1408.


Anders Pedersen af Svanholm lejer otte ørtug land i Holmegård af prioren i Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Annders Pierszøn aff Holme bekiender sig at haffue viii orte iordt vdi Holme vdi sinn liffs tiidt aff priorenn vdi Annderschouff i leie. ♦ 1408.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholm erkender at have otte ørtug land i Svanholm i leje af prioren i Antvorskov for sin livstid. 1408.