1409. [Omkr. 15. september]. Kolding


Erik Nielsen af Bratskov sælger og skøder sin hovedgård Holmegård og alt sit øvrige gods på Fyn til hr. Predbjørn Podebusk.

Tekst efter Aa1a

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff see æller høre læsæt Eric Nielsen af Browetskow[1] ther awapæn ær helser evindelich meth guth ♦ Thet[2] skal alle viderlikt være svo the nu ære som komme skulæ at iech haffver thennæ nærværendæ breffvisær en hetherlich man her Predbiørn aff Podbusch[3] ther ridder ær oc hans rettæ arffvinge sold skøt oc aldelæs affhent allæ mynæ goots hvilke som liggæ y Fyen svo som ær i Scamme herred i Nærthw sokn som ær myn hofuegard ther kallæs Holmegard oc swvo allt mit goots meth et vatnmølle stat i det same Nærthughæ sokn oc alt mit goots i Ræthingæ med[4] vat oc thyurt hovt oc lavt rørendæ oc urørendæ enktæ onden taghet e hwar thet liggær i Fyhn oc alt mit goots hvilket Lasse Ienssen ther man kallæ Skelu Lassæ aff mic[5] haffver i pant for firæhondritt Lübske mark oc alt mit fæthernæs oc møthernæs goots ehvar thet ligger i Fyen meth sine tilligelsæ enktæ onden tagh<e>tagh<e>[6] til evindelich eye at haffuæ for attæ hundrith Lübske mark ♦ For hvilket goots then forneffnde hr. Predbiorn ridder haffuer giort mic fult efter min villiæ oc nøghæ meth svodan vilkor then forneffnde hr. Predbiørn skal thet same goots indløsæ igeen for firehondreth Lübske mark aff the samæ attæhondreth Lübske mark aff then fornæ Lassæ Iensson man kallæ Skelu Lassæ efther the breffs liudelse ther then fornæ Lassæ Ienssen haffver af mic oc meth svodan forvarelsæ at haffue noghre minæ forældræ noghre goots æller oc breff udsat til pant i Fyen antughæ uppa fæthernæs æller uppa mødhernes veghnæ for noghre penninge æller oc i noghre andræ madæ ther mic kan komæ til æller oc iech ma inlosæ igen tha haffuer then forneffndæ hr. Predbiørn ridder fuld makt thønøm igen ind at losæ meth rettæ effter the breffs ludelse oc brugæ de goots efter sin viliæ oc noghæ evindelich ♦ Item vorder ther noghre breff eller oc bevisningæ oppa noghre goots i Fyen efter thenæ dagh funen ther mic kan komæ til help æller oc til trøst antughæ uppa fæthernæs æller oc uppa mødhernæs veghnæ tha lader iech thønnom then fornæ hr. Predbiørn ridder oc hans arffvinge meth all ræt evindelich at haffuæ ♦ Ther offver tilbinder ieg mic oc minæ arffvinge then forneffndæ hr. Predbiørn oc hans arffvinge allæ the fornæ goots svosom tilforen ær sakt at frie hemblæ oc aldelæs at frelsæ uden hvar manss tiltalæ oc hinder efter lands lagh ♦ Til hvæs things vittnesbyrd oc meræ forvarelsæ mit inciglæ meth hetherlike mæns inciglæ svosom ær en hetherlich fathers Pæther meth guts nathæ biscop i Roskild, Iens Dwæs, Niels Yversen, Iohan Skarpenbergs, Eric Nielsen oc Henrik Knutsen ther riddar ær forhenkt thennæ nærværende skrifft. ♦ Giffvet i Kaldingæ effter vores herres fødelsæ aar thusendæ firæhondret aar uppa det nyndæ aar.

1. Browetskow] Aa1a, Broverskow Aa1b. 2. Thet] Aa1b, That Aa1a. 3. Podbusch] Aa1a, Podebusk Aa1b. 4. med] Aa1b, mat Aa1a. 5. mic] Aa1a, mit Aa1b. 6. tagh<e>] taght Aa1a. .

Oversættelse

Erik Nielsen af Bratskov, væbner, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg til nærværende brevviser, den hæderlige mand hr. Predbjørn Podebusk, ridder, og hans rette arvinger har solgt, skødet og fuldstændigt afhændet alt mit gods på Fyn, nemlig min hovedgård, der kaldes Holmegård, i Nærå sogn i Skam herred og ligeledes alt mit gods tillige med et vandmøllested i samme Nærå, alt mit gods i Ringe med vådt og tørt, højt og lavt, rørligt og urørligt uden undtagelse hvor det end er beliggende på Fyn; alt det gods, som Lars Jensen, der kaldes Lars, har i pant af mig for 400 lybske mark, og alt mit fædrene og mødrene gods, hvor det end ligger på Fyn, med dets tilliggender uden undtagelse at besidde til evig eje for 800 lybske mark. For hvilket gods fornævnte hr. Predbjørn, ridder, har fyldestgjort mig efter min vilje og til min tilfredshed med det vilkår, at fornævnte hr. Predbjørn for 400 lybske mark ud af de samme 800 lybske mark skal indløse godset fra fornævnte Lars Jensen, som kaldes Lars, i overensstemmelse med ordlyden af det brev, som fornævnte Lars Jensen har fået af mig, og på den betingelse, at hvis nogle af mine forældre - enten på fædrene eller mødrene side - har sat noget gods eller nogle breve til pant på Fyn enten for penge eller på anden måde, som kan tilkomme mig eller som jeg har ret til at indløse, så skal fornævnte hr. Predbjørn, ridder, have fuldmagt til med rette at indløse det i overensstemmelse med brevenes ordlyd og til at anvende det gods efter sin vilje og til sin tilfredshed til evig tid. Hvis der fremdeles efter denne dag kan findes nogle breve eller beviser på gods på Fyn, der kan komme mig til hjælp eller gavn enten på fædrene eller mødrene side, så overlader jeg dem til fornævnte hr. Predbjørn, ridder, og hans arvinger at besidde evigt med al ret. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle samt fuldstændigt frigøre fornævnte hr. Predbjørn og hans arvinger alt det fornævnte gods som tidligere omtalt for tiltale og hindring for hvemsomhelst i overensstemmelse med landskabsloven. Til vidnesbyrd herom og større bekræftelse herpå er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de hæderlige mænd, nemlig den hæderlige fader Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, Jens Due, Niels Iversen, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen og Henrik Knudsen, riddere. Givet i Kolding år 1409 efter vor Herres fødsel.