1408. 27. oktober. Stralsund


Gerwin Zemelowe, borger i Stralsund, sælger med samtykke af sin broder Konrads formyndere landsbyen Gnies til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus et singulis presens scriptum cernentibus et audientibus ego Gerwinus Zemelowe ciuis in Sidis tenore presencium recognosco lucide protestans quod ego et mei ueri heredes cum uoluntate et consensu prouisorum fratri mei Conradi ca[ri]ssimi et amicorum nostrorum omnium rite racionabiliterque uendidimus dimisimus uendimus et dimittimus ad perpetuam uendicionem et empcionem reueren[di]ssimo in Christo patri ac domino domino Petro ecclesie Roskildensis episcopo suisque successoribus uillam Gnezitze in insula Ruye sitam cum una indagine et [u]no stagno pro una summa denariorum michi sufficienter et gratanter soluta ante presencium confectionem cum omnibus redditibus precariis pactibus et moetis cum censu eum pratis pascuis siluis rubetis uiis inuiis aquis agris cultis et incultis cum seruiciis et omnibus fructibus et utilitatibus q[u]e in istis bonis nunc sunt et fieri poterunt in futurum cum iudicio maiori et minori et cum omnibus libertatibus et iusticiis ac singulis aliis a[tt]inenciis prout ipsa bona in metis et eorum districationibus omnibus iacent et abantiquo iacuerunt perpetue possidenda ita libere et pacifice prout nos et [pa]rentes nostri et eorum predecessores liberius et pacificius possedimus et possiderunt[1] et omnino nichil siue iuris gracie ac mandati cuiuslibet nec maius nec minus siue nominatum est siue non michi et meis heredibus reseruans ♦ Debemus eciam et uolumus quando requisiti fuimus ipsi reuerendissimo patri ac domino domino Petro prenominato uel suis successoribus eandem uillam prescriptam cum omnibus prehabitis articulis coram dominis terrarum resignare et relinquere ita totaliter et integre sic quod in eisdem bonis omnino nichil reseruabimus et post resignacionem prout iuris est in terra warandare et omnes litteras quas super predicta bona habemus ipsi et suis presentare ♦ Eciam uolumus et debemus predicta bona ab omnibus personis tam spiritualibus quam secularibus ad iudicium uenire uolentibus disbrigare eciamque cum frater meus Conradus prescriptus ad annos peruenerit discrecionis debet eciam secundum presencium tenorem reuerendissimo in Christo patri ac domino domino Petro prenominato et suis successoribus unam nouam litteram sigillare in qua sufficienter sunt conseruati ♦ Omnes articulos superius explicatos ego Gerwinus prenominatus promitto cum meis ueris heredibus firmos et ratos tenere et seruare mecumque promittentes honorabiles et discreti uiri prouisores fratris mei Conradi prenominati scilicet dominus Wulfardus Wulflam dominus Iohannes de Kulpen proconsules in Sundis et dominus Arnoldus Poleman dominus Iohannes Burowe dominus Wolterus Zeghevryd consules ibidem et Nicolaus Holteman ciuis eiusdem ciuitatis et nos omnes prenominati promittimus in bona fide cum copulata manu omnes articulos superius explicatos omnibus decepcionibus exclusis reuerendissimo in Christo patri ac domino domino Petro sepius prenominato suisque successoribus firmos et ratos seruare ac tenere ♦ Ad maiorem recognicionem et conseruacionem sigilla nostra presentibus duximus appendenda ♦ Datum Stralessundis anno domini mccccviiio in uigilia sanctorum Symonis et Iude apostolorum.

1. possiderunt] = possederunt .

Oversættelse

Jeg Gerwin Zemelowe, borger i Stralsund, erkender og erklærer ved dette brev, at jeg og mine sande arvinger med vilje og samtykke af min kæreste broder Konrads formyndere og alle vore venner lovformeligt og på gyldig vis til evigt salg og køb har solgt og overdraget, sælger og overdrager til den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, Roskildekirkens biskop, og hans efterfølgere landsbyen Gnies på øen Rügen tillige med og en sø for en sum penge, der er betalt mig på tilfredsstillende og kærkommen vis før udfærdigelsen af dette brev, tillige med alle afgifter, beder, dele og grænsesten, med skyld, med enge, græsgange, skove, krat, veje, stier, vande, dyrkede og udyrkede marker, med tjenesteydelser, og alle afgrøder og brugsrettigheder, som nu eksisterer eller i fremtiden vil kunne opstå i disse godser, med større og mindre domsmyndighed og med alle friheder og rettigheder og ethvert af de andre tilliggender, således som disse godser ligger og fra gammel tid har ligget mellem sine markskel og i alle sine områder, til evig besiddelse så frit og fredeligt, som vi og vore forældre og deres forgængere frit og fredeligt har haft det i besiddelse, og jeg forbeholder overhovedet intet hverken af ret, nåde eller befaling, hverken større eller mindre, eller noget som er nævnt ovenfor, for mig og mine arvinger. Vi bør og ønsker også, når vi bliver krævet derfor, til den ærværdige fader og herre, førnævnte hr. Peder, eller hans efterfølgere at overgive eller overlevere samme førnævnte landsby med alle de føromtalte artikler i nærværelse af landenes herrer så helt og ubeskåret, at vi overhovedet intet forbeholder os i samme godser, og så at vi efter overdragelsen overdrager til ham og hans, som det er landets ret, Warandare og alle breve, som vi har vedrørende fornævnte godser. Vi ønsker og bør også fritage førnævnte godser fra alle personer, såvel gejstlige som verdslige, som ønsker at gå til retten, og når min førnævnte broder Konrad også når til skels år, bør også han i overensstemmelse med dette brev til den ærværdige fader og herre i Kristus, førnævnte hr. Peder, og hans efterfølgere, besegle et nyt brev, i hvilket alle de ovenfor behandlede artikler er bevaret på tilfredsstillende vis. Jeg førnævnte Gerwin lover tillige med mine sande arvinger at holde og overholde disse artikler som faste og gyldige, og sammen med mig aflægger de hæderværdige og gode mænd, min føromtalte broder Konrads formyndere, dette løfte, nemlig hr. Wulfard Wulflam, hr. Johann von Kulpen, borgmestre i Stralsund, og hr. Arnold Poleman, hr. Johann Bürow, hr. Walter Zeghevryd, rådmænd sammesteds, og Nicolaus Holteman, borger i samme by, og alle vi førnævnte aflægger det løfte på tro og love med forenede hænder, at vi med udelukkelse af al svig over for den ærværdige fader og herre i Kristus, den ofte ovenfor omtalte hr. Peder, og hans efterfølgere vil overholde og holde alle de artikler, der er behandlet ovenfor, for faste og gyldige. Til større overholdelse og bevarelse har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1408 på dagen før de hellige apostle Simons og Judas' dag.