1409. 3. september. Svartsjö


Hr. Hans Podebusks og hr. Abraham Brodersens forlig om den søsterdel i Skjern, der tilkom hr. Abrahams datterbørn, hvorved der aftales ægteskab mellem hr. Hans Podebusks søn Henning Podebusk og hr. Abrahams datterdatter, hr. Jens Falks datter Kristine.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Hanes van Potbusch riddere kennes meth thettæ myt opnæ breff at. wælboren man her Abram Brotherssøn riddere oc. iak æræ her meth at schilde meth een gantz ændæ vm then søsterdeel. som fornempdæ her Abrams dotter børn her Iens Falks ridderes børn sculde hafwæ haft i Skærnæ i allæ madæ som her æfter føligher ♦ Først at fornempde her Abram vppa syn fornempdæ dotters barnæ wæghnæ scal. gensten hafwæ oc behaldæ frii oc fræls vppa theræ wæghnæ twa læster korn i Lundfarlund oc. i Skørpinge i Siæland liggende. som han her til hafwer. haft oc han nw i wæræ hafwer\ oc firæ lester korn aff thet som nw til Skærnæ ligger i. besat oc belæghlicht gotz for thettæ forscrifnæ/ oc ær thet swo. talet. oc ænt mellen fornempdæ her Abram oc mic at myn søn Henning van Potbusch. scal tagæ eet. hans dotterbarn her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin sich. til husfrw meth gudz hiælp. i swo madæ. at iac schal frii fornempdæ myn søn Henning van Potbusch. alt thet som nw til Skærnæ ligger oc gardhen Skærnæ for the andræ hans søtzskøne. oc for allæ the som ther meth rættæ vppa talæ kunnæ/ oc nar gudh. wil at fornempde myn søn Henning van Potbusch oc fornempdæ her Abrams dotter barn. her Iens Falks dotter. iuncfrw Kirstin sammen kommæ oc the barn sammen fongæ meth gudz hiælp. tha sculæ thisse fornempde twa lester korn i Lundfarlund. oc i Skørpinge. i Syæland liggende oc the firæ læster korn aff thet som nw til Skærnæ ligger som fornempde her Abram nw gensten i syn wæræ schal hafwæ vppa. fornempdæ hans dotters barnæ wæghnæ oc fiærdhæ delen i gardhen Skærnæ/ waræ theræ barnæ mødherne/ oc alt thet andræ som nw til Skærnæ ligger. oc gardhen Skærnæ/ thet scal waræ theræ fædherne thok scal fornempde her Abram hafwæ oc behaldæ frii oc fræls i syn wæræ/ the fornempdæ twa lester korn i Lundfarlund oc i. Skørpinge i. Syæland liggende. oc the firæ læster korn i Iutland liggende som han nw gensten i syn wæræ scal hafwæ. vppa hans dotters. barnæ. wæghnæ/. for then søsterdeel som the sculde hafwæ haft i Skærnæ som fore ær sacht. swo lenge til thes. gudh wil at fornempde myn søn Henning van Potbusch oc fornempdæ her Abrams dotter barn her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin sammen kommæ som fore screuet star\ ♦ Scheer thet. oc swo at fornempde myn søn Henning van Potbusch. eller forde her Abrams dotter barn fornempdæ her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin annan theræ eller badhe døø oc. affgangæ før æn the sammen kommæ eller sidhen the sammen kommæ/ oc the ey barn sammen fongæ thet. gudh forbyudhe. tha scal fornempde her Abram hafwæ oc behaldæ the fornempdæ twa lester korn i Lundfarlund oc i Skørpinge i Syæland liggende oc the firæ lester i Iutland liggende frii oc fræls. vppa hans dotters. barnæ. wæghnæ for then søsterdeel som the sculde hafwæ haft i Skernæ som fore. ær sacht./ ♦ Oc iac fornempde Hanes van Potbusch riddere scal. hafwæ oc behaldæ allen gardhen Skærnæ oc thet ther nw til ligger vden thisse forscrifnæ firæ læster korn .i. Iutland liggende. oc. the twa læster korn i Syæland liggende. som fore ær sacht./ ♦ Oc her meth scal. alt scifte oc al dønd waræ ænd mellen fornempdæ her Abram Brotherssøn ridderæ oc hans dotter børn. fornempdæ her Iens. Falks børn oc theræ arfwingæ oc mellen mic oc myn børn oc mynæ arfwingæ ♦ Allæ thisse forscrifnæ stycke lofwær iac. fornempde Hanes van Potbusch riddere meth. mynæ arfwingæ fornempdæ her. Abram Brotherssøn ridderæ/ oc hans dotter børn. her Iens Falks børn fornempde/ oc theræ arfwingæ stadhighæ fastæ oc vbrodelica at haldæ with myn godhe tro. oc sannend oc vden alt archt. oc hiælpærædhe. i allæ madæ som her fore screuet staar ♦ Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwer iac fornempde Hanes van Potbusch riddere myt incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff. ♦ Ok til witnesbyrdh ærlicæ oc wælbornæ mentz swosom ær. abbot. Hanesses aff Alwaster her Iens. Nielssøns domprowastens. aff Vpsalæ/ Thorkel Bragdhes. Iens Laurenssøns Pawel Stighsøns Swen Baads oc Beynt Odsøns awapns. incigle. ♦ Datum Swartæsyø anno domini millesimo quadringentesimo nono. tercia feria proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis\

