1409. 14. maj. Borgen Bohus


Garder Toresen i Gauto Tolghø i Ryfylke, tillidsmand for arvingerne efter hr. Amund Finsens hustru fru Katrine, oplader al ret til Hæstby i Ryfylke til dronning Margrete.

Tekst

Jek Gardher Thoresson som boor j Gauto Tolghø j Siærne skiprethe j Ryefylke j Norghe laulegh vmbutzman alle arfingis frue Katherine Knutsdotters som her Amund Finsson forthom ate theres siæle gudh haue kænnes meth thette mit opne breff at æn the at høyghboren første oc førstynne myn nadhughe herre oc frue konung Erik oc drotning Margrete oc konungedømet j Norghe wæl til foren ræt hafthe til Hæstby j Ryefylke liggende meth all thes tillaghe som fornempde frue Katherine bebreuit war oc til then arff æfter fornempde her Amund Finsson oc fornempde frue Katherine.

Tha hauer thoch fornempde myn nadhughe frue drotning Margrete aff hænnes synderleghe nadh vpa fornempde myn herres konungens oc hænnes eynæ oc konungdømens weyne giort mik vpa alle fornempde frue Katherines arfuingis oc minæ weynæ fore alt thettæ forscrefne oc fore all then arff oc ræticheet æfter fornempde frw Katherine e hwat hælder thet er j løse æller faste swa fult oc alt swa at mik vpa minæ oc vpa alle fornempde frue Katherines arfuinges weynæ fulleleghe oc wæl at nøier. Oc thy vplader jek oc antworder meth thettæ mit opne breff fornempde myn nadhughe herre oc frue oc konungedømet j Norghe alt thettæ forscrefne oc all then arff oc ræticheet meth all breff oc ræticheet som fornempde frue Katherines arfuinge til fallen er æller til falle kan æfter hænnes døth oc kænnes jek mik æller fornempde frue Katherines arfuinge ængen ræt æller ræticheet at haue æller her æfter haue scule til then fornempde Hæstby æller thes tillaghe æller til noghen arff æller ræticheet æntich j løse æller faste æfter fornempde frw Katherines døth oc tilbiuder jek mik oc fornempde frw Katherines arfuinge at fange oc antworde fornempde myn nadhuge frue drotning Margrete æller biscop Jacop aff Aslo vpa hænnes oc konungedømens weynæ for jnnæn sancti Mikels dagh nu næst komer all the breff som vpa alt thettæ forscrefne oc fornempde arff oc ræticheet lude æller røre som mik æller arfuingenæ kunnæ til gothe komme e hwat hælder thet er konungx breff æller her Amund Finssons breff æller laghmans dombreff æller hwat breff thet hælst er oc e hwo them hælst wtgifuet hauer som vpa thettæ forscrefne æller noghit ther aff lude æller røre oc e hwat breff som her æfter fynnes som lude æller røre vpa thettæ forscrefne alt æller noghit ther aff them mælær jek døthe oc machtløse meth thettæ mit opne breff swa at the scule komme fornempde myn nadhughe herre oc frue konung Erik oc drotning Margrete oc konungedømet til gagn oc gothe j alle made vm thettæ forscrefne oc ængen stadh til hinder æller skadhe j noghræ made e huro the hælst lude. Oc tilbiuder jek mik oc mine arfuinge at frij oc hemblæ oc ordhgrant at gøre fornempde myn nadhughe herre oc frue konung Erik oc drotning Margrete oc konungedømet j Norghe alt thettæ forscrefne oc[1] breff arff oc ræticheet fore alle frue Katherines arfuinge. Oc til mere bewaring vm alle thisse forscrefne stycke at alle thisse forscrefne stycke oc artikle oc hwor with sik scule stadhughe faste oc wbrødeleghe blifue oc haldes j alle made æfter thy som forescrefuit star tha hauer jek fornempde Gardher Thoresson ladet mit jncigle vpa minæ oc allæ frw Katherines arfuingis weynæ meth wilghe oc witskap hængis fore thettæ breff oc til witnesbyrdh tha bether jek ærleghe mæn swasom er syre Wulff canek oc officialis j Aslo. syre Thore præst oc prouest j Thorn Sæmund Thyrgilsson laghman j Wighen Olaff Andersson Ficke Grupendall Anders Ericsson Niels Hermansby Juer Smørhat oc Anwnd lang ladhe theres jncigle hængis fore thettæ breff.

Datum in castro Bahws anno domini millesimo quadringentesimo nono tercia feria infra octauas ascensionis domini.

1. oc] om.