vnde lude. stede vnde vaste to holden zunder alle argelist vnde hulprede. ♦ Here hebben an vnde ouer gewesen vnser truwen rat vnde mannes. als her Iacop myt godes gnaden ertzebescop to Lunden. her Iahan ertzebescop to Vpsala vnde bescop Knwt to Lyncopung. bescop Byorn to Abo vnde bescop Andreas to Strengenes vnde her Peter Lukke archidyachon to Roskild vnde her Iesse Duwe vnser hofmeyster her Steen Bosson her Thure Beientzson. her Anders Olafsone her Hennyng Konungxmarch vnde her Benedics Poggewysch ritere vnde to merer bewaringe alle desser vorgeschreuen stukke so hebbe wy vnser maiestates incigle an dessem breff hengen laten. der gegeuen vnde gescreuen is vp vnser slot Calmarn an daghe Cosme vnde Damiani nach der borth Christi vertegen hunderd iare vnde vp dat acte[1] \

1. acte] linien herefter udfyldt med pennekrøller A .

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at en ærværdig gejstlig herre hr. Ulrich af Jungingen, højmester for den tyske orden i Preussen på sine og ordenens vegne af os har modtaget til fuld tilfredshed og kvitterer for de 9000 engelske nobler, som er blevet aftalt her i Helsingborg på vores og vores råds vegne, og den samme ærværdige gejstlige herre hr. Ulrich har igen ladet overdrage til os landet Gotland og staden Visby og byggeriet der med alt det, der tilhører det førnævnte land stad og byggeri helt kvit og frit og uden retskrav på alle måder, som det var aftalt og lovet os og vort råd af hans sendebude her i Helsingborg. Endvidere har vi overdraget den førnævnte hr. Ulrich og ordenens sendebude alle de breve, som vi skulle give landet Gotland og staden Visby på alle måder, som det blev aftalt her i Helsingborg, og de samme breve har den samme ordens sendebude videre overdraget til landet Gotland og staden Visby. Endvidere har den samme ordens sendebude igen overdraget os de breve, som de fra Gotland og Visby har givet os og forseglet, som det også blev aftalt her i Helsingborg. Og hermed er forsonet, afsluttet og venskabeligt bilagt til evige tider alle stridigheder, tvedragt og rykning, som har været indtil denne dag vedrørende landet Gotland og staden Visby mellem den samme hr. Ulrich og ordenens lande stæder og folk på den ene side og mellem os og vore tre riger Danmark, Sverige og Norge og Gotland og Visby, lande stæder og folk på den anden side, således at ingen af vore riger, lande, stæder eller folk på vore vegne fremover skal fremføre rykning eller anklager mod hr. Ulrich eller den førnævnte ordens stæder eller folk angående disse førnævnte sager, nemlig angående Gotland og Visby, som står skrevet ovenfor, og også således at hverken den førnævnte hr. Ulrich eller hans efterkommere eller den førnævnte ordens lande stæder eller folk skal have nogen rettigheder eller krav over for det førnævnte land Gotland og Visby og til byggeriet og deres tilliggende. Alle disse førnævnte punkter og artikler lover vi, førnævnte kong Erik, for os og vore efterkommere og vore riger lande og stæder og folk den førnævnte hr. Ulrich og hans efterkommere og ordenens lande stæder og folk at holde stadigt og fast uden nogen svig og udflugter. Her har været til stede vort tro råd og vore mænd, nemlig hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, hr. Johan, ærkebiskop af Upsala og biskop Knud af Linköping, biskop Bjørn af Åbo og biskop Anders af Strängnäs, og hr. Peder Lykke, ærkediakon i Roskilde, og hr. Jens Due, vor hofmester, hr. Sten Boson, hr. Ture Bentson, hr. Anders Olafson, hr. Henning Königsmark og hr. Benedikt Pogwisch, riddere, og til yderligere sikkerhed for alle disse førnævnte punkter så har vi ladet vor majestæts segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet på vort slot Kalmar på Cosimo og Damians dag efter Kristi fødsel 1400 år og i det 8. år.