Omkring 1408.


Redegørelse for, hvorledes København blev bygget og gik fra kronen til biskoppen af Roskilde og blev tilbagekøbt for 14000 lødige mark.

Tekst efter reg

Tekst

Item een papirsskrifft hwor Kobnehaffn wort først bygt oc kom ffran kronen oc til bispen af Roskild oc siden wort kiøpt til kronen igen fore 14000 løde marck met atskillige breff om Købnehaffn.

Item een papirs skrifft hwor Købendehaffn war først bygd oc kom først fra kronen oc till biscopen aff Roskild oc sidhen wort købt till kronenn igeen fore xiiiim lødig marck

Oversættelse

Jens Gribsen, væbner, solgte nævnte Peder Tygesen, hans hustrus broder, al ejendom og rettighed, som tilkom ham på hans hustrus vegne, nemlig til 12 ørtug skyldjord i Kalkerup. 1408.

Fremdeles et papirdokument om, hvorledes først København blev bygget og først kom fra kronen og til biskoppen af Roskilde og siden blev tilbagekøbt til kronen for 14000 lødige mark