1409. 25. oktober. Nyborg


Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Odense under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som de har fået af tidligere konger.

Tekst efter A, udfyldt efter Aa

Tekst

Wii Eri[ck, meth] gudhz nathæ Danmarks, Sweriges, Norges, Wendes och Godhes konning [och] hertuge ii Pomeren, hælsæ alle mæn thettæ wort opne breff see æller høræ læsæ ewindelæghæ meth gudh oc kwngøræ thet allæ mæn, so wel the nw æræ, som the, [ther ko]mmæ skulæ, at wy thæsse nærwærænde breff[ørere], woræ kære borgere [aff] Othens, och allæ och hwar serdeles meth synæ thyæn[ere och] hyon vnder wor fred och [wærn] hafuæ tageth serdeles at wærnæ och beskirmæ och wnnæ och statf[æste] them meth th[ette] wor breff so stor frælsæ och nathe, som the hafue haft aff andre konunghæ, [i Dan]mark hafue wæret foræ oos, och forbiwthe wy allæ woræ houesmæn, fouedæ, e[mbe]smæn och allæ andræ, ii hoo the æræ, at the thessæ forskrefnæ wore borghære ther[es] thiænære hyon æller gotz ii nager handæ mothæ hyndræ æller vforr[ætt]æ ommod thesse woræ bwdh oc nathæ vnder wor konunglighæ hefn. ♦ Screuet vnder wor h[erres fødel]ses aar thwsendæ fyræ hwndræthæ pa thet niendæ then fredaw for sanctorum Symon[is et Iu]dæ, the hælege apostele, daw pa wort slot Nyborgh ii wor nærværelsæ vnder wort in[ci]ghle.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, hilser alle mænd, der ser eller hører dette vort åbne brev læse, evindelig med Gud og kundgør det for alle mænd, såvel nulevende som dem, der skal komme, at vi har taget disse nærværende brevvisere, vore kære borgere i Odense, og alle og enhver for sig tillige med deres tjenere og husstand under vor fred og beskyttelse som særligt værn og beskærmelse og under og stadfæster dem med dette vort brev så stor frihed og nåde, som de har haft af andre konger i Danmark, der har været før os, og vi forbyder alle vore høvedsmænd, fogeder, embedsmænd og alle andre, hvem det end er, at de på nogen som helst måde hindrer eller foruretter disse fornævnte vore borgere, deres tjenere, husstand eller gods imod dette vort bud og denne nådesbevisning under trussel om vor kongelige hævn. Skrevet år 1409 efter Vor Herres fødsel fredagen før de hellige apostle sankt Simon og sankt Judas' dag på vort slot Nyborg i vor nærværelse under vort segl.