Oversættelse

Jeg Hans Podebusk, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at den velbyrdige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, og jeg hermed er kommet til en endelig aftale angående den søsterdel, som nævnte hr. Abrahams datterbørn, hr. Jens Falks, ridders, børn, skulle have haft i Skjern, i enhver henseende som det efterfølgende: først skal nævnte hr. Abraham på sine nævnte datterbørns vegne straks have og på deres vegne frit og frigjort beholde to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge på Sjælland, som han hidtil har haft og nu har i sin retmæssige besiddelse, samt fire læster korn af det, der nu hører til Skjern af beboet og passende gods, for dette føromtalte. Og det er således blevet aftalt og afgjort mellem nævnte hr. Abraham og mig, at min søn Henning Podebusk skal tage et af hans datterbørn, hr. Jens Falks datter, jomfru Kristine, til hustru med Guds hjælp, således at jeg skal til min nævnte søn Henning Podebusk frigøre alt det, der nu hører til Skjern samt gården Skjern over for de andre søskende og fra alle dem, som med rette kunne rejse krav derpå. Når Gud vil, at min nævnte søn Henning Podebusk og fornævnte hr. Abrahams datterbarn, hr. Jens Falks datter, jomfru Kristine, kommer sammen (i ægtestand) og med Guds hjælp får børn sammen, så skal disse fornævnte to læster korn i Lundforlund og Skørpinge på Sjælland og de fire læster korn af det, der nu hører til Skjern, hvilke nævnte hr. Abraham nu straks skal have i sin retmæssige besiddelse på hans nævnte datterbørns vegne, samt fjerdedelen i gården Skjern være deres børns mødrene arv, og alt det andet, som nu hører til gården Skjern, samt gården Skjern skal være deres fædrene arv. Dog skal nævnte hr. Abraham have og frit og frigjort beholde i sin retmæssige besiddelse de nævnte to læster korn i Lundforlund og i Skørping på Sjælland og de fire læster korn i Jylland, som han nu straks skal have i sin retmæssige besiddelse på sine datterbørns vegne til gengæld for den søsterlod, som de som før omtalt skulle have haft i Skjern, indtil Gud vil, at min nævnte søn Henning Podebusk og fornævnte hr. Abrahams datterbarn, hr. Jens Falks datter jomfru Kristine kommer sammen i ægteskab, som ovenfor skrevet. Skulle det ske, at min nævnte søn Henning Podebusk eller fornævnte hr. Abrahams datterbarn, nævnte hr. Jens Falks datter jomfru Kristine, enten den ene af dem eller de begge to skulle dø og gå bort, førend de kommer sammen i ægteskab, eller at de, når de var kommet sammen, ikke fik børn, hvad Gud forbyde, så skal fornævnte hr. Abraham have og beholde de to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge på Sjælland samt de fire læster korn i Jylland, fri og frigjort på hans datters børns vegne til gengæld for den søsterlod, som de skulle have haft i Skjern, som foran omtalt. Og jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, skal alene have og beholde gården Skjern, og det der hører til den nu undtagen disse fire føromtalte læster korn i Jylland samt de to læster korn på Sjælland som tidligere sagt. Og hermed skal alt skifte og enhver sag være afsluttet mellem fornævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans datterbørn, nævnte hr. Jens Falks børn, og deres arvinger på den ene side og mig og mine børn og mine arvinger på den anden. Jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, og mine arvinger lover over for fornævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans datterbørn, hr. Jens Falks føromtalte børn, og deres arvinger på min gode tro og sandhed at overholde alle de foran skrevne artikler, bestandigt, fast og ubrydeligt uden al svig eller list, i alle henseender sådan som ovenfor står skrevet. Og til større bekræftelse af alt det foran skrevne har jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd herom har de ærlige og velbyrdige mænd, abbed Hans af Alvastra, hr. Jens Nielsen, domprovst af Uppsala, Torkil Brahe, Jöns Larsson, Povl Stigsen, Svend Båd og Bent Udsen, væbnere, hængt deres segl herunder. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1409 tirsdag inden den hellige jomfru Marias fødselsdag.