1408. 13. december.


Tingsvidne af Fjäre herredsting om, at Hågen Simonsen, Alvar, Oluf, Tolv og Torsten Isaksønner er de rette arvinger efter Svend Pedersen Krog, og at de har overladt denne deres arv til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l

Tekst

Allom them som thetta breff høra ællæs se helsom wi AnbiøAnbiørn[1] Esping kirkioprest ii Thøle Gunne Siggasøn Swen Thorosøn Andres Skytta Magnus Hacha wæpnara Ewind Bwk Orm Bwk bymen ii Konungxbakka kærlycha meth gud ♦ Thet skal allom witherlict wara sw epter komandis som nw nærwarandis ath wi kænnops meth thetta wart nærwarandis opna breff at wi hawa wthletat hørt oc sport at ænge æra næmer ærwingia æpther Swen Pædhersøn som kalladis Krok gud hans siæl hawe andre æn thesse beskedhnæ dande men som hær æpter næmpnas swa som ær Hacon Symensøn Alwe Ysacsøn Olaff Ysacsøn Tholff Ysacsøn Thorsten Ysacsøn som neste arwa æra epther forscrefna Swen Pædhersøn som kalladis Krok at the skøtto oc vplotho al than ræth oc rættoghheth som the til than arwin hafdho æpter forda Swen Pædhersøn som kalladis Krok hedherlik man oc ærlyk herra Abram Brodhersøn riddar gard oc goz hws oc iordh rørande pæninga oc ørørande liwande oc døth hwat thet hælzt kan wara æncte vndan thaghit fra them oc thera arwa vndir forda herra Abram oc hans arwa til ewinnelycha ægho/ ♦ Oc kænnops wi forde Hacon Symonsøn Alwe Ysacsøn Olaff Ysacsøn. Tholff Ysacsøn Thorsten Ysacsøn os skøth hawa vppa Fiæroharæz thing. meth wilia oc ia oc beradhith modh ♦ Oc kænnops wi thet meth thetta wart opna breff at wi hawa aff hedherlych man oc ærlych forda herra Abram for than arff fult vpboret swa ath os wæl ath nøgher/ ♦ Framdelis mer thenna forscrefno ordh oc articula kænnops wi forscrefne Anbiørn Esping kirkioprest ii Thøle Gunne Siggasøn Swen Thorosøn Andres Skytta Magnus Hacha wæpnara Ewind Bwk Orm Bwk bymen ii Konungxbakka at wi ther ower waro vppa Fiarohæraz thing vppa sancta Lucie dagh for iwl at thetta war stadfest oc giort ii wara nærwaro oc ahørade oc manga dande men flere ♦ Til mere wisso oc withnisbyrth hængiom wi war insighle for thetta breff ♦ Scriptum anno domini mo cdo octauo ipso die sancte Lucie uirginis.

1. Anbiørn] med 2. n tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Vi Anbjørn Esping, sognepræst i Tölö, Gunde Siggesen, Sven Tordsen, Anders Skytte, Mogens Hak, væbnere, Eivind Buk og Orm Buk, bymænd i Kungsbacka, hilser alle, der hører eller ser dette brev kærligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi med dette vort åbne brev bekender, at vi har undersøgt, hørt og spurgt, at der ingen nærmere arvinger er efter Svend Pedersen, der blev kaldt Krog - Gud have hans sjæl - end disse beskedne dannemænd, der er nævnt i det følgende, nemlig Hågen Simonsen, Alvar Isaksen, Oluf Isaksen, Tolv Isaksen og Torsten Isaksen, som er de nærmeste arvinger efter fornævnte Svend Pedersen kaldet Krog, samt at de skødede og oplod al den ret og rettighed, som de havde til arven efter nævnte Svend Pedersen kaldet Krog til den hæderlige mand og ærlige herre Abraham Brodersen, ridder, nemlig gård og gods, jord og hus, rørlige penge og urørlige, levende og dødt, hvad det så end kan være uden undtagelse, bort fra dem selv og deres arvinger til fornævnte hr. Abraham og hans arvinger til evindelig besiddelse. Vi fornævnte Hågen Simonsen, Alvar, Oluf, Tolv og Torsten Isaksen bekender, at vi på Fjäre herredsting med vor vilje og vort jaord samt med velovervejet sind har foretaget denne skødning. Og vi bekender med dette vort åbne brev, at vi af den hæderlige og ærlige mand, fornævnte hr. Abraham har oppebåret fuld betaling, så at vi er fuldt ud tilfredse. Fremdeles bekender vi fornævnte Anbjørn Esping, sognepræst i Tölö, Gunde Siggesson, Svend Thorsen, Anders Skytte, Mogens Hake, væbnere, Ejvind Buk og Orm Buk, bymænd i Kungsbacka, angående disse foranskrevne ord og artikler, at vi var til stede på Fjäre herredsting på sankt Lucias dag inden jul og påhørte, at dette blev bekræftet og afsluttet i vores og adskillige flere dannemænds nærværelse. Til større sikkerhed og vidnesbyrd hænger vi vore segl under dette brev. Skrevet i det Herrens år 1408 på jomfruen sankt Lucias dag.