1409. 2. april. Skedala


Tule Bøge og Synde Jensen tillader hr. Abraham Brodersen at indløse gården Ottarp og en mølle i Stoby sogn i (Västra) Göinge herred med fem tilliggende gårde og endnu en mølle fra hr. Aksel Pedersen.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ men thettæ nerw[e]rendæ breff se elles høræ helser iach Twlæ Bøghæ oc Sywndæ Ienson off wappen kærligh helsæ meth guth/ ♦ Thet scal allæ men withirlikt waræ swa wæl kommæscullænthæs som nw nerwarendæs æræ at wi meth iaa oc gotwilliæ och wæners oc frendærs rath hawæ wnt hedirlich man oc ærlik her Abram Brothirsøn riddæræ thenna nerwarendes brefføræ i gen ath løsæ off en ærlik man her Axil Pæthersøn alt thettæ wort gøtz som her æfter screwit staar for sextæn lødughæ march først Ottorpp garth och en møllæ i then samæ stath i Stowby sogen i Ghythinge h[eret] liggendæ och feem andræ garthæ oc en møllæ som til then for garth Ottorp hawer [leg]het aff aldir oc en til ligghir i hwor thet hælst kan finnæs elles spøryæs ♦ Item for biwthæ wi nogher ath syniæ for her Abram løsningh paa thetta forscreffnæ gotz naar the penninghæ rethæ æræ som gozit faræ stander och inghæn ath bæwaræ sich meth thet gotz wthen for her Abram elles hans arwæ ♦ Item naar her Abram hawir thettæ gotz til sik løst som faræ screwit staar tha tilbindæ wi oos oc waræ arwæ for her Abram och hans arwæ thettæ for gotz oc tillaghæ frii oc at frelsæ hemblæ oc ortgrant at gøræ i allæ mathæ for allæ ther wppa kwnnæ talæ elles hindræ ♦ Item scullæ wi inghen makt hawæ noghrom thet gotz sæliæ elles pant sættæ før thet laglighæ i gen løst ær som foræ staar screwit ♦ Til meræ wissæ och bæthræ forwaringh ath thettæ forscreffnæ scal stadukt oc fast bliwæ i allæ <mathæ>[1] som faræ staar screwit tha hængæ wi for Twlæ Bøghæ oc Syndæ Iensøn woræ inzigil for thettæ wort wppnæ breff meth williæ oc witscap och bethæ wi her Iohan kirkøherræ i Lagæholm Iens Pætherssøn foghit then samæ stath oc Pawel Nielsøn wæpænære meth woræ eghnæ inziglæ til witnizbyrth ♦ Datum Skethædalæ feria tercia post dominicam palmarum ab anno domini m°cd° ix°\

1. <mathæ>] mgl. A. .

Oversættelse

Jeg Tule Bøge og Synde Jensen, væbnere, sender alle, der hører eller ser dette brev, kærlig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi med vort jaord og gode vilje samt vore venners og frænders råd har indrømmet den hæderlige mand og ærlige herre Abraham Brodersen, ridder, nærværende brevviser ret til at indløse fra den ærlige mand hr. Aksel Pedersen alt dette vort nedennævnte gods for 16 lødige mark: for det første gården Ottarp og en mølle sammesteds, nemlig i Stoby sogn i Göinge herred, samt fem andre gårde og en mølle, der fra gammel tid har ligget til og stadigvæk ligger til den nævnte gård Ottarp, hvor det så end findes eller kan opspores. Fremdeles forbyder vi hvemsomhelst at forhindre fornævnte hr. Abraham indløsning af dette føromtalte gods, når pengene, som godset står i pant for, er erlagte, og ingen må befatte sig med det gods undtagen fornævnte hr. Abraham eller hans arvinger. Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger til, når hr. Abraham har indløst dette gods, som står nævnt ovenfor, så at fri og frigøre samt hjemle fornævnte hr. Abraham og hans arvinger dette fornævnte gods og dets tilliggender og i alle henseender holde dem skadesløse over for hvemsomhelst, der kan rejse krav derpå eller lægge hindringer i vejen. Fremdeles skal vi ikke have myndighed til at sælge eller pantsætte det til nogen, inden det på lovlig vis er blevet indløst, således som skrevet ovenfor. Til større sikkerhed for og bedre bekræftelse på, at dette foranskrevne skal forblive bestandigt og i alle henseender stå fast som foran skrevet, så hænger vi fornævnte Tule Bøge og Synde Jensen med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette åbne brev, og vi beder hr. Jens, sognepræst i Laholm, Jens Pedersen, foged sammesteds, og Povl Nielsen, væbner, om til vidnesbyrd at hænge deres segl sammen med vore herunder. Givet i Skedala tirsdagen efter palmesøndag i det Herrens år 1409.