1410. 6. marts. Slet herredsting


Tingsvidne afgivet på Slet herredsting, at Fader og Jakob Neb dømtes til at bo på deres arvegods i Outrup.

Tekst efter A

Tekst

Allæ men thennæ skryft hører eller seer helsnæ wy Petrus Martynsøn ryther er Petrus Swenssøn Nicholaus Petersøn Griis waben eer. Iohannes Paulsøn in Løgstede Tyky in Wynblest. Petrus Iacobsøn. Iacobus Nielsøn et Cristiernus in Lemtorp ewyndelyg met gwt / ♦ Allæ men skal wytlygt weræ sa nw eræ som kommæ skullæ ad effter gwz føssylz ar thvsynd ar fyræ huntryd arr apa thed tynæ arr then nestæ thorsdag effter mytfast synnæ dag pa Slethered thyng for os og andræ gothæ men ther thyng søctæ war skyket een skellyg man herræ Crystern Nielsøn ryther er oc fowt y Slethered. oc fek folt wytnæ a atæ gothæ men. som er. Iohannes Paulsøn. Tyky y Wynblest. Petrus Boosøn. Hawenskolde. Iacobus Nielsøn. Iacobus Asgysøn. Petrus Ascersøn. oc Gvnny. ♦ The wytned apa there sandæ oc apa theræ troo. thed Father oc Iacob Neeb hawæ iordgoz y Avtorp y Slethered ther thyrs rætæ arfiord er oc een annen garsiorde y thed sammæ herryd efter theræ aldæ father oc aldry afhend war / ♦ oc thessæ forsaut Father oc Iacob wortæ tyl dømt a pa konun konungn[1] retherthyng at byggæ oc boo apa bothæ y Alborg oc y Randrus. ♦ Oc then forsaut herræ Cristern Nielson kallyt them lowlyg tyl then sammæ bolyg myt trennæ lawdag. oc hawær fyræ konungz breef lowlyg ower them brot. oc sythen konnyngz rythæ breef. ♦ Y so dan mathæ er the fordyelt apa Slethered thyng som for er skrywen. ♦ Thessæ forsawt stykkæ hawæ wy syet oc hort oc tyl wytnæ hawæ wy wort yngsegyl her for hengt ♦ Skywyt[2] oc gywyt som foræ er skrywyt.

1. konungn] vel fejl for konungz . 2. Skywyt] vel fejl for Skrywyt .

Oversættelse

Vi Peder Mortensen, ridder, Peder Svendsen, Niels Pedersen Gris, væbnere, Jens Povlsen i Løgsted, Tyge i Vindblæs, Peder Jakobsen, Jakob Nielsen og Kristian i Lendrup hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1410 torsdag efter midfastesøndag fremmødte på Slet herredsting den forstandige mand hr. Kristian Nielsen, ridder, som er foged i Slet herred, for os og andre gode mænd, der søgte tinget, og han fik et fuldt vidne af otte gode mænd, nemlig Jens Povlsen, Tyge i Vindblæs, Peder Bosen, Hogenskild, Jakob Nielsen, Jakob Egesen, Peder Assersen og Gunni. De vidnede på deres sandhed og deres tro, at Fader og Jakob Neb har jordegods i Ovtrup i Slet herred, som er deres retmæssige arvejord, og desuden en anden gårds jord i det samme herred, som de havde efter deres oldefader, og som aldrig var blevet afhændet. Disse fornævnte Fader og Jakob blev på kongens retterting, både i Ålborg og i Randers, dømt til at bygge og bo derpå, og den fornævnte hr. Kristian Nielsen kaldte dem lovligt til den samme bolig med tre lovdagsbreve, og har på lovlig vis åbnet fire kongebreve for dem og derefter kongens ridebrev, således er der gået dom over dem på Slet herredsting, som skrevet ovenfor. Dette foranskrevne har vi set og hørt, og til vidnesbyrd herom har vi hængt vore segl herunder. Skrevet og givet, således som skrevet ovenfor.