1409.


Fru Elisabeth Pedersdatters, hr. Jakob Kirts hustrus, gavebrev til Øm kloster på gods i Åstrup og Grenå, jf. 14099999007

Tekst efter Aa

Tekst

Fru Elsze, her Peder Gødtzens ridders datter, Iep Kirtz hustrue, skiøde och gaffue breff till Emcloster paa <A>astrup[1] gaard medt saa megit godtz, som hun erffte epter hendis fader i Aastrup, Grindow och Gammel Grindov och huor det laa vdi Norherritt. ♦ Daterit mcdix.

1. <A>astrup] Rastrup reg.

Oversættelse

Fru Elisabeth, datter af hr. Peder Gødesen, ridder, Jakob Kirts hustrus skøde, og gavebrev, givet Øm kloster på Åstrupgård med så meget gods, som hun arvede efter sin fader i Åstrup, Grenå og Gammel Grenå og hvor det end lå i Nørre herred Djurs. Givet 1409.