1409. 28. februar. Ribe


Biskop Eskil af Ribes testamente.

Tekst efter A

Tekst

In nomine domini amen ♦ Quia nichil morte certius in hac uita nec hora mortis incertius inuenitur hinc est quod nos Eskillus dei et apostolice sedis gracia episcopus Ripensis diem mortis uolentes de gracia dei. misericordie operibus preuenire de bonis nobis a deo concessis nostrum in hunc modum facimus constituimus et condimus testamentum ♦ In primis legamus ad structuram ecclesie nostre Ripensis. i balteum argenteum ♦ Item ad capitulum Ripense pro perpetua nostra memoria omnia et singula bona nostra in parrochia Wandburgh situata que nos emimus a Wangoto Nicolai ciue Wiburgensi necnon Petro Høøgh armigero cum omnibus iuribus et pertinenciis suis ♦ Item curiam in Hyghum quam emimus a domino Paulo pro lx marchis puri cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. ♦ Item illustrissimo Dacie Swecie et Norwegie regi Erico monile aureum cum margaritis et aliis gemmis politum ♦ Item serenissime domine regine Margarete annulum aureum ♦ Item domine regine Philippe annulum aureum ♦ Item reuerendo in Christo patri domino Petro episcopo Roskildensi annulum aureum et ciphum argenteum ♦ Item magistro Ottoni preposito in Warethsyzel. coclear argenteum ♦ Item cuilibet canonico Ripis residenti coclear argenteum ♦ Item domino Iohanni Strandingh preposito Eyderstedensi coclear argenteum quod ipse nobis obtulit ♦ Item cuilibet uicario chorali sacerdoti Ripis vi. solidos Lubicenses cuilibet uicario non sacerdoti iii solidos Lubicenses ♦ Item cuilibet sacerdoti seculari Ripis non nominato iii solidos Lubicenses ♦ Item cuilibet monasterio Ripis i marcam Lubicensem ♦ Item ecclesie parrochiali sancti Iohannis Ripis i legendam ♦ Item ecclesie parrochiali in Graam i legendam ♦ Item ecclesie parrochiali beate uirginis Marie in Flensburgh i calicem cum patena ♦ Item dilectissime sorori nostre Thyre fibulam auream optimum lectum paratum cum melioribus paramentis et optimum ciphum argenteum ♦ Item domino Magno Munk militi. annulum aureum ♦ Item domino Erico Krummediko militi annulum aureum ♦ Item Sifrido Krook coclear argenteum uxori eius Ingeburgi annulum aureum ♦ Item domino Thome Petri preposito in Harthsyzel. optimam tunicam nostram foderatam uariis. ♦ Item dilecto capellano nostro domino Iohanni Asseri aliam tunicam foderatam cum mart ♦ Item domino Iohanni Petri preposito in Witha optimum mantellum meum et paruam bibliam ♦ Item domino Petro Iohannis par uestimentorum nostrorum et i balteum argenteum ♦ Item fratri Iohanni Michaelis i librum qui uocatur Scala ♦ Item domino Iohanni Galn annulum aureum quem dedit nobis ♦ Item domino Iohanni Scraam militi annulum aureum ♦ Item Cristine Detmari annulum aureum ♦ Item Mette Winters annulum aureum ♦ Item domino Henrico Thydesch Summam Pisani ♦ Item Katherine Ebbonis pannum ad tunicam ♦ Item Iwaro Tagonis poledrum griseum in Brynk ♦ Item Petro Boson equum ♦ Item Iohanni Asseri par uestimentorum nostrorum et i balteum argenteum. ♦ Item Thome Actorp coclear argenteum/ Kanuto Nicolai coclear argenteum Esgero Nicolai annulum aureum ♦ Item Nicolao Iacobi coclear argenteum ♦ Item domino Petro Kanuti coclear argenteum ♦ Item Edele annulum aureum ♦ Item domino Kanuto Petri passionale sanctorum ♦ Item cuilibet armigero seruitorum nostrorum viii solidos Lubicenses non nominato superius ♦ Item Ebboni Tagonis i ciphum argenteum ♦ Item pauperibus centum paria calciamentorum ♦ Item uestimenta alia et libri diuidantur inter pauperes amicos nostros secundum conscienciam testamentariorum nostrorum quos eligimus uidelicet dominos Thomam Petri prepositum in Harthsyzel Iohannem Scraam militem et Iohannem Petri prepositum in Witha tamquam amicos dilectos ad huiusmodi nostrum testamentum taliter exequendum prout coram summo iudice uelint et debeant respondere ♦ Acta sunt hec Ripis in curia nostra episcopali anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo nono feria quinta proxima post dominicam quadragesime qua cantatur officium Inuocauit presentibus tunc ibidem honorabilibus et discretis uiris dominis Iohanne Helt archidiacono totoque capitulo ecclesie nostre Ripensis ac Iohanne Galn. Ebbone Nicolai dicto Roose. Petro Swenonis et Iohanne Asseri presbiteris ac Ebbone Tagonis et Iwaro fratribus laicis dicte diocesis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis ♦ In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum nostrum et dilecti capituli nostri dictorumque testium sigilla presentibus sunt appensa. ♦ Item legamus magistro Ottoni ciphum argenteum ♦ Item Erico Ione ciphum argenteum quem pater suus nobis in suo legauerat testamento.