1409. 17. november. Tånum birketing


Tingsvidne fra Tånum birketing om Gertrud Bosdatters ægteskab med Lars Pig.

Tekst efter Aa1

Tekst

Alle mænd dette brev seer eller hører læse helsner vi Niels Poulssen der prest er i Thanumb, Giord Poulssen, Iørn Ienssen, Niels Ienssen, Peder Hvid, Niels Munch af Grendsteen, Peder Volsen i Hornbech og Iep Laurssen i Klørup, ævindeligen med gud. ♦ Kundgiør vi alle gode mænd nærværende er og komme skulle, at vor herres aar 1409 søndag nest efter sti. Martins dag var skikket for os, med skiellige og gode mænd paa Thanumb birche ting disse beskedne mænd: Iesse Ienssen, Morten Nielssen, Iens Ioenssen, Christen Christenssen, Niels Marchussen, Anders Ienssen, Iens Ienssen og Peder Michelssen, hvilke fornte otte dannemænd, der vunde paa deres siæl og sanden, at Giertrud Boessdaatter, Lass Skøttes efterleverske, var given i egteskab en god mand, som er Lass Piig og festens øll med drukken, og en god mand hr. Peder Munch hvis siæl gud have, viede dennem sammen for Thanumb kirke dør, førend hun arveligen giorde Peder Degn nogen skiøde paa hr. Vendelboes vegne paa vores landssting. ♦ Til ydermeere vidnesbyrd, at disse fornevnte stykker ere saa gangne og farne, er vores indsegle hengt for dette brev. ♦ Datum ut supra 1409.

Oversættelse

Vi Niels Povlsen, præst i Tånum, Gjord Povlsen, Jørgen Jensen, Niels Jensen, Peder Hvid, Niels Munk af Grensten, Peder Olufsen i (Neder) Hornbæk og Jakob Larsen i Klørup hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud. Vi bekendtgør for alle, såvel nulevende som fremtidige, at i det Herrens år 1409 søndagen efter sankt Mortens dag fremstod for os og andre forstandige og gode mænd på Tånum birketing følgende beskedne mænd: Jens Jensen, Morten Nielsen, Jens Jonsen, Kristian Kristiansen, Niels Markussen, Anders Jensen, Jens Jensen og Peder Mikkelsen, og disse fornævnte dannemænd vidnede på deres sjæls frelse og deres sandhed, at Gertrud Bosdatter, Lars Skyttes enke, blev givet i ægteskab til den gode mand Lars Pig, og der blev drukket fæstensøl, og at den gode mand hr. Peder Munk - Gud være hans sjæl nådig - viede dem for Tånum kirkedør, inden hun på vort landsting i egenskab af arv gav Peder Degn noget skøde på hr. Vendelbos vegne. Til yderligere vidnesbyrd om, at dette foranskrevne er sket og forløbet således, har vi hængt vore segl under dette brev. Givet som ovenfor år 1409.