1409. 18. maj. Varberg landsting


Tingsvidne af Varberg landsting om at hr. Trotte Pedersen, så vidt man vidste, ingensinde havde haft jordegods der i landet.

Tekst efter A

Tekst

Iak Anders dæghen i Nørræ Halland Ies Pawelssøn Pær Erikssøn Iap Maghenssøn aff wapn Olaff Skøttæ borghæmestæræ i Wordhbergh Nis Iænt oc Haghen Biørnssøn radhmæn i sammæ stath wi kennes meth thettæ wort opnæ breff ath aarin eftir gutz byrdh fiorten hundrit aar vppa thet nindæ aarit then liogherdagh nest efter heliæ thorsdagh war een hetherlik man oc ærlik hær Abram Brotherssøn riddæræ hær vppa Wordhbergs landzthing oc sporthæ oss ath oc swa mangæ gothæ mæn til landzthingit waræ kompnæ om nagher wistæ elles hathæ nagher tiith hørt om hær Throttæ Pætherssøn hathæ nagher tiith hær naghit iorthægotz. hafft i landit elles nagher tiid hathæ ♦ Tha widnæ wi thet meth thettæ wort opnæ breff at swa mangæ gothæ mæn til thingx waræ kompnæ at the allæ sathæ at the ther enktæ aff wistæ ath han naghit iorthægotz hær nagher tiith i landit hathæ elles nagher tiith hørt hathæ at han nagher tiidh fik hær naghit iorthæ gotz i landit/ ♦ Oc til widnisbyrdh ath thettæ swa ær som faræ screwit staar tha hawæ wi som fordæ æræ. henkt waræ inziglæ for thettæ wort opnæ breff. ♦ Giwit aar dagh oc stath som faræ screuit staar etcetera

Oversættelse

Jeg Anders, dekan i Nørre Halland, Jens Povlsen, Peder Eriksen, Jakob Mogensen, væbnere, Oluf Skytte, borgmester i Varberg, Niels Jent og Hågen Bjørnsen, rådmænd sammesteds, vi bekender med dette vort åbne brev, at år 1409 efter Guds fødsel lørdagen efter helligtorsdag (Kristi himmelfartsdag) fremmødte den hæderlige og ærlige mand, hr. Abraham Brodersen, ridder, her på Varbergs landsting og spurgte os og så mange gode mænd, som var mødt på landstinget, om nogen vidste eller nogensinde havde hørt, at hr. Trotte Pedersen nogensinde har haft eller har noget jordegods her i landet, så vidner vi med dette vort åbne brev, at så mange gode mænd, som var mødt på tinge alle sagde, at de ikke vidste af, at han nogensinde havde haft noget jordegods her i landet, og at de ingensinde havde hørt, at han nogensinde havde fået noget jordegods her i landet. Til vidnesbyrd om, at det forholder sig som foran skrevet, har vi fornævnte hængt vore segl under dette åbne brev. Givet år, dag og sted som før nævnt.