1408.


Hr. Jakob Kalf skøder sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Kalff, riidder, haffuer skiøtt thill bisp Peder sitt godtz i Iutland, paa thisze steder i Bierge herrit ii hoffuittgaarde thend ene i Staffør, thend anden i Kerszgaard, i by Ruthe vdi Barnwued sogen, och altt hans godtz i Barued och schouffuen i Brent med hoffuitgaarden, kaldis Brendtorp y Raffnsholtt i Rocketorp sogen. ♦ Anno 1408. ♦ Latine.

Oversættelse

Jakob Kalf, ridder, har skødet biskop Peder sit gods i Jylland på følgende steder i Bjerre herred: to hovedgårde, den ene i Stavsøre, den anden i Kærsgård, en by, som hedder Rude, i Barrit sogn og alt hans gods i Barrit samt skoven i Breth sammen med hovedgården, som kaldes Brandstub, endelig i Ravnholt i Rårup sogn. År 1408. På latin.