1409. 18. maj.


Testamente af Anders Svendsen, dekan i Nørre Halland.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Svenonis decanus i Lund (!)Lund[1] testamenterade till sancti Laurentii kyrckia i Lund een sin gård i Kareberge belägen i Alesöge sochn i Fardax häradt i Norre Halland ♦ Item till monasterium Asylense kallas saligh Mariæ closter een gård i Warbergh hwaräst han uthwalde sin lägerstad ♦ Item een gård i Lundby uthi Hweling soghn ♦ Item til sin sone-dotter dotter Benedictæ Finkenows wäpnares dotter een gård i Giszlestadæ i Liungby sochn i Fardax häradt och hwad meera som i brefwet fins anmält ♦ Datum på samma testmentzbreef fins intet doch med 4 sigiller.

Anders Swenszons uthgifne sampt foröfwadhe testemente till sancti Laurentii kyrckia i Lund angående een sin gård i Karebierga belägen i Alesöga sogn i Färdax häradt i Norre Halland ♦ Item till monasterium Asylense elliest kallat saligh Mariæ closter hwaräst han uthwalde sin lägerstad een gård i Hwarbierg ♦ Item een gård i Lundby i Hwalinge sochn ♦ Item sin sonedotter Bengt Finckenous een gård i Giszlestada i Liungby sochn och Fardaxhäradt med mera pertzedlar i brefwet anmälte ♦ Sine anno.

Anders Suendtzens testament huor vdi hand eblant andett schiøder till Lunde domkircke enn gaardt vdi Kierebierg vdi Alleshøff sogenn wdi Nørre Hallandt.

1. Lund] læs Norre Halland.

Oversættelse

Anders Svendsen, dekan i Lund, testamenterede sankt Laurentii kirke i Lund sin gård i Kärreberg, som ligger i Alfshög sogn i Faurås herred i Nørre Halland. Fremdeles til Ås kloster, som kaldes den hellige Marias kloster, hvor han udvalgte sit hvilested, en gård i Varberg. Fremdeles en gård i Ljungby i Hvallinge sogn. Fremdeles til sin sønnedatterdatter, væbneren Bent Finkenows datter, en gård i Gisslestad i Ljungby sogn i Faurås herred, og hvad mere der findes omtalt i brevet. Der findes ingen datum i samme testamentsbrev, dog har det fire segl.

Testamente, udstedt samt forordnet af Anders Svendsen til sankt Laurentii kirke i Lund, angående en gård i Kärreberg, som ligger i Alfshög sogn i Faurås herred i Nørre Halland. Fremdeles til Ås kloster, som ellers kaldes den hellige Marias kloster, hvor han udvalgte sit hvilested, en gård i Varberg. Fremdeles en gård i Lundby i Hvallinge sogn. Fremdeles til sin sønnedatter Bent Finkenows en gård i Gisslestad i Ljungby sogn og Faurås herred med flere småposter, omtalt i brevet. Uden år.

(Efter Lundegårds registratur) Anders Svendsens testamente, hvori han blandt andet skøder en gård i Kärreberg i Alfshög sogn i Nørre Halland til Lunds domkirke.