1409. 25. november. Stockholm


Erik Jakobsen oplader og overdrager sin mulige ret til Annisse på Sjælland til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Erik Iæypssøn awapn helsar allæ som thettæ breff høræ eller see ewynnelikæ meth gudh ♦ Oc kungør ither allæ at aff thy at iac oc myn modher oc myn søtzkøne hafwæ før vpladet myn nadhighæ frwæ drotning Margreta oc hennes arfwingæ oc æfterkommæræ vm waræ fædhræ eller forældræ eller wy nogon rættichet hafdhe i Annæs i Syæland liggende eller i the gotz ther til ligger eller aff older til lighat hafwer meth al theres tilliggelsæ swosom ær ager æng skogh fiscæwatn fægang møller møllæstædher wat oc thywrt ødhe oc bygt rørende oc vrørende engte vnden taget ee hwat thet helst heder eller ær tha vplader iac oc nw oc antwordher meth thettæ myt opnæ breff fornempdæ ræt oc rættichet fran oss forscrifnæ oc waræ arfwingæ oc til fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotning Margreta oc hennes arfwingæ oc æfterkommeræ til ewerdhelich æyæ ♦ Oc kennes oss fornempdæ eller ware arfwingæ engen ræt eller rættichet til thet fornempdæ Annes eller thes tilliggelsæ som ther nw tilligger eller aff older tillighat hafwer som fore ær sacht nogon tiith her æfter at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ thy at oss fornempdæ ær for alt thettæ forscrifnæ swo fullelicæ fult oc alt fore scheet oc giorth\ swo at oss oc waræ arfwingæ fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Oc fynnes nogræ breff som røræ eller ludæ vppa fornempdæ Annæs eller thes tilliggelsæ som ther nw tilligger oc aff older tillighat hafwer for fore ær sacht æntich the som konung Waldemar hafwer wt giwet eller her Niels Aghessøn eller nogor annar ee huro the helst ludæ/ ♦ The breff sculæ antwordhes fornempdæ myn nadhighæ frwæ drotning Margreta oc hennes arfwingæ oc æfterkommeræ/ oc the sculæ kommæ henne oc hennes arfwingæ oc æfterkommeræ til godho oc gagn oc fromæ oc engen stath til hinder eller scadhe i nogræ madæ ♦ Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes/ tha hafwer iac fornempde Eric Iæypssøn awapn myt incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff ok til witnesbyrdh wælbornæ mænts swosom ær her Bo Dywræs ridderæs Anders Ingwarssøns Thorkel Bragahes Pawel Stighssøns Ion Nielsssøns Henrik Nielssøns/ oc Butzæs awapns incigle ♦ Datum Stocholmis anno domini millesimo cd°ix° secunda feria proxima ante dominicam aduentus\

Oversættelse

Jeg Erik Jakobsen, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Jeg bekendtgør for jer alle, at eftersom jeg, min moder og mine søskende tidligere har opladt min nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere den mulige rettighed, som vore forfædre, vore forældre eller vi selv havde til Annisse på Sjælland og det gods, der ligger dertil eller fra gammel tid har ligget dertil med alle deres tilliggender, nemlig ager, eng, skov, fiskevande og græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, så oplader jeg ligeledes nu og overdrager med dette mit åbne brev fornævnte ret og rettighed bort fra os føromtalte og vore arvinger til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere til evig besiddelse. Vi bekender, at hverken vi fornævnte eller vore arvinger har nogen ret til eller rettighed i det fornævnte Annisse eller de tilliggender, der nu hører dertil eller fra gammel tid har ligget dertil, således som før nævnt og ikke på nogen måde vil kunne få det på noget tidspunkt udi fremtiden, eftersom vi fornævnte er blevet fuldkomment og aldeles fyldestgjort, og vi har fået fuld betaling, således at vi og vore arvinger er fuldt ud og vel tilfredse. Hvis der findes nogle breve, der angår eller lyder på fornævnte Annisse eller dets tilliggender - de, der nu hører dertil eller fra gammel tid har ligget dertil - som før nævnt, som enten kong Valdemar har udstedt eller hr. Niels Ovesen eller nogen anden, de breve skal, hvordan de end lyder, overdrages min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere; og de skal komme hende, hendes arvinger og efterkommere til gode, gavn og glæde og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter, har jeg fornævnte Erik Jakobsen, væbner, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev, og til vidnesbyrd er segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Bo Dyre, ridder, Anders Ingvarsen, Torkil Brahe, Povl Stigsen, Jon Nielsen, Henrik Nielsen og Busse, væbnere, hængt herunder. Givet i Stockholm i det Herrens år 1409 mandagen inden 1. søndag i advent.