1408. 21. oktober.


Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsdom mellem hr. Hans Gylling, kannik i Århus, på biskop Bos vegne og hr Jens Povlsen vedrørende gods i Holbæk i Rougsø herred, hvilket tildømmes biskop Bo.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Vy Erick med guds naade Danmarkiss, Norgess, Suerigess, Schlavorum Schlavorum [1] och Gotter dieriss koningh, først vdi Pommeren, alle dette breff sier, hellsenner vdi herrenn, ♦ Giøre vi alle wetterligt, att herrens aar 1408 iomfruernes messidagh, for woris kongelige rett, wdi welbørdige menndss neruerelsse, her Lauritz Huass, hr.[2] Stygge Munch, ridere, Petter Quasse[3] , chaniche wdi Viborigh Stygge Annderssønn, wepner, Lauridss Thygessøn borgemester y Wiborigh, Nielss Iennssøn Skadelannd borger ibidem, och anndre trofaste dannemend, war skiked for oss, her Hanns Gyllingh, caniche wdi Aarhus, paa hederlige faderss, her Boe aff Gudss naade biscop vdi Aarhus, hanns vegne, paa thenn ene syde, och paa thenn andenn side Hanns Poulssøn, som thrette om noged goedz wdi Holbech vdi Roxøe ligenndess, och eftter theltalle, och giennssuars lydelsse, haffuer vi medt woress forschreffne raad och menndt saa for rettenn aff sagt och dømbtt att alt det goedz her Iohann Poulssøn rider haffde i Holbech i Roxøeheret ligenndess schall høre her Boe bisp vdi Aarhuss thell. ♦ Och vi hannom och hanns effterkommer forschreffen goedhs thell dømmer euendelig adt beholde och med vores kongelige breff stadtfester at ingenn hannom same goeds schulle fraatage vdi nogenn maade ♦ Dattum aar och dag som forschreffued staar. ♦ Thiell widnizbyrdt er woriss zignetter her thell hengtt och Hanes Suentssøns Brømess wores zechreteer.

1. Schlavorum ] Aa2a, Slavanger Aa1. 2. hr.] Aa2a, mgl. Aa1. 3. Quasse] Aa1, Qvessen Aa2a. .

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde Danmarks, Norges og Sveriges konge, de venders og goters samt fyrste i Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt, at i det Herrens år 1408 på jomfruers dag fremmødte for vor kongelige ret i nærværelse af de velbyrdige mænd, hr. Lars Hvas, hr. Stig Munk, riddere, Peder Kvese, kannik i Viborg, Stig Andersen, væbner, Lars Tygesen, borgmester i Viborg og Niels Jensen Skadeland, borger sammesteds, samt andre trofaste dannemænd på den ene side hr. Hans Gylling, kannik i Århus, som repræsentant for den hæderlige fader hr. Bo, af Guds nåde biskop i Århus, og på den anden side Jens Povlsen, der trættede om noget gods i Holbæk i Rougsø herred, og efter at have påhørt tiltale og gensvar har vi sammen med vort foranskrevne råd og mænd afsagt følgende kendelse og dom, at alt det gods, som hr. Jens Povlsen havde i Holbæk i Rougsø herred, skal tilhøre hr. biskop Bo i Århus. Og vi tildømmer ham og hans efterfølgere det foranskrevne gods at beholde det til evig tid, og med vort kongelige brev stadfæster vi, at ingen på nogensomhelst måde skal fratage ham dette gods. Givet år og dag som foranskrevet. Til vidnesbyrd er vort segl hængt herunder sammen med vor justitiars, Jens Svendsen Brims.