1408. 14. oktober.


Hr. Hartvig Bryske af Tersløse pantsætter sit gods i Løve herred til hr. Sabel Kerkendorp for 400 lybske mark.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l

Tekst

Allæ mæn. thettæ breeff høræ æller see heelsær iæk Hartwiigh Bryseke ther ridder ær boændis i Thærsløsæ ewinnæleghæ meth guth. ♦ Thet skal allæ mæn widærlight wæræ saa næruærendis som kommæskulændis ath iæk wethernner migh een hetherleegh man ok ærligh her Sabæll Kærkendorp aff Høørby ther ridder ær skyldugh ath wæræ firæ hundreth lybiske mark i goth mynt som i Lybeke ær geeff ok gæng foræ hwilkæ iæk hanum till pant sætter aff mit gotz som ær halft Kraghorp liggændis i Løuæhæret i Syæland. meth saa dant skyæll ath iæk skal syælff hafuæ gotzæt i minæ wæræ. ok skal hanum hwært aar giuæ førætyuæ lybiskæ mark i theligh mynt som i Lybeke ær geeff ok gæng foræ thet landgildæ aff thet sammæ gotz falder. ♦ Ok skal iæk hwært aar giuæ hanum the førætyuæ mark om sanctæ Martens daw tiidh. ♦ Ok hwikkæt aar iæk hanum the førætyuæ mark æy giuær tha skal han thet [1] sammæ gotz anamæ till fult pant foræ the sammæ førætyuæ mark ok firæhundreth. ok skal opbæræ landgildæ ok skyld aff thet sammæ gotz. ok thet skal hanum æyntæ reghnes i howæth gyælden. ♦ Ok skal thet forsaudhæ gotz standæ i ottæ aar før thet løsæs ♦ Ok hwilkæn tiidh iæk skal thet gotz løsæ tha skal iæk waræ hanum ath then thingdaw næst foræ sanctæ Iohannis daw ær. paa Løuæhærets thing. ♦ Ok skal thet gotz løsæs then thing daw næst foræ sanctæ Martins daw ær. ♦ Ok om thet saa ær ath iæk aff gaar her foor innæn. tha skulæ minæ arwingæ løsæ thet gotz aff her Sabæll æller hans aruingæ om han aff ganger. ♦ Fræmdeles skal iæk hanum æyntæ giuæ foræ thet landgildæ aff thet gotz falder før æn firæ vgher ok eet aar æfter ath brewæt war screwæt ♦ Ydermeræ tillbinder iæk migh ok minæ arwingæ. hanum ok hans arwingæ thet gotz ath frii ok frælsæ foor vden hwærmanz hinder i till then tiidh thet forsaudhæ gotz skal løsæs/ ♦ Till hwas things witnæ byrth mit indseghlæ ær foræhengt thettæ breff meth andræ ærleghæ mæntz indseghlæ som æræ her Bertoldus wander Oost redder. her Pæther aff Haghæstædhæ præst ær Møleke. Erik Holk. Cristiern Holk. Iens Pætherssøn aff Bakkændorp ♦ Giuæt vnder wars herræ aar thusænd firæhundreth paa thet ottændæ paa sanctæ Kalixtus daw

1. thet ] tilf. i marg. A. .

Oversættelse

Jeg Hartvig Bryske i Tersløse, ridder, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg erkender at være den hæderlige og ærlige mand, hr. Sabel Kerkendorp af Hørby, ridder, skyldig 400 lybske mark i god mønt, som er gyldig og gængs i Lübeck; for hvilke jeg af mit gods pantsætter ham halvdelen af Kragerup i Løve herred på Sjælland på det vilkår, at jeg selv skal have godset i min retmæssige besiddelse og hvert år skal give ham 40 lybske mark i sådan mønt, som er gyldig og gængs i Lübeck, for den landgilde, som samme gods afkaster; og jeg skal hvert år betale ham de 40 mark til sankt Mortensdag. Og hvis jeg noget år ikke betaler ham de 40 mark, så skal han overtage dette gods som fuldstændig pant for disse 40 mark og for de 400, og han skal så oppebære landgilden og afgiften af det samme gods uden at det skal afregnes i gældens hovedstol. Og det føromtalte gods skal stå i pant i otte år, før det indløses; og til den tid da jeg skal indløse godset, skal jeg advare ham på tingdagen inden sankt Hansdag på Løve herredsting; og så skal godset indløses tingdagen før sankt Mortensdag. Og hvis det sker, at jeg afgår ved døden forinden, så skal mine arvinger indløse godset af hr. Zabel, eller hvis han dør, af hans arvinger. Fremdeles skal jeg intet betale ham for den landgilde, som godset afkaster, førend et år og fire uger efter at brevet er skrevet. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre ham og hans arvinger dette gods uden hindring fra nogensomhelst, indtil det tidspunkt, da det føromtalte gods skal indløses. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende andre ærlige mænd, nemlig hr. Bertold van der Oost, ridder, hr. Peder af Hagested, som er præst, Moltke, Erik Holck, Kristian Holck og Jens Pedersen af Bakkendrup. Givet i det Herrens år 1408 på sankt Kalixtus' dag.