1408.


Biskop Lave af Viborg inddrager under sin myndighed den ødejord i Vium og Hjerk sogne, som hører til Højslev.

Tekst efter reg

Tekst

Bisp Laugis bekiendelsze att hand haffuer anamitt vnder sin heffd huad øde iord som laa i Wittom sogen och Hiarcke sogen, som hør till Høffsløff. ♦ Mcdviii.

Oversættelse

Biskop Lave bekender, at han har taget under sin hævd det ødejord i Vium sogn og Hjerk sogn, som hører til Højslev. 1408.