1410. 22. februar.


Anders Jensen af Særslev kvitterer Sankt Gertrudsgildet i Kalundborg for 30 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Iegh Anders Ieensøn. af Sersløf/ awabn/ cungør thet allæ/ the nu æræ/ ogh commæ sculæ/ aat iegh/ wedher kenner migh/ vp aat hauæ boret/ thrædiuæ lødøghe mark/ i penningæ/ af sancte Gertredhe gylde/ i Kalundeburgh/ for huilke penninge/ iegh hauer solt/ ogh andwordet/ thet foræ saudhe gylde/ mit iordhe goodhs/ i Swaledorp ligger i Arshæræt so mighet som ær thre øræ skild iordhe/ af huilket goodhs/ giwes halffemtæ pund korn/ om aaret/ til land gilde/ pa thet goodhs boor een man heder Ieens Smydhensøn/ ♦ Thet goodhs hauer iegh solt them som foræ ær saut meth agher ogh eng ogh fægong/ woot ogh thiwrt ogh alt som thet goodhs til rætæ til lydher/ til ewinnelighe eyæ/ ♦ Fremdeles so hauer iegh ogh solt them al rætighheet ogh eyendom a pa thet goodhs som ær een ødhe stown. hoos thet foræ saudhe goodhs ligger/ i Swaledorp so mighet som een øræ iordhe/ hwilket thee finge til pant/ af Ieens Nielsøn i Vby gaardh boor/ ♦ Ogh binder iegh migh til/ ogh mine arwinge/ aat hemle thet fore saudhe sancte Gertredhe gilde/ thee foræ saudhe goodhs for hwer mans til talæ/ Wadher sa aat the foræ saudhe goodhs fra gildet worde wunnet meth nogher madæ for mit hemle skyld[1] / tha til binder iegh migh/ ogh minæ arwinge thet foræ saudh gilde/ scadheløs aat gøræ. for vden alt hinder/ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum uidelicet domini Claus. Grubendale militis capitanei castri Kalundeburgis domini Laurencii presbiteri rectoris ecclesie beate uirginis in Kalundeburgh. Gynteri proconsulis predicte uille Kalundeburgensis/ Hannes Dondeman. Petri Thordsøn et Pauli Brandsøn ibidem conuillanorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocdo decimo/ die beati Petri apostoli in cathedra.

1. hemle skyld] rettet i ordene, A.

Oversættelse

Jeg Anders Jensen af Særslev, væbner, bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender at have oppebåret 30 lødige mark i penge af sankt Gertrudsgildet i Kalundborg, for hvilke penge jeg har solgt og overdraget det fornævnte gilde mit jordegods i Svallerup i Ars herred, nemlig så meget som tre øre skyldjord. Af dette gods gives der fire og et halvt pund korn i landgilde om året, og på det bor der en mand, der hedder Jens Smedsen. Jeg har solgt dette gods til de fornævnte med ager, eng og græsgang, vådt og tørt og alt det, der med rette hører under det gods, til at besidde til evig tid. Fremdeles har jeg også solgt dem al rettighed og besiddelse i noget gods, som er en øde stavn, der ligger ved siden af det fornævnte gods i Svallerup, nemlig en øre jord, som de havde fået i pant af Jens Nielsen, der bor i Ubbygård. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle fornævnte sankt Gertrudsgilde det fornævnte gods over for tiltale fra hvemsomhelst. Skulle det ske, at det føromtalte gods blev afvundet gildet, og at det på nogensomhelst måde skyldtes min hjemmel, så forpligter jeg mig og mine arvinger til uden nogensomhelst hindring at holde det føromtalte gilde skadesløst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Klaus Grubendal, ridder og høvedsmand på Kalundborg slot, hr. Lars, præst og sognepræst ved Vor Frue kirke i Kalundborg, Gynter, borgmester i fornævnte by Kalundborg, Hans Dondeman, Peder Tordsen og Povl Brandsen, bymænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1410 på apostlen sankt Peders stoledag.