1408.


Erik Nielsen pantsætter sit gods i Råbylille til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Erich Nielszenn haffuer pantsett bisp Peder i Roskilde sitt godtz i <R>ooby[1] lille for sex hundrede marck lybske. ♦ Datum 1408.

1. <R>ooby] Fooby reg. .

Oversættelse

Erik Nielsen har pantsat biskop Peder af Roskilde sit gods i Råbylille for 600 lybske mark. Givet 1408.