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Eftersom intet i dette liv er vissere end døden, og der intet uvissere findes end dødens time, opsætter, bestemmer og opretter vi Eskil, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop i Ribe, vort testamente over det gods, der er givet os af Gud, på følgende måde, idet vi ønsker ved Guds nåde med barmhjertigheds gerninger at forekomme dødsdagen. For det første testamenterer vi til vor Ribe kirkes bygning(sfond) et sølvbælte. Fremdeles til Ribe kapitel til vor evige ihukommelse de ejendomme, alle som en, i Vandborg sogn, som vi har købt af Vagn Nielsen, borger i Viborg, samt af Peder Høg, væbner, med alle deres rettigheder og tilliggender. Fremdeles en gård i Hygum, som vi har købt af hr. Povl, for 60 mark lødigt, med alle dens rettigheder og tilliggender. Fremdeles til Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige konge Erik en halskæde af guld, prydet med perler og andre ædle stene. Fremdeles til den ophøjede frue dronning Margrete en guldring. Fremdeles til fru dronning Filippa en guldring. Fremdeles til den ærværdige fader i Kristus hr. Peder biskop i Roskilde en guldring og et sølvbæger. Fremdeles til enhver kannik, der bor i Ribe, en sølvske. Fremdeles til hr. Jens Stranding, provst i Ejderstedt, en sølvske, som han selv har givet os. Fremdeles til enhver vikar i koret - som er præst - i Ribe 6 skilling lybsk. Til enhver vikar, som ikke er præst, 3 skilling lybsk. Fremdeles til enhver ikke ordensviet præst i Ribe, der ikke allerede er nævnt, 3 skilling lybsk. Fremdeles til ethvert kloster i Ribe en mark lybsk. Fremdeles til sankt Hans sognekirke i Ribe en legende. Fremdeles til sognekirken i Gram en legende. Fremdeles til Vor Frue sognekirke i Flensborg en kalk med disk. Fremdeles til vor højtelskede søster Tyra en guldfibel, en opredt seng med udmærket tilbehør og et fortrinligt sølvbæger. Fremdeles til hr. Mogens Munk, ridder, en guldring. Fremdeles til ridderen hr. Erik Krummedige en guldring. Fremdeles til Sigfred Krog en sølvske. Til hans hustru Ingeborg en guldring. Fremdeles til hr. Thomas Pedersen, provst i Hardsyssel vor fortrinlige kjortel foret med pelsværk. Fremdeles til vor kære kapellan hr. Jens Assersen en anden kjortel, foret med mårskind. Fremdeles til hr. Jens Pedersen, provst i Vidå, min bedste kappe og en lille bibel. Fremdeles til hr. Peder Jensen et par af vore klædninger og et sølvbælte. Fremdeles til broder Jens Mikkelsen en bog, som kaldes Scala. Fremdeles til hr. Jens Galen en guldring, som han har givet os. Fremdeles til ridderen hr. Jens Skram en guldring. Fremdeles til Kristine Ditmarsdatter en guldring. Fremdeles til Mette Winters en guldring. Fremdeles til hr. Henrik Tysk Summa Pisani. Fremdeles til Katrine Ebbesdatter tøj til en kjortel. Fremdeles til Iver Tagesen en grå fole i Brynk. Fremdeles til Peder Bosen en hest. Fremdeles til Jens Assersen et par af vore klædninger og et sølvbælte. Fremdeles til Thomas Agdrup en sølvske. Til Knud Nielsen en sølvske. Til Esger Nielsen en guldring. Fremdeles til Niels Jakobsen en sølvske. Fremdeles til hr. Peder Knudsen en sølvske. Fremdeles til Edel en guldring. Fremdeles til hr. Knud Pedersen Passionale sanctorum. Fremdeles til enhver væbner i vor tjeneste 8 skilling lybsk, som ikke har været nævnt ovenfor. Fremdeles til Ebbe Tagesen et sølvbæger. Fremdeles til de fattige 100 par sko. Fremdeles skal de andre klæder og bøger fordeles mellem vore fattige venner efter de af os valgte eksekutorers bedste overbevisning, nemlig herrerne Thomas Pedersen, provst i Hardsyssel, Jens Skram, ridder, og Jens Pedersen, provst i Vidå, hvilke vi som kære venner har valgt til at udføre dette vort testamente således som de ønsker og skal forsvare det over for den højeste dommer. Dette er forhandlet i Ribe i vor bispegård i året 1409 efter Herrens fødsel torsdagen efter 1. søndag i fasten, på hvilken der som indgangsbøn synges Invocavit, idet da sammesteds var nærværende de hæderlige og gode mænd herrerne Jens Helt, ærkedegn, og hele vor Ribe kirkes kapitel og Jens Galen, Ebbe Nielsen kaldet Rose, Peder Svendsen og Jens Assersen, præster, og brødrene Ebbe og Ivar Tagesen, lægmænd fra nævnte stift, særligt tilkaldte og opfordrede til at være vidner til ovenstående. Til sikkerhed og vidnesbyrd om alt det foranstående, hvert og et, er vort, vort kære kapitels og de nævnte vidners segl hængt under dette brev. Fremdeles testamenterer vi til magister Otto et sølvbæger. Fremdeles til Erik Jonsen et sølvbæger, som hans fader havde testamenteret os i sit testamente.