1409. 23. september. Strängnäs


Svensk dombrev, med hvilket ridderne Sten Bosson og Niels Erengislesson, efter at hr. Anders Ingvarsen, foged på Stockholm, på kronens vegne har bekræftet ridderen hr. Gustav Leekssons rettigheder til jord i Simondö i Mörkö sogn, stadfæster disse.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium l.l

Tekst

Jach Sten Bosson riddare, mins herra konung Ericx dorn hafwande i thetta sin, oc jac Niclis Æringislasson, riddare oc laghman i Sudermannalande, kænnomps oss meth thæsso waro opno brefue, at tha wi ræfstathing hiollom i Strængenæs meth almoghanom aff Hylbohundare, arom æpter Gutz byrdh m°cd° vppa nionda areno, manadaghin næst æpter sancta Mathisa dagh ewangelista, a war nathux herra konung Ericx wæghna, i wærduch fathers nærwaro biscop Andrisa aff Strængenes, oc andra flere gotha riddara oc swena, som tha nær stadde waro, tha kærde fore oss ærlich man Andris Ingwarsson, foghet aff Stocholm, vppa et markland jordh i Symondøø i Mørkø sochn i forscrepno hundare liggiande, at thet sculde wara konungx Vpsaløth oc fra krononne gangit, oc ærlik man herra Gøtstaff Leeksson riddare hafthe thet i wærio i frælsse, huilkit wi lotom til næmpdene rantzsakan, oc tha næmpdin thet rantzsakath hafthe, tha withnathe the fore oss at godhe frælsborne mæn, riddara oc swena, en æpter then andra, haftho thet forscrepna markland jordh i Symondø sua længe i therra wærio haft vnder frælsse, man æpter manne, at ængin war then til ther længer myntis eller wiste, sua at ther war ominnis hæfd vppa kommin, oc ængin mot næmpdene wædhia wilde, thy dømpdom wi thet forscre[p]na markland jordh i Symondø for:da herra Gøtstaff Leksson oc hans arfuom til æwærdeligæ ægho, vtan bætre bewisning kunne finnas, a hærscapsins wæghna, æn nw fore oss warit hafuer, oc forbyuthom huariom manne for:da herra Gøtstaff ælla hans arua hær innan i nokre mato hindra ælla quælia æpter thenna dach amot thessom warom dom widher xl marc fore konungx domen oc vi mark fore laghmantz domen. Thæsse waro næmpdin: Knut Bæindzson, Karll Gædda, Olaff Haralsson, Karl Ericsson, Wlff Sonasson oc Jæppe Størla, wæpnara, Ingemunder i Skillaby, Pether i Ekeby, Claws i Skurum, Botuidher i Stene, Olauer i Akrom oc Eriker Bærghe, bønder. Til thess mere wisso, tha æra war incighle hær willighæ fore hænghnd. Screfuat ar, dagh oc stadh, som forescrefuat star

Oversættelse

Svensk dombrev, med hvilket ridderne Sten Bosson og Niels Erengislesson, efter at hr. Anders Ingvarsen, foged på Stockholm, på kronens vegne har bekræftet ridderen hr. Gustav Leekssons rettigheder til jord i Simondö i Mörkö sogn, stadfæster disse.