1409. Før 1. maj. Ribe


Tingsvidne fra Ribe byting, at rådmand Anders Henriksen skødede Kristian Frellevsen til hans børns hånd en del gods i Ribe, hvilket var pantsat til forskellige.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thet breff zee høræ æller løsæ helsnæ wy Godik Bakæ borgermester. Lass Ionssøn. Iess Brammessøn oc Ioseph Ienssøn radmæn schippær Dyrold Agi Ienssøn Iep Terkilssøn oc Thwri Nielssøn bymæn i Ripæ oc kundgyør ath aar æfther hwors herræ fødælsæ thwsænd firæhundærdh pa thet niindhæ then thingdagh næsth for sancte Walburgh dagh. hware for oss oc for fleere godhæ mæn pa hworth by thingh Andærs Henricssøn hwor radman. skyøtædh oc oploth then nærwærende brefvisære en wælbyrdigh man Cristiærn Frellefssøn til hans byørnæ hand gotz som hiær æfther skreuæn star swo som hus oc iordh i. Ripæ liggændæ. førstæ then gardh i Kræmærgathæ liggændhæ som Andærs Bundæssøn i. foræm tiidhæ bodhæ vdhi. oc hawer Andærs then førscrefne Cristærn sawdh then sammæ gardh ath friæ fra Pether Fadærssøn for thet pandh han hawer ther vdh .i. item thet hus oc iordh Terkæl Tulissøn til pandh hawer aff then førscrefne Andærs ther ligger syndhen with then slippæ som man gær vdh aff Kræmærgathen nædher til aan. item thet iordh i. Kræmærgathæ som Hans Douændigh boor pa hwilth Pether Eyssøn aff Andærs til pandh hawer item then gardh westæn hwor frwæ kirki hwelken Cort Kiærll boor vdh .i. oc til pand hawer vdh aff then forscrefne Andærs. item thet iordh Henric Stadsbudh boor pa hwilth Iep Ienssøn nu .i. sith pandh hawer item two toftæ pa dam pa then enæ boor Lass Tammæssøn oc hawer til pandh aff Andærs oc then annæn ther næsth westæn hoos hwelkæn Clawæs Tykssøn fick til pandh aff Andærs. thet forscrefne gotz meth allæ sinæ til lydælsæ them oc ther arwingh frelseligh ath brwkæ til ewigh tiidhæ ♦ Thet saa wy oc hordhæ oc hawæ thæs til tyghæ hwore incigil henghet før thet breff ♦ Giwæn aar oc dagh som forsreuet star\

Oversættelse

Vi Gødeke Bake, borgmester, Lars Jonsen, Jens Bramsen og Josef Jensen, rådmænd, skipper Dyrold, Åge Jensen, Jakob Terkelsen og Ture Nielsen, bymænd i Ribe, hilser alle, der ser, hører eller læser dette brev. Vi kundgør, at i året 1409 efter vor Herres fødsel den sidste tingdag inden sankt Valborgs dag fremstod Anders Henriksen, vor rådmand, for os og for flere gode mænd på vort byting og skødede og oplod til nærværende brevviser, den velbyrdige mand Kristian Frellevsen til hans børns hånd det gods, som herefter står nævnt, hvilket er huse og jord i Ribe: først den gård, som ligger i Kræmmergade, og som Anders Bundesen i fordum tid boede i; og Anders har lovet føromtalte Kristian at befri samme gård for det pant, som Peder Fadersen har deri. Fremdeles det hus og jord, der ligger mod syd ved den slippe, som man fra Kræmmergade går ad ned til åen, og som Terkel Tulesen har i pant af fornævnte Anders. Fremdeles den jord i Kræmmeergade, hvor Hans Dovendige bor, hvilken Peder Eisen har i pant af Anders. Fremdeles den gård vest for Vor Frue kirke, som Konrad Kerl bor i og har i pant af fornævnte Anders. Fremdeles den jord, Henrik Stadsbud bor på, og som Jakob Jensen nu har i pant. Fremdeles to tofter på Dam hvor Lars Thomsen bor på den ene og har den i pant af Anders, og vest for denne ligger den anden, som Klaus Tygesen fik i pant af Anders. Han oplod dem og deres arvinger det føromtalte gods med alle dets tilliggender frit at bruge til evig tid. Dette så vi og hørte og har til vidnesbyrd herom hængt vore segl under dette brev. Givet år og dag, som ovenfor står skrevet.