1409. 13. maj. Rimini


Den pavelige kammermester Antonius, kardinalbiskop af Porto, kvitterer Peder, udvalgt biskop af Ribe, for betaling af hans servispenge til det pavelige kammer.

Tekst efter A

Tekst

Antonius miseracione diuina episcopus Portuensis sancte Romane ecclesie cardinalis domini pape camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus per presentes quod reuerendus in Christo pater dominus Petrus electus Ripensis pro totali solucione sui comunis seruicii in quo camere apostolice sub certis penis et sentenciis racione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus florenos sexaginta auri de camera et pro totali solucione suorum quatuor minutorum seruiciorum consuetorum debitorum pro familiaribus et officialibus dicti domini pape in quibus sibi extitit obligatus similes florenos uigintisex solidos triginta tres et denarios quatuor monete Romane clericis dicte camere nomine suo et dictorum aliorum familiarium et officialium dicti domini pape recipientibus per manus uenerabilium uirorum dominorum Nicolai Iohannis rectoris parrochialis ecclesie in Thorebi et fratris Ione lectoris Helsinburgensis die date presencium tempore debito solui fecit[1] realiter cum effectu de quibus sic datis et solutis dictum dominum Petrum eiusque heredes et successores ac dictam suam ecclesiam Ripensem quitamus absoluimus et eciam liberamus ♦ In quorum testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri camerariatus officii iussimus appensione muniri ♦ Datum Arimini anno domini millesimo quadringentesimo nono indiccione secunda die terciadecima mensis maii pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii diuina prouidencia pape XII anno tercio.

1. solui fecit] på rasur, A.

Oversættelse

Antonius, af Guds miskundhed biskop af Porto, den hellige romerske kirkes kardinal, den herre pavens kammermester, til alle og hver enkelt, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Vi gør med dette brev vitterligt for Eder alle, at den ærværdige fader i Kristus hr. Peder, udvalgt biskop af Ribe, som i afsluttende betaling af sit servitium commune, til hvilket han på sin nævnte kirkes vegne under trussel om bestemte straffe og domme retsgyldigt har forpligtet sig, dags dato til tilbørlig tid virkeligt og med retsvirkning har betalt kammeret 60 guldfloriner, og at han som afsluttende betaling af sine fire gængse skyldige småafgifter til den nævnte herre pavens husstand og tjenerskab, hvortil han har forpligtet sig, har betalt 26 lignende floriner, 33 solidi og 4 denarer i romersk mønt, som nævnte kammers klerke modtog på dets vegne og de nævnte andres, den herre pavens husstande og tjenerskabs, vegne, gennem de ærværdige mænd herrerne Niels Jensen, sognepræst ved kirken i Toreby, og broder Jon, lektor i Helsingborg. For disse således ydede og betalte penge kvitterer, løser og befrier vi nævnte hr. Peder, hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte Ribekirke. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at udstede dette brev og at befæste det ved at hænge vort kammermesterembedes segl derved. Givet i Rimini i det Herrens år 1409 den 2. indiktion den 13. maj i vor højhellige fader og herre ved Guds forsyn hr. pave Gregor 12.s 3. paveår.