1409. 8. november. Tranekær


Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Svendborg under sin beskyttelse og giver dem samme privilegier, som borgerne i Odense har.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik, meth gudz nathæ Danmarks, Sweriges, Norges, Wendes och Gothes konung och hertughæ ii Pomeren, helsæ allæ mæn, thettæ wort obnæ breff see æller høræ læsa, evinndælæghæ meth gwdh och kungøræ thet allæ mæn, so wæl the nw æræ, som the æn kommæ sculæ, at wi thessæ nærwærendæ brefførære, woræ kæræ borgære aff Swineborgh, allæ och hwær særdeles meth synæ thyænære och hyon vnder wor fret och wern hafuæ taget serdeles at wernæ ok beskirmæ och vnnæ och statfestæ them meth thettæ wor breff so stor frelsæ och nathæ, som wore borgere ii Othens hafue. ♦ Och forbywthæ wi allæ woræ høuesmæn, fouædhæ, emmesmæn och allæ andræ, ii hoo the æræ, at the thessæ forskræu<n>æ[1] woræ borghære, theræ thyænære, hyon æller gotz ii nagher hande mathæ hyndræ æller vforrætæ ommod thessæ woræ bwdh och nathæ vnder wor konunghelæghæ hefnd ♦ Scryuet vnder wor herres føthelsæs aar thwsendæ fyræhwndræthæ pa thet niendæ then fredaw nest æfter alle gudz hælghænæ daw ii wor nærwærælse pa wort slot Traneker vnder wort secrete.

1. forskræu<n>æ] forskræuæ, A.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, hilser alle mænd, der ser eller hører dette vort åbne brev læse, evindelig med Gud og kundgør det for alle mænd, såvel nulevende som dem, der skal komme, at vi har taget disse nærværende brevvisere, vore kære borgere i Svendborg, alle og hver i sær tillige med deres tjenere og husstand under vor fred og beskyttelse som særligt værn og beskærmelse og under og stadfæster dem med dette vort brev så stor frihed og nåde, som vore borgere i Odense har, og vi forbyder alle vore høvedsmænd, fogeder, embedsmænd og alle andre, hvem det end er, at de på nogen som helst måde hindrer eller foruretter disse fornævnte vore borgere, deres tjenere, husstand eller gods imod dette vort bud og denne nådesbevisning under trussel om vor kongelige hævn. Skrevet år 1409 efter vor Herres fødsel fredagen næst efter alle Guds helgeners dag i vor nærværelse på vort slot Tranekær under vort sekret.