1409.


Ivar Munk kvitterer Tyge Puder og hans arvinge for Højby.

Tekst efter Aa

Tekst

1 pergamendtz thingsuinde, at Iffuer Munck lod Thygge Pudder och hanns arffuinge quit for aldt den arffue och rettighedt som hannom tilfalden war, med hans høstru fru Maren Knudtzdatter i Høuffbye och Høuffby fangh och i alt det goedtz som till Høuffbye ligger med rette. ♦ Dateret 1409.

Oversættelse

Et tingsvidne på pergament, at Ivar Munk lod Tyge Puder og hans arvinger kvit for al den arv og rettighed, som var tilfaldet ham med hans hustru fru Maren Knudsdatter, i Højby og Højby fang og i alt det gods, som med rette ligger til Højby. Givet 1409.